Search

 
 

06 березня 2019 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

Професор В. Трохимчук доповів про стан організації циклів підвищення кваліфікації з елементами дистанційної форми навчання на кафедрах факультету. 

Так, на кафедрах запроваджені цикли тематичного удосконалення з очно-заочною формою та елементами дистанційного навчання, самостійна контролююча та керована робота під керівництвом викладача; застосовуються в навчанні педагогічні та інформаційні технології дистанційного навчання, засобів зв’язку та телекомунікаційних мереж. Дистанційне навчання характеризується доступністю та комфортністю навчання; особистісною орієнтованістю; модульністю структури змісту та організації навчального процесу; застосуванням в навчанні сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж (в т.ч. Інтернет); активним спілкуванням викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та методологією індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді.

Голова комісії з навчально-методичної роботи професор Д. Кирик доповів про удосконалення якості освітньої діяльності кафедр факультет за вимогами ISO 9001:2015 та моделі ділової досконалості EFQM, спрямованих на підвищення рівня практичної підготовки провізорів–інтернів та дотримання графіку перевірки баз стажування НПС кафедр. НМАПО імені П. Л. Шупика – перша установа з України, представлена в EFQM Global Excellence Index. Перевірки баз стажування відбулись відповідно до затвердженого графіку перевірок на перше півріччя і виконані на 100% (протоколи наявні). Під час перевірки представниками кафедр проводились спільні наради з керівниками баз стажування інтернів та організаційно-методична робота щодо організації робочих місць провізорів-інтернів, перевірка забезпечення необхідним обладнанням, апаратурою, устаткуванням для відпрацювання необхідних вузлів заочної частини інтернатури, набуття навиків з роздрібної реалізації лікарських засобів, контролю якості лікарських засобів, виготовлення ліків в умовах аптеки та засвоєння фармакологічних і фармакогностичних навиків, а також з організації, управління та економіки фармації. Перевірялась наявність і відповідність індивідуальних планів фактичній роботі провізорів-інтернів. Надавалась методична консультація щодо документів, які повинні мати базові заклади стажування провізорів-інтернів, правил оформлення щоденників та виконання індивідуальних планів фактичної роботи, вимог до баз стажування, а також обговорювались спільні заходи по поліпшенню підготовки провізорів-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3. Фармація». Відповідно до Методичних рекомендацій для керівників баз стажування лікарів (провізорів)-інтернів кафедри проводять планові перевірки баз стажування та підтримують зв'язок з керівниками інтернів щодо оформлення індивідуального графіка, щоденника та засвоєння практичних навичок.

Заступник декана, доцент С. Соловйов доповів про виконання рішень вченої ради Академії щодо запровадження короткострокових програм циклів ТУ відповідно до профілю і виду післядипломної підготовки на кафедрах факультету. Так, кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розроблено, затверджено та використовуються 6 програм тематичного удосконалення за очно-заочною формою навчання слухачів з тривалістю навчання 2 тижні та 1 тиждень. 13 лютого 2019 року (протокол № 2) вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика було затверджено 2 програми циклу ТУ за очно-заочною формою навчання з елементами дистанційного навчання, тривалістю – 1 та 2 тижні, розробники – кафедра управління охороною здоров’я та 1 програма циклу ТУ кафедри вірусології, тривалість – 0,5 міс. Кафедра громадського здоров’я розробила та представляє на затвердження навчальний план і програму циклу тематичного удосконалення «Системи забезпечення якості і безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини в Україні в сучасних умовах». Програма нова, відповідає сучасним реаліям, тривалістю навчання – 1 тиждень (39 год.), планується проводити як стаціонарним, так і виїзним. Навчальна програма розрахована на лікарів медико-профілактичного профілю, громадського здоров’я та фахівців Держпродспоживслужби з врахуванням сучасних змін в організації державного контролю за впровадженням постійно діючих процедур.

Голова ДАК, професор В. Трохимчук доповів про результати державної атестації провізорів-інтернів та аналіз заходів кафедр факультету, спрямованих на підвищення рівня практичної підготовки провізорів–інтернів. Голова атестаційної комісії затверджений заступником Міністра охорони здоров’я України 02.04.2018 р. – декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету професор Віктор Трохимчук. Члени атестаційної комісії затверджені наказом ректора НМАПО імені П.Л.Шупика від 17.01.2019 № 254. «Про затвердження складу атестаційних комісій і проведення атестації (провізорів)-інтернів» і провели атестацію у термін з 18 до 22 лютого 2019 року. Для контролю знань провізорів-інтернів використовується програма «Elex», налаштований постійний доступ для підготовки до здачі комп’ютерного іспиту. Оцінка теоретичних знань здійснюється у комп’ютерних класах з використанням банку тестів з профільних фармацевтичних дисциплін, в тому числі: з організації, управління та економіки фармації, фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу лікарських засобів, фармакології, фармакогнозії. Перед заключним іспитом на фармацевтичних кафедрах проводиться підготовка у вигляді тренінгу за всіма курсами інтернатури, включаючи «Організацію, управління та економіку фармації», «Фармацевтичну технологію» та «Клінічну фармацію», «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів» та «Фармакогнозію». Показана доцільність впровадження створеної програми Ilias, що наповнена питаннями, підготовленими НПП фармацевтичних кафедр. Особливо важливим елементом є постійний моніторинг куратором циклів та корисним для інтерна є можливість детального аналізу помилок, над якими необхідно працювати. Були отримані позитивні відгуки від інтернів щодо впровадженої програми. Заключна атестація проводилась в три етапи: комп’ютерне тестування з теоретичної підготовки, оцінка знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками, усний іспит (співбесіда за білетною системою). За результатами трьох етапів атестації колегіально приймалося рішення щодо присвоєння інтернам звання провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація». Знання оцінювались за п'ятибальною шкалою. Таким чином, на фармацевтичних кафедрах з березня 2018 року пройшли очну частину інтернатури 104 провізор–інтерни, а атестовані 105. Опанування програми очної частини інтернатури складає 100 %. Середній бал за результатами атестації провізорів-інтернів на одержання звання провізора–спеціаліста зі спеціальності «Загальна фармація» складає 3,85, абсолютна успішність – 100 %, якісний показник (відмінно та добре) – 75,24 %, що у порівнянні з минулим випуском (середній бал 4,01) свідчить про збереження належного рівня підготовки.

Голова комісії з наукової та лікувально-діагностичної роботи, професор О. Івахно доповіла про моніторинг діяльності кафедри медичної статистики 26.02.2019. Комісія у складі: голова комісії, д.фарм.н., декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика, професор В. Трохимчук. Члени комісії: д.мед.н., професор О. Івахно – голова комісії з наукової та лікувально-діагностичної роботи медико-профілактичного і фармацевтичного факультету; д.мед.н., професор Г. Пишнов – голова комісії з виховної та роботи з іноземними громадянами медико-профілактичного і фармацевтичного факультету; к.біол.н., доцент С. Соловйов – член комісії навчально-методичної роботи медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Моніторинг проводився відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Кафедра працює відповідно до Положення про кафедру медичної статистики, яке розроблене на основі статуту НМАПО імені П.Л. Шупика, затвердженого МОЗ України. Свою навчально-методичну роботу колектив кафедри здійснює за двома напрямами: забезпечення післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-статистиків на циклах спеціалізації, ПАЦ, стажування за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (для лікарів-статистиків) та циклах тематичного удосконалення; тематичне удосконалення лікарів клінічного профілю з питань статистичного обліку із використанням Міжнародної класифікації хвороб. У 2018 р. планове педагогічне навантаження виконане усіма навчально-педагогічними працівниками кафедри. У 2018 році колективом кафедри розроблені та затверджені вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика навчальний план та програма з навчальних дисциплін за вибором підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Статистичний аналіз в медичних дослідженнях», підготовлено 9 лекцій з мультимедійним супроводом, опубліковано 3 лекції у журналі «Практика управління медичним закладом». Досвід навчально-методичної роботи кафедри медичної статистики узагальнений та представлений у двох публікаціях. Методичні розробки лекцій, практичних і семінарських занять для усіх циклів наявні, складені за новою формою, розглянуті та затверджені на методичних нарадах кафедри і щороку переглядаються та перезатверджуються. Мультимедійні презентації підготовлені до усіх лекцій і частини семінарських та практичних занять. Організаційне забезпечення роботи кафедри є задовільним. Роботу кафедри медичної статистики НМАПО імені П.Л. Шупика щодо виконання рішень вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету визнано задовільною.