Search

 
 

Фундаментальним питанням теоретичної онкології була присвячена  науково-практична конференція молодих вчених під назвою «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією» на честь Всесвітнього Дня боротьби з раком.

Конференція відбулася 4 - 5 лютого 2019 р. в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України, у ній взяли участь інтерни за первинною спеціалізацією «клінічна онкологія» та майбутні аспіранти кафедри онкології.

Захід, зареєстрований у УкрІНТЕІ з публікацією матеріалів у журналі «Онкологія», індексованому у науковометричній базі даних Scopus.

Робота конференції проходила у чотирьох секціях по тематиці зібрання та перспективним напрямкам боротьби зі злоякісними новоутвореннями. Відбулися також майстер класи: «ПЛР у реальному часі», «Проточна цитометрія», «Імуногістохімія», «ДНК – Комет».

У ключовій лекції організатора конференції директора ІЕПОР імені Р. Є. Кавецького акад. НАН України В. Чехуна особлива увага була приділена ролі пухлинного мікрооточення, як фактора прогресії пухлини, у лекції директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України проф. О. Мінченка - впливу естрогенів на VEGF і тому, що пухлинні клітини можуть використовувати стрес ендоплазматичного ретикулуму у якості механізму захисту від апоптозу в ситуаціях, коли клітина зазнає надмірного впливу стресових факторів, зокрема, гіперглікемії. Також була представлена  гостроактуальна доповідь Н. Храновської про дендритні вакцини, активну та пасивну імунотерапію з докладним роз'ясненням механізму дії PD-PDL1.

Крім того, І. Ганусевич виступила з доповіддю щодо ролі жирової тканини в пухлинному процесі, про умови існування пухлинних жирових клітин і про те, як саме підвищений індекс маси тіла впливає на ймовірність розвитку раку.

У повідомленні О. Кашуби з Каролінського Інституту (Швеція) була наочно показана обмеженість програм клітинного репрограмування, зокрема щодо корекції онкологічних ризиків.

Кафедра онкології НМАПО імені П. Л. Шупика також представила свою роботу в усній доповіді на тему «Кореляція ступеня морфологічної відповіді пухлини з виживаністю після комплексного лікування резектабельного недрібноклітинного раку III А стадії».

За висновком академіка НАН України В. Чехуна, конференція продемонструвала достойний рівень досліджень української наукової молоді актуальних проблемам медицини у пошуку кращих рішень на стику теоретичної та практичної онкології.