Search

 
 

29 січня 2019 року пошукачем кафедри ортопедії і травматології №2 Андрієм Турчиним на спеціалізований вчені раді при ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» була захищена дисертаційна робота на ступінь кандидата медичних наук (доктора філософії),

на тему «Діагностика та хірургічне лікування переломів таранної кістки», виконана під керівництвом завідувача кафедри ортопедії і травматології №2 професора, д.мед.н. Миколи Анкіна.

За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт: 8 наукових статей, з них 7 статей – у наукових фахових виданнях рекомендованих ДАК України, з яких 6 статей опубліковано у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (Google Scholar, Index Copernicus, Index Science, Scopus). 2 тез доповідей опубліковані у збірках матеріалів української і міжнародних науково-практичних конференцій. Отримано 1 деклараційний патент України на корисну модель (у співавторстві).

Матеріали, що складають  зміст дослідження, оприлюднені та обговорені на 12-й науково-практичній конференції «Сучасні теоретичні і практичні аспекти остеосинтезу» (Святогорськ, 2010), XV та XVІІ  з’їздах ортопедів-травматологів України (Дніпропетровськ, 2010, Київ 2016), всеукраїнській науково-практичній конференції «Реабілітація хворих з ураженнями апарата руху та опори» (Саки, 2011), міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми  біомеханіки та медичного матеріалознавства» (Київ, 2013), науково-практичній конференції «Актуальні питання травматології та остеосинтезу» (Полтава, 2014), науковому симпозіумі з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології» (Дніпропетровськ, 2015), щорічній науково-практичній сесії «Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я» (Київ, 2012, 2015, 2016, 2017), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми хірургії стопи» (2015), засіданні Запорізької обласної асоціації ортопедів-травматологів (Запоріжжя, 2017).