Search

 
 

6 лютого 2019 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

Заступник голови вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, професор Д. Кирик доповів про стан виконання рішень вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету за результатами моніторингу 2018 р. та перспективи покращення організації роботи вченої ради у 2019 р. Було проаналізовано діяльність кафедр відповідно до вимог ISO 9001:2015 та EFQM, чинного законодавства України, виконання рішень вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика та медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, ректорату: термыныв виконання, повноти тощо. Основними напрямками роботи факультету на 2019 рік є оптимізація роботи кафедр відповідно показників фінансової діяльності та реалізація комплексного плану роботи Академії, рішень вчених рад Академії, факультету і ректорату; розробка та впровадження нових прогресивних освітніх технологій в безперервній медичній і фармацевтичній освіті; впровадження інноваційних технологій для покращення якості надаваних послуг, зокрема систем автоматизованого управління навчанням, консультуванням та контролем знань; створення моделі випускника інтернатури, аспірантури з переліком професійних компетенцій; розвиток та всебічна підтримка наукових шкіл та підготовки докторів філософії і докторів наук; організація систематичного підвищення кваліфікації та мовної підготовки НПП; завершення створення паспорту кафедр  і реєстру медичного обладнання, подальший розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення ефективного використання ресурсів.

Завідувач кафедри управління охороною здоров’я, професор Михальчук доповів про досвід роботи кафедри щодо запровадження дистанційної форми навчання слухачів. За останні роки кафедрою управління охороною здоров’я апробовано та запроваджено декілька навчальних проектів з очно-заочної освіти з елементами дистанційного навчання. Сучасна освіта, зокрема й у медицині, вимагає безупинного розширення сприйняття та комплексного підходу у формуванні інформаційного середовища у суспільстві. Для того, щоб знання отримали конкретний зв’язок з діями, для медичного працівника надзвичайно актуально постійно вчитися, поповнюючи й розширюючи свої знання. В Академії розроблені методичні підходи щодо організації підвищення кваліфікації на передатестаційних циклах та тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн та оф-лайн. Кафедра управління охороною здоров’я провела серію пілотних дистанційних занять за кількома темами, використовуючи сучасні технології –   ZOOM. Досвід використання ZOOM у якості платформи для дистанційного навчання - це високий рівень контролю, що дозволяє управляти контентом, аудиторією, відео, можливість якісного навчання. а також швидкість та простота організації. Метою пілотного проекту було перевірити технічні можливості та впевнитися у високій якості взаємодії з аудиторією. Зав. кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів С. Убогов, професори Н. Гойда та В. Трохимчук позитивно оцінили можливості ZOOM у якості платформи для дистанційного навчання.

Голова комісії з наукової та лікувально-діагностичної роботи, професор О. Івахно доповіла про стан підготовки і проведення науково-практичних конференцій кафедр факультету. Однією з основних форм впровадження результатів наукової діяльності є організація та проведення науково-практичних конференцій або інших наукових форумів (з’їздів, конгресів, симпозіумів). У 2018 році кафедрами факультету організовано і проведено 9 заходів різного рівня. На 2019 рік заплановано три науково-практичні конференції кафедрами управління охороною здоров’я (професор В. Михальчук), організації і економіки фармації (професор А. Кабачна), мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю ( д.мед.н. А. Салманов).

Голова вченої ради факультету професор В. Трохимчук доповів про розроблений етичний кодекс працівників та осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика. Етичний кодекс працівників та осіб, які навчаються в Академії, є локальним нормативним документом, що визначає вимоги до працівників та слухачів Академії, стандартів поведінки і взаємовідносин сторін, які включені в освітній процес. Кодекс складений згідно моральної суті НМАПО імені П.Л. Шупика, норм медичної етики, спрямованих на ствердження добра, гуманізму, людяності та загальновизнаних норм етики, моралі, поваги до колег, держави і суспільства в цілому. Метою Кодексу є всебічний і гармонійний розвиток працівників та осіб, які навчаються в Академії, сприяння співпраці і досягнення найвищих результатів у сфері професійної діяльності кожного члена трудового колективу.  Було запропоновано етичний кодекс розглянути на засіданні всіх кафедр факультету та керуватись ним у професійній діяльності, що було підтримано вченою радою медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

Голова комісії з навчально-методичної роботи професор Д. Кирик представив на  розгляд і затвердження низку навчальних програм і навчально-методичних документів, зокрема, Концепцію освітньої діяльності на другому (освітньому) рівні (магістратура) у галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності - 073 Менеджмент, освітньої кваліфікації - «Магістр з менеджменту» за спеціалізацією - «Менеджмент у сфері охорони здоров’я», розробленою кафедрою управління охороною здоров’я. Після обговорення Концепції, вченою радою факультету було вирішено порушити клопотання перед вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика щодо затвердження  Концепції освітньої діяльності на другому (освітньому) рівні (магістратура) у галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності - 073 Менеджмент, освітньої кваліфікації - «Магістр з менеджменту» за спеціалізацією - «Менеджмент у сфері охорони здоров’я».