Search

 
 

На базі кафедри патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика відбулась нарада-семінар лікарів патологоанатомів Київської області та колективу кафедри. На порядку денному було обговорення результатів Х конгресу Асоціації патологів України, лекція доцента Клавдії Шатрової на тему «Особливості морфологічної діагностики пухлин у дітей» та доповіді аспірантів кафедри.

Снісаревський П.П. прочитав доповідь «Роль морфологічного дослідження в діагностиці неспецифічного виразкового коліту», в якій було представлено результати дослідження характеру та вираженості патоморфологічних змін в слизовій оболонці товстої кишки у хворих з неспецифічним виразковим (НВК) колітом різного ступеня активності з використанням імуногістохімічних методів та PAS-реакції. Ці методики дозволяють верифікувати діагноз НВК, визначити ступінь активності загострення, оцінити повноту ремісії хвороби, виявити послаблення неспецифічної резистентності або переважання імунних механізмів, що допоможе оцінити перебіг захворювання та вибрати подальшу тактику лікування.

Григоровська А.В. представила фрагмент виконуваного дисертаційного дослідження з результатами кореляційного аналізу залежностей частоти трапляння найбільш характерних морфологічних ознак в теносиновіальній гігантоклітинній пухлині (ТСГКП). Проведене клініко-морфологічне дослідження на основі якісного та напівкількісного аналізу вивчення патоморфологічних змін в осередках ТСГКП дозволило встановити зв’язок деяких морфологічних ознак даного ураження між собою та вдосконалити його диференційну діагностику з іншими м’якотканинними ураженнями шляхом визначення основних опорних пунктів гістологічної діагностики різних типів ТСГКП.

 Лисак А.В. в доповіді «Кореляційний зв’язок проліферативного індексу Кі67 та рівня метаболічної активності пухлин орофарингеальної ділянки» провів порівняльну оцінку даних позитронно-емісійної томографії з комп’ютерною томографією та гістологічним, імуногістохімічним дослідженням при плоскоклітинному раку різного ступеня диференціювання з подальшим визначенням нових критерії для встановлення рівня диференціювання пухлин. Дослідження показало високий рівень чутливості і специфічності вказаних методик і вирішені поставлених завдань, що дозволяє рекомендувати їх комбінацію для підвищення достовірності результатів біопсійного дослідження та поглиблення передопераційних даних.

Городецька А.І. представила доповідь на тему: «Морфологічні прояви ураження нирок при ко-інфекції ВІЛ\вірусний гепатит С». Актуальність дослідження ураження нирок при даній патології з використанням імуногістохімічних методик та електронної мікроскопії зумовлена низькою специфічністю виявленого морфологічного субстрату ураження нирок при ко-інфекції ВІЛ\ВГС та залученням у патологічні процеси як гломерулярного так і тубуло-інтерстиційного компонентів. Враховуючи невеликий перелік морфологічних ознак, доцільною видається розробка алгоритму для зручності їх врахування та подальшої візуалізації статистичної картини.