Search

 
 

9 січня 2019 року під головуванням декана професора Трохимчука В.В. відбулось спільне засідання вченої ради та трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Професор Трохимчук В.В. представив звіт з діяльності кафедр факультету по виконанню планів роботи за 2018 рік та завдання на 2019 рік. Декан наголосив, що робота кафедр факультету відповідає законам України та внутрішнім нормативно-правовим актам академії. Реалізовано рішення ректорату, а саме; активізовано роботу кафедр факультету по розробці навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення з оригінальними тематиками з використанням сучасних методів дистанційного навчання; оптимізувано роботу опорних кафедр (громадського здоров’я, вірусології, управління охороною здоров’я) та підготовлено навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення для НПП; здійснюється постійний моніторинг за наповненням кафедрами факультету Інституційного репозитарію та оновленням веб-сторінок на сайті академії; здійснюється контроль за виконанням планів підвищення кваліфікації НПП кафедр факультету. Внесені пропозиції до «Стратегії розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика на 2016–2020 рр.», «Програми розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика до 2022 р.», щодо вдосконалення стратегічних напрямів розвитку медико-профілактичного і фармацевтичного факультету та кафедр. Здійснювалась координація діяльності кафедр відповідно до вимог ISO 9001:2015 та EFQM. На факультеті набула подальшого розвитку міжнародна співпраця. Зокрема, 30 – 31 серпня 2018 р. співробітники кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю НМАПО імені П. Л. Шупика взяли участь у роботі Національної робочої зустрічі - семінару з питань дифтерії. 14 червня 2018 року співробітники кафедри фармацевтичної технології і біофармації  брали участь у засіданні, проведеному Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров’я спільно з Українською діабетичною федерацією. За участі  співробітників кафедри організації і економіки фармації д.фарм.н., проф. Кабачної А.В. 30-31 травня 2018 року кафедра організації і економіки фармації провела Другу науково-практичну конференцію «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України». За участі кафедри громадського здоров’я проведені заходи: міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (XIV Марзєєвські читання). на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. О. Марзєєва НАМН України», Круглий стіл щодо особливостей імплементації Європейського процесу «Навколишнє середовище та здоров’я в Україні», науково-практична конференція «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» на базі Національного університету «Острозька академія». 18 – 19 жовтня 2018 р. за участі кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології відбулись науково-практична конференція з міжнародною участю «Другий український рефракційний пленер’18» та за участі кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю у Всесвітньому тижні правильного використання антибіотиків (World Antibiotic Awareness Week 2018). На факультеті функціонують 3 наукові школи: Школа з теорії і практики управління охороною здоровя, медичною освітою,  Школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу, Школа з наукових основ організації медичної допомоги матерям та дітям. Основними напрямками роботи факультету на 2019 рік є: оптимізація роботи кафедр відповідно показників фінансової діяльності т а реалізація комплексного плану роботи Академії, рішень вчених рад академії, факультету і ректорату; розробка та впровадження нових прогресивних освітніх технологій в безперервній медичній і фармацевтичній освіті; впровадження інноваційних технологій для покращення якості надаваних послуг, зокрема систем автоматизованого управління навчанням, консультуванням та контролем знань; створення моделі випускника інтернатури, аспірантури з переліком професійних компетенцій; розвиток та всебічна підтримка наукових шкіл та підготовки докторів філософії і докторів наук; організація систематичного підвищення кваліфікації та мовної підготовки НПП; завершення впровадження процесного підходу у  діяльності кафедр; завершення створення паспорту кафедр  і реєстру медичного обладнання, подальший розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення ефективного використання ресурсів; забезпечення співпраці з МОЗ України та територіальними органами охорони здоров'я щодо перепідготовки кадрів та визначення  задоволеності споживачів якістю наданих послуг; співпраця із студентським самоврядуванням, радою молодих вчених та  розвиток корпоративної культури. В обговоренні звіту прийняли участь професори Михальчук В.М., Варивончик Д. В., Коритнюк Р.С., та подякували професору Трохимчуку В.В. за ґрунтовний аналіз та доповідь та рекомендували вченій раді факультету звіт до затвердження. Відкритим голосуванням звіт було затверджено одноголосно.

Заступник декана доцент Соловйов С.О про результати моніторингу виконання рішень вченої ради Академії та ректорату за 2018 рік. Деканатом здійснювався щомісячний моніторинг виконання рішень вченої ради академії, ректорату і вченої ради факультету, моніторинг якості освітньої діяльності на кафедрах факультету, здійснювався постійний контроль за станом виконання кафедрами факультету навчально-виробничого плану. Здійснювався постійний контроль за станом виконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології та кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології. Деканат здійснював постійний контроль за станом підготовки докторантів та аспірантів на кафедрах факультету. Навчальний процес для аспірантів організований у відповідності до індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Наукова продукція науково-педагогічних та наукових працівників факультету проходила обов'язкову перевірку на  наявність академічного плагіату. Співробітники кафедр управління охорони здоров'я та громадського здоров'я пройшли стажування за кордоном. Деканатом та кафедрами факультету постійно подавались новини для розміщення на офіційному веб-сайті академії. Інституційний Репозитарій академії та наукометрична база Google  Scholar постійно поповнювалася науковими працями співробітників факультету, присвяченими результатам НДР кафедр. На кафедрах факультету проводилось постійне анкетування слухачів циклів на заключних конференціях з питань можливих випадків корупції. Інформацію було прийнято до відома.

Голова навчально-методичної комісії професор Кирик Д.Л. доповів про виконання навчально-виробничого плану кафедрами факультету за 2018 рік та завдання з системного підвищення якості навчання на 2019 рік. Найважливішими напрямками роботи на 2019 рік є реалізація комплексного плану роботи Академії, рішень вченої ради академії, ректорату, вченої ради факультету і деканату; розробка та впровадження нових прогресивних освітніх технологій в безперервній медичній і фармацевтичній освіті; впровадження процесного підходу у  діяльності кафедр; співпраця із студентським самоврядуванням та радою молодих вчених; створення та оновлення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні в аспірантурі; впровадження систем автоматизованого управління навчанням та контролю знань, а також систем консультування користувачів в таких системах на базі платформ Moodle, Illias тощо.

Аспірант кафедри фармацевтичної технології і біофармації Коваль Аліна Сергіївна представила індивідуальний план кандидатської дисертації на тему: «Розробка складу та технології м’якого лікарського засобу з метронідазолом, бензилбензоатом та бензоїлпероксидом для дерматології» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, доцент Дроздова Анна Олександрівна. Було наведено актуальність, мету, завдання дослідження, а також очікувані результати. В обговоренні плану кандидатської дисертації взяли участь Варивончик Д. В., Коритнюк Р.С. На поставлені запитання аспірант надала ґрунтовні відповіді. Вчена рада одноголосно рекомендувала до розгляду та затвердження Вченій раді академії індивідуального плану кандидатської дисертації аспіранта Коваль А.С.