Search

 
 

18 грудня 2018 року під головуванням декана медико-профілактичного і фармацевтичного факультету відбулась конференція трудового колективу факультету, присвячена виборам на посаду завідувача кафедри організації і економіки фармації. На конференцію завітав перший проректор Академії, чл.- кор. НАМН України, д.мед.н., професор Ю. Вдовиченко, який представив претендента на посаду завідувача кафедри організації і економіки фармації доцента Вадима Гульпу.

Начальник відділу кадрів Д. Бригинець зазначив, що за період конкурсу протягом одного місяця, який відкрито був оголошений в газеті «Ваше здоров’я» № 45 – 46 від 16 листопада 2018 року та на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика на посаду завідувача кафедрою організації і економіки фармації, надійшла одна заява від доцента В. Гульпи. Бригинець оголосив результати голосування на розширеному засіданні кафедри організації і економіки фармації та представив дані з особової справи претендента на посаду завідувача кафедри організації і економіки фармації В. Гульпу.

В своїй доповіді щодо бачення майбутнього кафедри організації і економіки фармації доцент Гульпа висвітлив історію становлення та перспективні напрямки розвитку кафедри. Головні перспективи розвитку кафедри вибудовуються із стратегії розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика і спрямовані на підвищення якості і конкурентоспроможності надання освітніх послуг, підтримку ефективного функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.  В навчальній роботі  планується розробка нових оригінальних програм циклів ТУ різної тривалості за очною й очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання з сучасних аспектів фармакоекономіки, роботи фармакотерапевтичних комісій ЗОЗ та формулярних переліків; вивчення можливостей для запровадження вузькотематичних програм інтенсивної підготовки провізорів з найбільш актуальних питань, що передбачають застосування сучасних форм навчання (семінари-тренінги, вебінари, майстер-класи).  В методичній роботі заплановано впровадження наукових розробок та програм комп’ютерного моделювання у навчальний процес; підготовку та видання навчально-методичних посібників; забезпечення належної організації процесу підготовки провізорів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок-3»; розвиток діяльності кафедри щодо підвищення кваліфікації молодших спеціалістів (фармацевтів); вивчення та поглиблення рівня знання іноземної мови; пошук кандидатур і підготовка аспірантів, докторантів та резерву на посади НПП з числа здібних молодих фахівців.

У науковій роботі заплановано продовження виконання наукових досліджень в напрямку: «Науково-теоретичне обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій»; реалізація наукової співпраці з закладами вищої освіти, науковими установами, закладами охорони здоров’я та іншими організаціями відповідно до укладених угод; публікування результатів наукових досліджень у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема тих, що індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science; підтримка бази наукових публікацій та постійне оновлення профілю в базі даних Google Scholar та ResearchGate; активізація роботи щодо залучення грантів на проведення наукових досліджень. Після доповіді доцент Гульпа надав вичерпні відповіді на поставлені запитання.

В обговоренні кандидатури доцента В. Гульпи виступили професор Л. Давтян, професори Р. Коритнюк, М. Пономаренко, С. Убогов, які наголосили, що доцент В. Гульпа є досвідченим фахівцем, науковцем, доброзичлива людина та достойна кандидатура на посаду завідувача кафедрою. Рекомендували підтримати кандидатуру доцента Гульпу на посаду завідувача кафедрою організації і економіки фармації. Голова конференції, декан, професор В. Трохимчук високо оцінив програму перспективного розвитку кафедри. Відмітив високий професіоналізм, людяність, толерантність керівника. Рекомендував підтримати кандидатуру к.фарм.н., доцента В. Убогова на посаду завідувача кафедрою організації і економіки фармації.

Трудовий колектив відкритим голосуванням одноголосно підтримав  кандидатуру Гульпи Вадима Серафимовича та постановив порушити клопотання перед вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика щодо обрання на посаду завідувача кафедри організації і економіки фармації к.фарм.н., доцента Гульпу Вадима Серафимовича.