Search

 
 

07 листопада 2018 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Голова засідання, декан факультету, професор В. Трохимчук доповів про стан підвищення кваліфікації НПС факультету, нового Положення про підвищення кваліфікації викладачів, а саме зміни, які були внесені в «Положення про підвищення кваліфікації».

Наголосив про терміни, в які треба подати план та графік навчання викладачів та провів аналіз виконання плану за 2018 р.  Прослухану інформацію взяли до відома.

Голова комісії, проф. Д. Кирик доповів про роботу комісії вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з навчально-методичної  роботи у 2018 році та завдання на 2019 рік. На 8 засіданнях комісії  факультету  було розглянуто:

10 навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення, що подавались на затвердження вченою радою НМАПО та комплектів методичного забезпечення:  екзаменаційні білети, еталони практичних навичок; 2 методичні рекомендації, 1 практикум до аудиторної та самостійної роботи, 2 навчально-методичних посібника.

Планові питання, які були розглянуті комісією факультету протягом 2018 року: 

- Аналіз результатів перевірки діяльності кафедр в частині навчально-методичної роботи: вірусології,  контролю якості і стандартизації лікарських засобів, медичної статистики,  медицини праці, психофізіології та медичної екології, організації і економіки фармації; промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології; управління охороною здоров’я, фармацевтичної технології і біофармації.

- Стан роботи кафедр, що здійснюють підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, з базами стажування.

- Аналіз  ефективності підготовки інтернів на кафедрах медико-профілактичного профілю до складання ліцензійного інтегрованого іспиту  «Крок 3. Загальна фармація», «Крок 3. Клінічна фармація».

- Аналіз виконання плану роботи  та підготовка звіту про роботу комісії з навчально-методичної  роботи за 2018 рік.

Голова комісії проф. О. Івахно доповіла про роботу комісії вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету наукової та  лікувально-діагностичної роботи за 2018 рік та завдання на 2019 рік. У 2018 році акцент поставлено на стан підготовки науково-педагогічних кадрів, виконання індивідуальних планів наукових робіт аспірантами, розгляд та затвердження наукових тематик на кафедрах факультету, дисертаційних робіт, перевірку первинних матеріалів дисертацій, що подаються до офіційного захисту, затвердження звітів виконаних НДР, моніторинг виконання дисертаційних робіт здобувачами наукових ступенів, які плануються до захисту у 2018 році.

У звітному році члени комісії спільно з представниками деканату брали участь у комплексній моніторинговій оцінці результатів роботи восьми кафедр факультету: промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології; вірусології; медицини праці, психофізіології та медичної екології; фармацевтичної технології і біофармації; медичної статистики; УОЗ; контролю якості і стандартизації лікарських засобів; громадського здоров’я.

Голова комісії проф. Г. Пишнов доповів про роботу комісії вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з виховної роботи та роботи з іноземними громадянами факультету за 2018 рік та завдання на 2019 рік. Комісією проводилося виконання завдань виховної роботи на факультеті з усіх її напрямів: громадянське, патріотичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне, моральне, екологічне, правове виховання, професійна етика і деонтологія, формування здорового способу життя, сприяння творчому та всебічному розвитку особистості.

Слід зазначити, що у поточному році було перевірено 8 кафедр щодо проведення виховної роботи. Всі кафедри активно беруть участь у ній, використовуючи різні підходи та методологічні прийоми.

Завідувачі кафедр факультету доповіли про виконання проміжних звітів з НДР за 2018 рік -  вчена рада рекомендувала їх до затвердження та рекомендувала продовження виконання наукових тем.