Search

 
 

21 - 23 жовтня 2018 р. у Мюнхені (Німеччина) проходив черговий Конгрес Європейського товариства медичної онкології (ESMO), у роботі якого взяли участь представники  кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика д.мед.н., професор Богдан Сорокін, к.мед.н., доцент Ольга Пономарьова та лікар-інтерн Ірина  Циганкова. У цьому році він зібрав понад 20 000 онкологів з понад 130 країн світу.

ESMO по праву вважається однією з провідних організацій світу, які об'єднують на своїх майданчиках хірургів-онкологів, хіміотерапевтів, променевих терапевтів, гематологів, патоморфологів, представників фармацевтичних компаній і пацієнтських організацій з усього світу. На базі щорічного конгресу ESMO тисячі фахівців обмінювалися досвідом і знаннями, ділилися останніми результатами клінічних досліджень, перш за все, з метою підвищення якості і доступності медичної допомоги онкологічним хворим. Десятки майстер-класів, освітніх лекцій і можливостей для подальшого кар'єрного зростання молодих онкологів були представлені на цій мультидисциплінарній платформі. Велику увагу привернули до себе наступні повідомлення про результати клінічних досліджень, що щойно завершено.

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/30_10_18-7.jpgІмунотерапевтичний препарат Пембролізумаб був вивчений у першій лінії лікування метастатичного або рецидивуючого раку голови і шиї. Імунотерапія анти-PD-1 моноклональним антитілом пембролізумаб покращує показники виживаності у хворих рецидивуючим або метастатичним раком голови і шиї, згідно з дослідженням III фази KEYNOTE-048. Дане дослідження першим продемонструвало більш високі показники загальної виживаності при імунотерапії в порівнянні зі стандартними методами лікування на основі препаратів платини і цетуксимабу, а також затвердив необхідність рутинного визначення PD-L1 експресії у пацієнтів з раком голови і шиї.

Згідно з результатами дослідження II фази CheckMate-142, комбінована імунотерапія ніволумабом і низькодозним іпілімумабом може стати новою першою лінією лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком з мікросателітною нестабільністю. Дана комбінація вже була схвалена FDA для лікування хіміорезистентного раку цієї локалізації. Вивчена мікросателітна нестабільність означає молекулярно-генетичні зміни в пухлинній клітці, що характеризуються порушенням механізму відновлення пошкодженої ДНК і призводять до накопичення мутацій в геномі клітини зі значно більшою швидкістю, ніж в нормальному стані. Серед 45 включених у дослідження пацієнтів, частота об'єктивних відповідей спостерігалася в 60% випадків, а 12-місячна виживаність без прогресування - у 77% пацієнтів, загальна виживаність склала 83%. В середньому, через 2,6 місяців була відзначена відповідь пухлини на лікування.

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/30_10_18-7.jpgВ рамках президентського симпозіуму ESMO 2018 були представлені результати дослідження III фази IMpassion130, у якому порівняли ефективність схем атезолізумаб + наб-паклітаксел і плацебо + наб-паклітаксел у пацієнток з нелікованим метастатичним тричі-негативним раком молочної залози. Тричі-негативний рак молочної залози характеризується відсутністю на поверхні пухлинних клітин рецепторів естрогенів і прогестерону, а також експресії рецептора епідермального фактора росту HER2. Даний підтип відрізняється агресивним перебігом і неможливістю застосування таких терапевтичних опцій, як гормонотерапія і таргетна терапія. Автори даного клінічного дослідження припустили, що використання цитостатика паклітакселу, пов'язаного з альбуміном (наб-паклітаксел), призведе до поліпшення ефективності імунотерапевтичного лікарського препарату атезолізумаб (інгібітор PD-L1). Виживаність без прогресування статистично виявилася вищою в групі атезолізумаб + наб-паклітаксел. Дане дослідження продемонструвало ефективність комбінації атезолізумаба і наб-паклітакселу, що подовжує виживаність без прогресування у хворих з метастатичним тричі-негативним раком молочної залози.

Трайл PALOMA-3 (третя фаза) підсумував вивчення ролі палбоциклібу в лікуванні гормонопозитивного, HER2 негативного раку молочної залози. Лікування із застосуванням інгібітору циклін-залежної кінази (CDK) 4/6 палбоцикліба продемонструвало клінічно значуще поліпшення показників загальної виживаності у пацієнтів цієї групи з рецидивом або прогресуванням після гормональної терапії. У дослідженні PALOMA-3 була показана ефективність комбінації фулвестрант і палбоцікліба у 521 пацієнтки з гормонопозитивним, HER2-негативним поширеним раком молочної залози.

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/30_10_18-7.jpgНа президентському симпозіумі у рамках ESMO 2018 були також представлені результати клінічного дослідження III фази SOLO-1, у якому вивчали ефективність дворічної підтримуючої терапії олапарібом у пацієнток з поширеним раком яєчників і мутацією в гені BRCA1 або BRCA2. У дослідження були включені пацієнтки з III-IV стадіями високодиференційованого серозного або ендометріоідного раку яєчників, первинно-перитонеального раку або раку фалопієвої труби з BRCA-мутацією, які були піддані циторедуктивній операції і хіміотерапії препаратами платини з повною або частковою відповіддю на лікування. Хоча медіана виживаності без прогресування в групі олапаріба не була досягнута, очікувана перевага над групою плацебо оцінюється у 3 роки.