Search

 
 

11 вересня 2018 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

11 вересня 2018 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Розглянуто звіт про науково-педагогічну діяльність професора кафедри громадського здоров’я та розглянуто атестаційну справу здобувача вченого звання професора по кафедрі громадського здоров’я д.мед.н., доцента Ірини Хоменко. В обговоренні звіту взяли участь професори О. Івахно та М. Голубчиков. Голова вченої ради, професор В. Трохимчук підтримав висунуту пропозицію, звернув увагу членів вченої ради на високі показники наукової, навчально-методичної роботи І. Хоменко особисті якості, такі як: комунікативність, компетентність, організаторські здібності. За результатами розгляду атестаційних матеріалів та таємного голосування вчена рада медико-профілактичного і фармацевтичного факультету затвердила звіт про науково-педагогічну діяльність та порушила клопотання перед  вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика  щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі громадського здоров’я д.мед.н. доценту Хоменко Ірині Михайлівні – завідувачу  кафедри громадського здоров’я.

Голова комісії вченої ради факультету з навчально-методичної роботи проф. Д. Кирик доповів про стан внутрішнього аудиту освітянської діяльності на кафедрах факультету, який проводиться відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з метою забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кафедр з урахуванням процесного підходу, підвищення ефективності їхньої роботи, стимулювання колективів кафедр до роботи над стратегічними показниками для досягнення високих результатів та забезпечення здорової конкуренції.

Основними завданнями внутрішнього аудиту є оцінювання процесів кафедр та моніторинг виконання рішень вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету:

- визначення пріоритетів у розвитку НМАПО імені П.Л. Шупика;

- статистичний облік результатів діяльності кафедр та створення інформаційної бази, що всебічно відображає їх діяльність;

- аналіз і прогноз якості роботи кафедр;

- оптимізація роботи кафедр з визначених напрямків діяльності;

- мотивація науково-педагогічних працівників до удосконалення якості навчального процесу, науково-дослідної та лікувальної роботи.

У 2018 році перевірено наступні кафедри: кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології (січень); кафедра медичної статистики (лютий); кафедра управління охороною здоров’я (березень); кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології (квітень); кафедра фармацевтичної технології і біофармації (червень); кафедра вірусології (вересень).

Узагальненими пропозиціями комісії з навчально-методичної роботи були збільшення  кількості циклів тематичного удосконалення, які проводяться на кафедрах за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання та розміщення інформаційного контенту для методичного забезпечення даних циклів у системах управління дистанційним навчанням. Інформацію було прийнято до відома.

Голова атестаційної комісії професор Віктор Трохимчук доповів про результати державної атестації провізорів-інтернів, яка проходила 14 червня 2018 р., після проведення попередніх етапів атестації, що відбулись раніше (комп'ютерний іспит 06. 06. 2018 р. та іспит з практичних навиків для провізорів-інтернів кафедр фармацевтичної технології і біофармації, організації і економіки фармації та контролю якості і стандартизації лікарських засобів, а також доповів про аналіз заходів кафедр факультету, спрямованих на підвищення рівня практичної підготовки провізорів–інтернів). Заключна атестація проводилась в три етапи: комп’ютерне тестування з теоретичної підготовки, оцінка знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками, усний іспит (співбесіда за білетною системою). За результатами трьох етапів атестації колегіально приймалося рішення щодо присвоєння інтернам звання провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація». Знання оцінювались за п'ятибальною шкалою. Середній бал за результатами атестації провізорів-інтернів на одержання звання провізора–спеціаліста зі спеціальності «Загальна фармація» складає 4,2, що свідчить про збереження належного рівня підготовки. Таким чином,  результати заключної атестації в цілому та її  окремих етапів  (комп’ютерне тестування, оцінка володіння практичними навиками, співбесіда) показали, що навчання провізорів-інтерна було успішним, а рівень теоретичної і практичної підготовки виявився прийнятним. Інформацію було прийнято до відома.

Голова комісії вченої ради медико-профілактичного та фармацевтичного факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи, професор О. Івахно доповіла про результати моніторингу діяльності кафедри вірусології від 07. 09. 2018. Моніторинг проводився відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.  Основною базою проведення навчального процесу є кафедра вірусології. Навчально-методичну роботу колектив кафедри здійснює за двома напрямами: забезпечення післядипломної підготовки (спеціалізація за фахом «Вірусологія», інтернатура за фахом «Мікробіологія та вірусологія») та підвищення кваліфікації лікарів-вірусологів, спеціалістів-вірусологів на циклах стажування за фахом «Вірусологія». У 2018 році відповідно до плану комплектування, на кафедрі проведено один цикл спеціалізації за фахом «Вірусологія», ПАЦ за цією ж спеціальністю, сім циклів ТУ, з них: «Консультування і тестування на ВІЛ–інфекцію із застосуванням швидких тестів», «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В, С, Д, герпесвірусних інфекцій» та «Сучасні проблеми TоRCH-інфекцій» з елементами дистанційного навчання очно–заочної форми. У 2017 - 2018 навчальному році колективом кафедри розроблені 3 програми та затверджено вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика одну програму стажування за фахом «Вірусологія» із відповідним супроводом практичних навичок, тестових питань базисного та вихідного контролю. На кафедрі наявні навчальні плани та програми для всіх циклів, які заплановані на 2017 - 2018 навчальний рік, білети для проведення заліків та іспитів, еталони практичних навичок, що затверджені в установленому порядку, а також тематичні плани, затверджені на навчально–методичній нараді кафедри. Методичні розробки лекцій, практичних та семінарських занять для усіх циклів наявні, розглянуті та затверджені на методичних нарадах кафедри у 2015 - 2018 роках. Мультимедійні презентації підготовлені до усіх лекцій і переважної частини семінарських та практичних занять. Під час моніторингу стану діловодства на кафедрі встановлено, що вся документація кафедри ведеться у відповідності до номенклатури справ за затвердженою формою. Моніторинг стану виконання наукової роботи засвідчив, що колективом кафедри під керівництвом професора І. Дзюблик розроблено низку оригінальних методик та методичних підходів з питань лабораторної діагностики актуальних інфекційних захворювань людини вірусної природи. Головою комісії з наукової роботи д.мед.н., професором О. Івахно відзначено, що ініціативно-пошукова науково-дослідна робота кафедри «Оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних та фармакоекономічних досліджень» номер державної реєстрації 0115U002161 подовжена ще на два роки, до грудня 2019 р., враховуючи актуальність теми та нові здобутки, включені до патенту на корисну модель та угоди з міжнародного співробітництва. Відповідальна за наукову роботу на кафедрі доцент О. Трохименко, відповідальний виконавець НДР доцент С. Соловйов. Документація з наукової роботи наявна і відповідає затвердженим формам. Представлені перехідні наукові звіти з поточної НДР за 2015, 2016 і 2017 рр., зауважень до ведення документації з наукової роботи немає.  Вчена рада факультету постановила роботу кафедри вірусології щодо виконання рішень вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету визнати задовільною.

Вчена рада факультету заслухала звіт про наукову діяльність стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених, асистента кафедри організації і економіки фармації, Сабіни Аугунас за період з квітня по вересень 2018 року. Стипендіат доповіла, що ведеться наукова діяльність щодо оптимізації медикаментозного забезпечення пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями в умовах функціонування амбулаторій ЗП-СМ у рамках науково-дослідної роботи «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій». Розроблено навчальний план та програму циклу ТУ «Удосконалення підготовки провізорів аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання. Подані до публікації тези на VI Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», 25 – 26 жовтня 2018 р., м. Харків «Дослідження організації фармацевтичного забезпечення аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» (публікація тез та усна доповідь). Підготовлена стаття до публікації у фаховому журналі, який входить до наукометричної бази Scopus: Journal of Pharmaceutical Policy and Practice. Вчена рада медико-профілактичного та фармацевтичного факультету постановила затвердити звіт про наукову діяльність Сабіни Аугунас за період з квітня по вересень 2018 року.