Search

 
 

14 червня 2018 р. відбулась підсумкова атестація провізорів-інтернів кафедр фармацевтичної технології і біофармації, організації і економіки фармації та контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

На фармацевтичних кафедрах з січня 2018 року пройшли очну частину інтернатури 47 провізорів–інтернів. Складання іспиту з практичних навичок відбувалось згідно з розкладом занять у відповідно оснащених навчальних та лабораторних приміщеннях. Оцінка теоретичних знань здійснювалась у комп’ютерних класах за тестами. Іспит з теоретичної підготовки показав добрий результат засвоєння матеріалу курсів провізорами-інтернами.

Середній бал за результатами атестації провізорів-інтернів на одержання звання провізора–спеціаліста зі спеціальності «Загальна фармація» - 4.2, що свідчить про збереження належного рівня підготовки та гарного засвоєння матеріалу щодо системи сертифікації ЛЗ, організації системи обліку та звітності в аптечних закладах, характеристики гомеопатичних засобів, фальсифікації ЛЗ, основних принципів стандартизації фармацевтичної продукції, основ фармакоекономіки, елементів належної аптечної практики.

В навчальний процес регулярно впроваджуються наукові розробки НПП фармацевтичних кафедр. Впроваджено матеріали наукової монографії, виданої у 2018 році науково-педагогічним складом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів - «Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів: колективна монографія / за наук. ред. Н. О. Ветютневої – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 400 с.».

У 2018 році заключені нові угоди про співпрацю з базами стажування. Науково-педагогічними працівниками фармацевтичних кафедр розроблені нові методичні рекомендації для керівників баз стажування. Постійно надавалась методична і консультативна допомога щодо алгоритму проходження заочної частини інтернатури та оформлення щоденників, рефератів, іншої необхідної документації на базах.

За фармацевтичними кафедрами закріплено 20 баз стажування, які відповідають нормативним вимогам щодо методичного забезпечення.

Для удосконалення організації і проведення заочної частини інтернатури на кожній кафедрі розроблені ТУ для керівників баз стажування: «Актуальні питання навчання провізорів-інтернів в заочній частині на базах стажування».

Для контролю знань провізорів-інтернів використовується програма «Elex», налаштований постійний доступ для підготовки до здачі комп’ютерного іспиту. Оцінка теоретичних знань здійснюється у комп’ютерних класах з використанням банку тестів з профільних фармацевтичних дисциплін, в тому числі: з організації, управління та економіки фармації, фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу лікарських засобів, фармакології, фармакогнозії, спеціальної підготовки.

Перед заключним іспитом на фармацевтичних кафедрах проводиться підготовка у формі тренінгу за всіма курсами інтернатури, включаючи «Організацію, управління та економіку фармації», «Фармацевтичну технологію» та «Клінічну фармацію», «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів» та «Фармакогнозію».

Показана доцільність впровадження створеної програми Ilias, що наповнена питаннями, підготовленими НПП фармацевтичних кафедр. Особливо важливим елементом є постійний моніторинг куратором циклів та корисним для інтерна є можливість детального аналізу помилок, над якими необхідно працювати. Були отримані позитивні відгуки від інтернів щодо впровадженої програми.

На кафедрі розроблено алгоритм підготовки інтернів до здачі «Крок 3. Фармація», що включає відвідування системи Ilias не менше одного разу на тиждень, аналіз результатів тестування наприкінці кожного другого тижня навчання та організація консультацій  згідно з курсами і темами, які викликають складнощі у провізорів-інтернів. На кафедрі підготовлені буклети іспиту «Крок 3. Фармація» минулого року та проведено тестування провізорів-інтернів на паперових носіях. Консультації, графік яких було розміщено на інформаційному стенді кафедри, показали, що провізори-інтерни не зовсім активно користуються цим видом додаткової форми навчання та методичної допомоги з боку науково-педагогічного складу кафедри. Під час підготовки до здачі «Крок 3. Фармація» провізори-інтерни мали повний доступ до електронної та паперової бібліотеки кафедри, та оптимально були забезпечені доступом до комп’ютерів.

Таким чином, результати заключної атестації в цілому та на її окремих етапах, показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки провізорів-інтернів на кафедрах фармацевтичного профілю.