Search

 
 

Набуття чинності наказом МОЗ України «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 року № 446 (наказ № 446) спричинило появу не тільки нового правового підґрунтя для організації системи БПР та атестації лікарів, але й цілої низки міфів, чуток та побоювань різного змісту. Подоланню та спростуванню найбільш розповсюджених міфів присвячена дана публікація.

Лідія Юрковська, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика

Міф 1. Наказом № 446 скасована система післядипломного навчання лікарів.

Ні, це не відповідає дійсності. Жоден наказ міністерства не може скасувати те, що передбачено у законах України. Так, Закон України «Про освіту» у статті 18 передбачає, що складниками освіти дорослих є

  • післядипломна освіта;
  • професійне навчання працівників;
  • курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
  • безперервний професійний розвиток тощо;

Окрім інших видів освітньої діяльності, післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я також включає інтернатуру та лікарську резидентуру.

Окремі положення про післядипломну освіту у сфері охорони здоров’я містить Закону України «Про вищу освіту», зокрема у пункті 8 статті 33, пунктах 1 і 2 статті 60, пункті 3 статті 61.

Таким чином, післядипломна освіта та БПР – це різні складники освіти дорослих, а отже наказ № 446 стосується саме БПР та атестації лікарів, жодним чином не скасовує післядипломної освіти, проте вносить окремі важливі зміни до правових основ здійснення післядипломної освіти у сфері охорони здоров’я.

Основні нормативні вимоги у Положенні про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженому наказом МОЗ України від 22 липня 1993 року № 166 та інших нормативно-правових актах щодо післядипломного навчання лікарів, залишаються без змін.

 

Міф 2. Наказом № 446 створена зовсім нова система БПР, яка є абсолютно відокремленою від існуючої системи післядипломної освіти лікарів

Дане твердження не відповідає дійсності. Правові засади взаємопроникнення та взаємодії між післядипломною освітою лікарів та системою БПР передбачені Положенням про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженим постановою КМУ від 28 березня 2018 р. № 302.

Так, даним Положенням передбачено, що безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

Наказом № 446 до заходів формальної освіти, за які лікарям нараховують бали БПР, віднесено такий вид післядипломної освіти лікарів як навчання, передусім, в інтернатурі.

Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування, яке здійснюється на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я, залишається, як і раніше, одним з напрямків післядипломної освіти лікарів, а в системі БПР розглядається як заходи неформальної освіти.

Таким чином, заходи формальної і неформальної освіти, бали за проходження яких враховуються як бали БПР, є заходами післядипломної освіти лікарів, які відбуваються на підставах, визначених законодавством.

 

Міф 3. Наказом № 446 для всіх заходів БПР передбачена процедура їх обов’язкової акредитації в Україні чи закордоном, без якої бали за заходи БПР атестаційні комісії не врахують

Дане твердження не відповідає дійсності. Заходи формальної та неформальної освіти відбуваються у порядку та з підстав, затверджених відповідними нормативно-правовими актами – і це інші акти, а не наказ № 446. Так, заклади вищої та післядипломної освіти у сфері охорони здоров’я здійснюють діяльність на підставі та в межах ліцензії та акредитації, які надає Міністерство освіти і науки України.

У той же час, пунктом 6 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 28 березня 2018 р. № 302, передбачено акредитацію окремих заходів інформальної освіти.

До заходів інформальної освіти уже наказом № 446 віднесено участь у науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах; професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів тощо.

Проте залишається відкритим питанням, чи всі вище вказані заходи потребують акредитації. На даний час є дві можливі відповіді на це питання. Перший варіант відповіді – так, акредитувати в Україні чи закордоном слід всі заходи інформальної освіти. Проте щодо такого тлумачення можуть бути суттєві правові застереження, якими обґрунтовується другий варіант відповіді.

Зокрема, згаданий пункт 6 Положення містить перелік можливих організаторів заходів інформальної освіти, який сформульовано таким чином, що серед усього переліку вказаних суб’єктів акредитації потребуватимуть тільки окремі, а саме: «українські установи та організації, акредитовані міжнародними асоціаціями в галузі безперервної медичної освіти», тобто ті установи і організації, які не є освітніми закладами в Україні.

З такого тлумачення постанови КМУ № 302, наказу № 446, а також на підставі аналізу діючого освітнього законодавства випливає, що заклади вищої та післядипломної освіти у галузі охорони здоров’я діють на підставі освітньої ліцензії та акредитації МОН України та не потребують для проведення інформальних заходів БПР жодних додаткових акредитацій, оскільки і без того є освітніми закладами з визнаним рівнем якості освітніх послуг.

Наприклад, рівень якості освітньої діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика підтверджується сертифікатами відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та міжнародною сертифікацією Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM) «Визнана досконалість» рівня «Recognised for Excellence 5 star».

Остаточної офіційної відповіді щодо правил акредитації вітчизняних заходів інформальної освіти слід чекати від МОЗ України. А на даний час лікарям, їх роботодавцям, а також атестаційним комісіям слід послуговуватися загальними правилами, визначеними чинним законодавством, на підставі яких зараховувати лікарям бали БПР за заходи формальної та неформальної освіти.

На даний час (в умовах непевного законодавства) вважаємо за доцільне зараховувати бали за заходи інформальної освіти за умови, якщо вони організовані та проведені закладами вищої та післядипломної освіти у сфері охорони здоров’я, а також будь-якими іншими провайдерами освітніх послуг, які мають освітню ліцензію та освітню акредитацію в Україні чи отримали міжнародну акредитацію, передбачену для заходів БПР лікарів.

Детальніше з міфами про систему БПР можна ознайомитися після реєстрації на порталі Accemedin.