На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук здобувача кафедри функціональної діагностики Н. Іванюк. Тема роботи: «Предиктори покращення систолічної функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». Науковий керівник – завідувач кафедри функціональної діагностики проф. О. Жарінов. Офіційними опонентами виступили д.м.н., доц. В. Батушкін – завідувач кафедри внутрішніх і професійних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет», і д.м.н., проф. Л. Воронков – керівник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України».

У роботі Н. Іванюк, виконаній на клінічній базі Інституту серця МОЗ України, узагальнила досвід виконання операцій аортокоронарного шунтування і стентування вінцевих артерій у найтяжчої категорії пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка при багатосудинних атеросклеротичних ураженнях. Результати огляду 148 пацієнтів дали змогу доповнити критерії вибору методу реваскуляризації в пацієнтів із ІХС і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка з урахуванням впливу реваскуляризації на систолічну функцію міокарда й асоційовану із станом здоров’я якість життя. Зокрема, дослідниця показала, що найбільше відносне покращення систолічної функції серця після операції аортокоронарного шунтування досягається категорією пацієнтів без перенесеного раніше інфаркту міокарда, з багатосудинним ураженням коронарних артерій і фракцією викиду менш як 25%.

У виступах члени спеціалізованої ради відзначили безумовну актуальність, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присудила Н. Іванюк науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.