Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014, нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика.

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика) є колегіальним органом управління НМАПО імені П. Л. Шупика, який утворюється строком на п’ять років.

1.2. У своїй діяльності вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика керується Конституцією України, Законами України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» тощо, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

2. Основі завдання вченої ради

Вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика:

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Розглядає плани перспективного розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика, зокрема Стратегію інноваційного розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика, Програму кадрового забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика тощо.

2.4. Розглядає і ухвалює фінансовий план (кошторис) і річний фінансовий звіт НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.5. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.6. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

2.7. Ухвалює за поданням ректора НМАПО імені П. Л. Шупика рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.8. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади першого проректора, проректорів та деканів факультетів/директорів інститутів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, завідувачів кафедр, професорів, завідувача бібліотеки, керівників філій.

2.9. Подає пропозиції ректору НМАПО імені П. Л. Шупика щодо звільнення з посади декана факультету/директора інституту.

2.10. Делегує повноваження вченим радам відповідних факультетів/інститутів щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, доцентів, викладачів та старших викладачів.

2.11. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності та вносить зміни до них.

2.12. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

2.13. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам.

2.14. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.15. Розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, навчально-методичної, наукової, лікувально-діагностичної та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв’язків у НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.16. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури.

2.17. Розглядає та затверджує теми та керівників/наукових консультантів, а також змінює назву теми, наукового керівника/наукового консультанта, термін виконання дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

2.18. Розглядає питання підготовки та надання рекомендацій до видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури.

2.19. Затверджує зміст періодичних видань, співзасновником яких є НМАПО імені П. Л. Шупика та приймає рішення щодо включення НМАПО імені П. Л. Шупика до складу співзасновників періодичних видань.

2.20. Розглядає питання про висунення працівників НМАПО імені П. Л. Шупика на здобуття Державних премій України, присвоєння почесних звань, нагород і відзнак, обрання до складу НАН, НАМН та НАПН України.

2.21. Приймає рішення щодо висунення або підтримки кандидатур на здобуття Державних премій України, присвоєння почесних звань, нагород і відзнак, обрання до складу НАН, НАМН та НАПН України.

2.22. Оцінює науково-педагогічну та адміністративно-управлінську діяльність структурних підрозділів.

2.23. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.24. Розглядає питання співпраці з громадським органом самоврядування осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, визначає обсяги фінансування громадського органу самоврядування осіб, які навчаються, та науковоготовариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.25. Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективи розвитку.

2.26. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2.27. Має право вносити подання про відкликання ректора НМАПО імені П. Л. Шупика з підстав, передбачених законодавством, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.28. Подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з освітнім або науковим процесом, та головного бухгалтера.

2.29. Затверджує результати конкурсів науково-дослідних робіт.

2.30. Приймає рішення про відрахування з аспірантури та докторантури.

2.31. У встановленому порядку приймає рішення про надання творчих відпусток до завершення дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії (на термін до 3-х місяців) та доктора наук (на термін до 6-ти місяців) дисертаціями, для підготовки монографії, підручника.

2.32. За погодженням з громадським органом самоврядування осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, рекомендує кандидатів з кращих клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів для отримання іменних стипендій та заслуховує щорічні звіти стипендіатів.

2.33. Утворює постійно діючі комісії вченої ради: з навчально-методичної роботи, з наукової роботи і міжнародної діяльності, з клінічної роботи, кадрову комісію тощо.

2.34. Порушує клопотання перед центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки про створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, відкриття аспірантури та докторантури в НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.35. Присвоює звання «Почесний професор» та «Почесний доктор» іноземним науковцям.

2.36. Подає конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика подання щодо призначення радника ректора.

2.37. Затверджує Положення про посаду радника ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.38. Формує та затверджує Положення щодо кадрової політики НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.39. Розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.40. Організовує роботу створених при вченій раді комісій з навчально-методичної роботи, з наукової роботи і міжнародної діяльності, з клінічної роботи, кадрової комісії.

2.41. Вирішує питання про створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, про відкриття аспірантури та докторантури, про затвердження тем та керівників або наукових консультантів дисертаційних досліджень.

2.42. Розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Склад вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика

3.1. Вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

Для  виборів голови вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика створюється організаційний комітет. Організаційний комітет створюється наказом ректора, в якому визначається персональний склад організаційного комітету з проведення виборів голови вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та основні його завдання.

До складу організаційного комітету включаються наукові, науково-педагогічні, інші працівники НМАПО імені П. Л. Шупика та особи, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика.

Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і членом лічильної комісії.

3.1.1. Обрання голови  вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбувається  на першому засіданні новообраної  вченої ради, на якому головує ректор НМАПО імені П. Л. Шупика.

Кандидатури на посаду голови вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика вносяться членами новообраної вченої ради.

Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів від числа присутніх на засіданні членів вченої ради.

Якщо жодна висунена кандидатура не набрала більше 50 % голосів від числа присутніх на засіданні членів вченої ради, або голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж засіданні вченої ради. На повторне голосування виносяться дві кандидатури, що набрали найбільше голосів. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів від числа присутніх на засіданні членів вченої ради.

Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, обрана в порядку, передбаченому абз. 2 п. 4.4 р. 4 цього Положення.

Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу.

Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика шляхом відкритого голосування.

При повторному голосуванні склад лічильної комісії не змінюється. 

3.2. Обов`язки голови вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика можуть бути покладені, за його відсутності, на заступників голови вченої ради  НМАПО імені П. Л. Шупика.

3.2.1. Заступників голови   вченої   ради   НМАПО   імені П. Л. Шупика обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної вченої ради.

3.2.2. Кандидатури заступників голови вченої ради та їх кількість вносить новообраний голова новообраної  вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Заступники голови вченої ради обираються   простою   більшістю  голосів

(більше 50 % голосів від числа присутніх на засіданні членів вченої ради). 

3.3. Секретарем вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика є учений секретар НМАПО імені П. Л. Шупика, який входить до вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика за посадою.

3.4. До складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика входять виборні представники, які представляють:

1) наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук,  у тому числі за посадами ректор, проректори, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, декани факультетів/директори інститутів, учений секретар, завідувач бібліотеки;

2) аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які проходять очне та заочне навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, у тому числі голова наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика, голова студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) інших працівників НМАПО імені П. Л. Шупика, які працюють у ній на постійній основі, у тому числі за посадами проректори, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з освітнім та науковим процесом, головний бухгалтер та голова профспілкового комітету НМАПО імені П. Л. Шупика.

За рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НМАПО імені П. Л. Шупика і не менш як 10 відсотків її загального складу - виборні представники з числа осіб, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика.

Представництво на вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика визначається за квотами:

1)  1 представник від 6 наукових, науково-педагогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика (квота 1:6), що становить 80 % загального складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика;

2) 1 представник від 52 осіб інших працівників НМАПО іменіП. Л. Шупика (квота 1:52), що становить 10 % загального складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) 1 представник від 90 осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика (квота 1:90), що становить 10 % загального складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Виборні представники з числа працівників НМАПО імені П. Л. Шупика обираються конференцією трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням структурних підрозділів, у тому числі факультетів/інститутів, у яких вони працюють,а виборні представники з числа осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, обираються особами, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, шляхом прямих таємних виборів.

Вибори до складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів вченої ради.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика вводяться в дію наказами  ректора.

Інші питання діяльності вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, зокрема процедурні, викладені в регламенті вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Організація роботи вченої ради

4.1. Організаційною формою роботи вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

4.2. Засідання вченої ради НМАПО імені Шупика вважається правочинним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів вченої ради.

4.3. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, яке може бути скликане з ініціативи ректора, голови вченої ради або ректорату.

4.4. Рішення про обрання на посади деканів факультетів/директорів інститутів, завідувачів, професорів, доцентів кафедр, завідувача бібліотеки, керівників філій приймаються таємним голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини) присутніх на засіданні членів вченої ради.

Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із  числа членів вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, присутніх на засіданні і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика складається вченим секретарем відповідно до Плану роботи вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика на навчальний рік.

4.6. За дорученням голови вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із ученим секретарем.

4.7. Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п’яти днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

Рекомендації кафедр для обрання на посади завідувачів, професорів кафедри подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 7 днів до дати засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Рекомендації факультетів для обрання на посади деканів факультетів/директорів інститутів, доцентів кафедри подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 7 днів до засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, для висунення підручників на здобуття Державних премій України тощо подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 7 днів до дати засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

4.8. Не пізніше чотирьох днів до дати засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

4.9. Учений секретар повідомляє членам вченої ради та запрошеним про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за три дні до його проведення.

4.10. На засіданнях вченої ради ведеться протокол, який підписується головою вченої ради та вченим секретарем.

4.11. Головуючий на засіданні вченої ради:

- відкриває, закриває засідання вченої ради;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді, виступів, оголошує наступного промовця;

- робить офіційні повідомлення тощо.

4.12. Учений секретар організовує роботу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує атестаційні документи щодо присвоєння вчених звань.

4.13. Рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

4.14. Виконання рішень вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика, якщо інше не передбачено рішеннями вченої ради.

4.15. Контроль за виконанням рішень вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів, ученого секретаря відповідно до їх функціональних обов'язків НМАПО імені П. Л. Шупика.

4.16. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора НМАПО імені П. Л. Шупика і є обов'язковими для виконання всіма працівниками та особами, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика.

4.17. З метою розв’язання конкретних  проблемних питань НМАПО імені П. Л. Шупика можуть бути створені робочі комісії вченої ради. Голів робочих комісій призначає голова вченої ради.

5. Права та обов’язки членів вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика

5.1. Члени вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика мають право:

– вносити питання на розгляд засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика;

– вносити пропозиції до проектів рішень з питань, винесених на обговорення засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика;

– на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;

– вносити запити (рекомендації) ректору НМАПО імені П. Л. Шупика щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика та перспектив їх розвитку;

– на отримання інформації щодо навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика та перспектив її розвитку, в межах питань, винесених на обговорення засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

5.2. Члени вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика зобов’язані:

– постійно відвідувати засідання вченої ради, брати активну участь в обговоренні питань, визначених Планом її роботи;

– виконувати доручення, рішення, ухвали вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, в межах своєї компетенції;

– готувати письмову інформацію та проект рішення з питання своєї доповіді, винесеної на обговорення засідання вченої ради, згідно Плану її роботи;

– проводити роботу в комісіях вченої ради з підготовки інформації, в межах своєї компетенції.

6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення затверджене вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 17 червня 2015 року  (протокол № 6) і вводиться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджені вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 16.12.2015 р. (протокол № 10) і вводяться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

Переглянути та скачати в PDF

Скачати в DOC

Буде оновлюватись

Засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 14 березня 2018 року о 13.00 в аудиторії №3

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 21.01.16 №220Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 21.03.16 №1127Додаток

Рішення вченої ради від 21.01.16 №1

Рішення вченої ради від 21.01.16 №2

Рішення вченої ради від 17.02.16 №3

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 16.03.16 №1040Додаток

Рішення вченої ради від 16.03.16 №4

Рішення вченої ради від 16.03.16 №5

Рішення вченої ради від 16.03.16 №6

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 13.04.16 №1431Додаток

Рішення вченої ради від 13.04.16 №7

Рішення вченої ради від 13.04.16 №8

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 19.05.16 №1849Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 16.06.16 №2257Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 14.09.16 №2880

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 12.10.16 №3339Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 10.11.16 №3774Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 14.12.16 №4341Додаток

 

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 18.01.17 №253Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 16.02.17 №683Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 15.03.17 №___Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 13.04.17 №1520Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 18.05.17 №1946Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 15.06.17 №2378, Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 14.09.17 №2965, Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 12.10.17 №3462, Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 16.11.17 №4113, Додаток

Наказ про введення в дію рішень вченої ради від 13.12.17 №4619, Додаток

Положення про постійно діючу комісію вченої ради

Положення про тимчасову комісію вченої ради

Положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародного співробітництва

Положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з фінансово-економічної та господарської діяльності

Положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності

Положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з навчально-методичної роботи

Положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з наукової роботи та інноваційної діяльності

Положення про кадрову комісію НМАПО імені П. Л. Шупика

Склад постійно діючих комісій вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика

Буде оновлюватись