НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР (НДЦ)
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика

 

Керівник центру

 

КОЗЯРІН Іван Петрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків. 

Науково-дослідний центр (надалі – НДЦ) Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (надалі – академія) є позабюджетним підрозділом академії і утримується за рахунок спец коштів.

Загальні положення

Науково-дослідний центр є структурним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО) Міністерства охорони здоров’я України, який організований на основі наказу по академії від 2003 року №120, і не користується правами юридичної особи, підпорядкований безпосередньо ректору і проректору з наукової роботи.

У своїй діяльності НДЦ керується чинним законодавством України, нормативними актами, керівними і організаційними документами України, міждержавними стандартами, Статутом НМАПО, наказами ректора та Положенням.

НДЦ здійснює діяльність по виконанню науково-дослідних робіт за укладеними договорами.

Фонд заробітної плати, який підлягає виплаті виконавцям госпдоговірних робіт визначається за кошторисом по кожній НДР.

За результатами діяльності НДЦ звітує бухгалтерії і відділу науки НМАПО імені П. Л. Шупика.

НДЦ проводить свою діяльність, виходячи із основних напрямків роботи, визначених у відповідності з профілем академії.

НДЦ очолює керівник, відповідальний за його діяльність, під керівництвом якого працюють спеціалісти за фахом. Керівник НДЦ призначається та звільняється наказом ректора НМАПО.

НДЦ організовує виконання НДР по до- та післяклінічному випробуванню готової вітчизняної та імпортної продукції, сировини, фармакологічних препаратів, обладнання, оснащення, матеріалів з подальшою реєстрацією отриманих результатів, зберігання протоколів і звітів про проведені дослідження та їх конфіденційність.

Протоколи наукових досліджень (випробувань) підписуються виконавцями і затверджуються ректором (проректором) та засвідчуються печаткою НМАПО.

Контроль за діяльністю НДЦ здійснює ректор, проректор з наукової роботи та проректор з економічних питань.

Функції НДЦ

Функціями Центру є виконання НДР:

 • до- та клінічних випробувань матеріалів, фармпрепаратів, інструментів та обладнання медичного призначення;
 • наукова та науково-технічна експертиза нових видів медичного оснащення;
 • розробка або участь у розробці нормативних документів з випробувань готової продукції та сировини, обслуговування випробувального обладнання, у тому числі розробка програм і методик випробувань;
 • вивчення досвіду роботи інших науково-дослідних центрів, збір інформації про сучасні методи та засоби випробування різної продукції, у т. ч. іноземної;
 • прийом звітів по закінчених НДР та їх аналіз;
 • організація виконання НДР з іншими медичними закладами; організаціями, відомствами і Міністерствами України;
 • проведення обліку витрат на науково-дослідні роботи.

Права НДЦ

Права Центру складаються з повноважень керівника Центру і його працівників, що визначається посадовими інструкціями, які затверджує ректор академії.

Центр має право:

Відповідно до укладених угод організовувати виконання науково-дослідних робіт.

Видавати результати випробувань у вигляді протоколів встановленої форми.

Укладати з кафедрами субпідрядні договори на проведення конкретних випробувань за умови, що ці кафедри акредитовані (атестовані) на проведення цих же випробувань.

Готувати матеріали щодо розширення галузі випробування готової продукції та сировини.

Переймати досвід роботи подібних провідних вітчизняних та закордонних організацій.

Обов’язки НДЦ

Центр відповідно до Положення зобов'язаний:

 • забезпечувати вірогідність та об'єктивність випробувань;
 • дотримуватись встановленого порядку виконання робіт та термінів проведення випробувань;
 • забезпечення умови зберігання зразків для проведення випробувань та зразків-свідків сертифікованої продукції;
 • нести відповідальність за роботи, виконані за субпідрядом;
 • вести облік усіх наданих претензій з результатів випробувань;
 • підтримувати в належному стані випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки, забезпечувати їх своєчасну повірку і атестацію;
 • звітувати про хід виконання НДР перед ректоратом академії;
 • контролювати терміни (встановлених або погоджених) виконання НДР чи випробувань;
 • забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів наукових досліджень (випробувань);
 • інформувати органи, що доручили Центру проведення випробувань продукції, про результати випробувань;
 • зберігати на протязі З-х років протоколи випробувань та інші матеріали (розрахунки, акти), а з результатами випробувань на безпеку - без обмежень;

Центр зобов'язаний:

 • проводити організацію та виконання науково-дослідних робіт згідно з чинним законодавством;
 • забезпечити доступ у виробничі приміщення для перевірки відповідності умов роботи Центру та спостереження за проведенням внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань;
 • приймати участь, за необхідності, в порівняльних випробуваннях, погоджувати зміни в Положенні, а також повідомляти про зміни у структурі, технічній оснащеності, у стандартах та інших нормативних документах, які можуть вплинути на точність, об'єктивність і достовірність результатів випробувань;
 • надавати у встановленому порядку звіти про свою діяльність.

Центр відносно до Замовника зобов'язаний:

 • надавати Замовнику можливість спостереження за випробуваннями, які для нього проводяться;
 • дотримуватись встановлених або погоджених термінів проведення випробувань;
 • забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукції;
 • повідомляти про намір доручити проведення випробувань іншій кафедрі та проводити їх тільки за його згодою.

Дотримуватись трудового законодавства.

Структура Центру

Центр включає сектор з гігієнічної регламентації нових видів медичного оснащення, приборів, апаратури, до- і клінічних випробувань медичних препаратів, наукові групи кафедр та сектор стандартизації в галузі фармацевтичної та медичної промисловості.

В структуру апарату управління Центру входять: керівник Центру (головний науковий співробітник); ст. наук. співробітник (заступник керівника).

у виконанні НДР приймають участь наступні спеціалісти, які є штатними працівниками Центру:

 • провідний економіст;
 • бухгалтер І категорії;
 • ст. інспектор.

Структура і штатний розпис НДЦ визначаються відповідними наказами ректора академії за поданням керівника Центру.

Місце знаходження НДЦ: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4-й поверх, кімната 411.

Основні результати виконання позабюджетних НДР НДЦ у 2009-2014 роках.

Роки

Кількість виконаних робіт

2009

2010

2011

2012

2013

2014

147

151

134

139

138

121

Разом

830

Для виконання позабюджетних НДР до НДЦ подаються наступні документи: направлення від ДП «Державний експертний центр» МОЗ України, заключення Комітету з етики, договір і ін.

Кожній позабюджетній НДР надаються відповідний реєстраційний номер, який фіксується у книзі реєстрів договорів НДЦ. Після виконання кожної роботи складається акт здачі-приймання робіт, який і завіряється печатками обох сторін.

Кінцевим результатом проведення будь-якої позабюджетної НДР є оформлення і підписання протоколу і звіту про виконання клінічних досліджень виробів медичного призначення, оснащення чи лікарських засобів.

НДЦ проводить свою діяльність, виходячи із основних напрямів роботи, визначених у відповідності з профілем академії.