Проект

Концепція системи координації діяльності навчально-тренінгових центрів та класів

НМАПО імені П. Л. Шупика

Одночасно із запровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу, для посилення практичної підготовки медичних кадрів було запроваджено використання в навчальному процесі міжкафедральних навчально-тренінгових центрів.

Доцільність створення міжкафедрального навчально-тренінгового центру в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. I. Шупика визначена пунктом 6.10 наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 62 «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року та затвердження складу робочих груп щодо його виконання» та п. 9.9 наказу МОЗ України від 25.09.2013 №831 «Про впровадження Рішення наради ректорів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань підсумків проведення вступної кампанії та результатів навчально-методичної діяльності від 2-го вересня 2013 р». 

На виконання вищевказаних пунктів та з метою поліпшення якості та організації післядипломної підготовки лікарів, провізорів, лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою та інших працівників сфери охорони здоров’я та соціальних служб вступив в дію наказ ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 25.09.2013 р. № 2431 «Про створення міжкафедрального навчально-тренінгового центру НМАПО імені П. Л. Шупика», згідно якого Центр мав бути створений шляхом функціонального об’єднання навчально-тренінгових класів Академії.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом академії, наказами ректора академії, рішеннями Вченої ради академії та Положенням про міжкафедральний навчально-тренінговий центр НМАПО імені П. Л. Шупика (далі – Центр).

Концептуальні засади діяльності навчально-тренінгового центру НМАПО імені П.Л. Шупика визначено в положенні про Центр, згідно якого він займається організацією та здійсненням навчальної, навчально-методичної роботи з післядипломної підготовки медичних кадрів.

Основною метою роботи Центру є проведення післядипломної підготовки лікарів, провізорів, лікарів-інтернів та молодших спеціалістів з медичною освітою та інших працівників сфери охорони здоров’я та соціальних служб. Для досягнення своєї мети Центр вирішує такі завдання:

1. Організовує і проводить післядипломну підготовку лікарів та фармацевтів, лікарів-інтернів та молодших спеціалістів з медичною освітою всіх форм навчання, що проводяться НМАПО імені

П. Л. Шупика з метою поліпшення оволодіння ними практичних навичок.

2. Бере участь в розробці навчально-методичної літератури.

3. Впроваджує в навчальний процес нові освітні технології на основі вивчення і адаптації передового міжнародного досвіду.

Управління навчально-тренінговим центром здійснюється згідно наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 25.09.2013 р. № 2431 «Про створення міжкафедрального навчально-тренінгового центру НМАПО імені П. Л. Шупика» та положення про Центр, згідно яких Центр у своїй діяльності підпорядковуються безпосередньо ректору НМАПО імені П. JI. Шупика та функціонально підпорядковується директору Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, який координує роботу Центру за дорученням ректора Академії. Директорам інститутів (деканам факультетів) доручено здійснювати керівництво роботою навчально-тренінгових класів на відповідному інституті (факультеті) та двічі на рік (до 01 червня та до 15 грудня поточного року) подавати інформацію щодо діяльності тренінгових класів відповідного інституту (факультету) відповідальній особі.

Механізми, які плануються до застосування в координації діяльності навчально-тренінгових центрів та класів Академії:

  1. Взаємне регулювання – поточна координація системи навчально-тренінгових центрів та класів Академії на основі інформаційної комунікації відповідальних співробітників (осіб), підрозділів (центрів та класів) з координатором роботи міжкафедрального навчально-тренінгового центру НМАПО імені П. Л. Шупика.
  2. Безпосередній контроль – координація на основі вказівок ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, що забезпечує контроль діяльності міжкафедрального навчально-тренінгового центру НМАПО імені П.Л. Шупика зі сторони керівництва Академії.
  3. Стандартизація процесу – координація на основі специфікації змісту всіх етапів процесу забезпечення діяльності міжкафедрального навчально-тренінгового центру НМАПО імені П. Л. Шупика, розробка відповідних посадових інструкцій, функцій та термінів виконання зобов᾽язань осіб та підрозділів, включених до системи координації діяльності навчально-тренінгових центрів та класів Академії.