Публікації співробітників кафедри за останні 5 років

Монографії та навчально-методичні посібники: 

 

Медична інформатика, кібернетика, педагогіка і психологія в охороні здоров'я та медицині. Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів / за заг. ред. О.П. Мінцера. – К.; Івано-Франківськ : видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 322 с. Авторський колектив: Мінцер О.П., Бабінцева Л.Ю., Гойко О.В., Краснов В.В., Мохначов С.І., Кодлубовська Т.Б., Жирок М.М.

Державне управління якістю медичної освіти в контексті забезпечення національної безпеки України / М.В. Банчук. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 212 с.

 

Біометрія: Навч. посібник / Синєкоп Ю.С., Мінцер О.П., Ружицька К.В., Мілін В.Б. - К.: НВФ «March-A», 2008. - 253 с.

Система професійної безперервної підготовки фахівців для галузі охорона здоров’я України / Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Бахтеєва Т.Д., Мінцер О.П. та ін.  - К.: Книга плюс, 2009. - 64 с.

 

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія / Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., Краснов В.В. - К.: ВНМУ імені М.І. Пирогова, 2009. - 160 с.

 

Нові технології навчання менеджменту в медицині / Заг. ред. Ю.В. Вороненка, Н.Г. Гойди, О.П. Мінцера, М. Мітчела. - К.: Книга плюс, 2009. - 416 с.

 

Информационная безопасность личности / О.А. Панченко, Н.В. Банчук. – Донецк: ФОП Дмитренко, 2010. – 736 с.

СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Добрянський Д.О., Кончаковська Т.В., Коржинський Ю.С., В. В. Краснов та ін. - К: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2010. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні: Навчально-методичний посібник / Мішалов В.Д., Банчук М.В., Войченко В.В. та ін. – К., Дніпропетровськ : Дріант, 2010. – 243 с.

Управління охороною здоров’я [Електронний ресурс]: Навчальний посібник / заг. ред. Вороненко Ю.В. / Мінцер О.П., Бабінцева Л.Ю., Краснов В.В. та ін. - 3670 с. / 137 МВ. - К.: НМАПО, 2010. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.

Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу : навч. посібник до практичних занять / за ред. Рудень В.В. / Рудень В.В., Яхно Г.Г., Банчук М.В. та ін. – Львів: Наутілус, 2010. – 629 с.

Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу / Злепко С.М., Мінцер О.П., Сєргєєва В.В. та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 228 с.

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник / Злепко С.М., Мінцер О.П., Павлов С.В. та ін. – Луцьк: ЛБІ МНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2011. – 185 с.

Сучасні медичні технології в аналітичній ангіології / У.Б. Лущик, В.Є. Новицький. - К. : НЦ "Істина", 2011. ─ 135 с.

 

Використання телемедицини у клінічній практиці: Навчально-методичний посібник / Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В. – К.: Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. – Ч. 1 (для слухача). – 86 с. – Ч. 2 (для викладача). – 94 с. – (електронна форма – 2,08 Мб).

 

Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Коньков Д. Г., Краснов В. В., Лук'янович О.Л. та ін. – К. : НМАПО імені П. Л. Шупика, - 2011. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров`я: Навчально-методичний посібник для викладачів / Вороненко Ю.В., Бойко А.І., Краснов В.В. та ін. – К. : Книга-плюс.- 2011. - 192 с.

 

Судова медицина. Медичне законодавство : підручник : у двох книгах / Банчук М.В., Москаленко В.Ф., Михайличенко Б.В., та ін. – К. : ВСВ «Медицина», 2011. – 397 с.  - Кн. 2 : Правова регламентація лікарської діяльності. - 496 с.

Информационные технологии в практике врача / Панченко О.А., Банчук Н.В., Пономаренко А.Н. и др. – К.: КВИЦ, 2012.–354 с.

 

Iнновацiйнi вектори нейрореабiлiтацiї. Логiка та менеджмент мультидисциплiнарного пiдходу у вiдновнiй медицині / Лущик У. Б., Бабiй I. П., Тiтенко Т. М. та ін. — К.: НЦ «Iстина», 2012. — 244 с.

Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник для лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти. Т. 1 / Під ред. І.П. Шлапака. – К. : Ніка Прінт, 2013. – 550 с. : 134 іл. Ч.1, розділ 1.7. Мінцер О.П. Основи медичної інформатики. – С. 85-96.

Diagnostics of Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues: Statistical, Correlation and Topological Approaches / Ushenko Yu. A., Boychuk T. M., Bachynsky V. T., Mincer O. P. / Handbook of Coherent-Domain Optical Methods. Biomedical Diagnostics, Environmental Monitoring, and Materials Science. Second Edition. - V. 1. – New York, London : Springer, Heidelberg Dordrecht. – 2013. - P. 107 – 148. – ISBN 978-1-4614-5175-4.

 

Методичні рекомендації:

 

Застосування методу кірліан-графії для експрес-діагностики ранньої дезадаптації у дітей дошкільного віку до дії несприятливих факторів навколишнього середовища / Мінцер О.П., Пісоцька Л.А., Горова А.І. та ін. - К., 2008. - 20 с.

Формалізація медичних даних як перший етап створення інформаційних систем і архетипів при моніторингу хворих з ушкодженнями хребта і великих суглобів, що застосовують апарат «Екзоскелетон»: (укр. та рос. мовами) / Мінцер О.П., Попов А.О., Анісімов А.В. та ін. - К., 2009. - 28 с.

Примірне положення про підготовку на циклах тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання з використанням друкованих інформаційних ресурсів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика / Вороненко Ю.В., Волосовець О.П., Мінцер О.П. та ін. – К., 2012. – 16 с.

Застосування медичної інформаційної системи в організації та управлінні реабілітаційно-відновлювальним лікуванням постінсультних хворих у санаторно-курортній установі : методичні рекомендації / Мінцер О.П., Злепко С.М., Бабінцева Л.Ю. та ін. - Вінниця : ВНМУ імені М.І. Пирогова, 2012. – 20 с.

Модель покращання доступності та якості медичної допомоги сільському населенню з застосуванням телемедичних технологій : методичні рекомендації / Мінцер О.П., Матюха Л.Ф., Бабінцева Л.Ю. та ін. - К.; Івано-Франківськ : видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 26 с.

Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика / Вороненко Ю.В., Волосовець О.П., Мінцер О.П. та ін. – К., 2013. – 24 с.

 

Патенти:

 

Пат. (на винахід) 98032 Україна, МПК G06F 12/16 G06F 21/20 G06F 9/06. Флеш-пам'ять Worm типу з розподіленими рівнями доступу / Петров В.В., Крючин А.А., Мінцер О.П., Бабінцева Л.Ю., Горбов І.В., Денисюк М.С.; власники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. - № а2010 09134; заявл. 20.07.2010; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.

 

Пат. (на винахід) 112809 Україна, МПК (2016.01) G01N 21/00 G01N 33/18 (2006.01) G03B 41/00. Спосіб визначення ступеня когерентності стану води / Пісоцька Л.А., Мінцер О.П., Глухова Н.В.; власник: Пісоцька Людмила Анатоліївна. - № а2015 01841; заявл. 02.03.2015; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.