Search

TEXT-BOOK 

Immunology (National Text-Book).

L. V. Kuznetsova, V. D. Babadzhan, N. V. Kharchenko, M. I. Lysyany, O. S. Prylutsky, T. P. Garnyk, S. V. Zaykov, A. M. Piletsky, P. G. Kravchun, R. M. Alyoshyna, V. I. Litus, T. I. Gavrylenko, A. I. Kurchenko, O. I. Litus, L. I. Romanyuk, N. Yu. Voronenko, L. S. Osypova, O. V. Nazar, I. M. Khomenko, L. L. Vorontsova and others.

Kyiv – LLC "Mercury-Podillia", 2013 – 564 p.

MANUALS

Anthropogenetics With Fundamentals of Medical Genetics.

S. V. Demydov, Zh. M. Minchenko, T. I. Gavrylenko, S. M. Novikova, V. L. Sokolenko, N. M. Topchiy, O. O. Dmytrenko, O. A. Pidgaina, L. V. Kuznetsova, Zh. A. Misharina, O. V. Kotenko, G. I. Klimnyuk.

Kyiv: Phytosocio-center – 2013 – 608 p.

Diagnosis and Treatment Characteristics for Urticaria in Allergology Practice.

L. V. Kuznetsova, L. S. Osypova, O. V. Nazar, O. G. Kuznetsov, A. G. Gremyakov.

Kyiv, 2013. – 68 p.

MONOGRAPHS

Immune System Under Micromercurialism and Correction.

V. I. Litus, Yu. B. Chaykovsky. 

LLC "SPE "Interservice", Kyiv, 2013. – 294 p. 

Anaphylaxis

L. V. Kuznetsova, V. D. Babadzhan

Kyiv, 2014.— 228 p. 

METHODICAL RECOMMENDATIONS

Evaluating Antihistamines for Patients with Allergodermathosis.

L. V. Kuznetsova, V. D. Babadzhan, A. M. Piletsky, L. I. Romanyuk, V. I. Litus, O. I. Litus, I. M. Khomenko, O. P. Nazarenko, T. O. Yelizarova, O. G. Kuznetsov

Kyiv – 2013 – 31 p.