Search

 
 

1. Дане положення розроблено відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і є локальним нормативним документом (актом) , який регламентує порядок скликання і роботу конференції трудового колективу  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика).

2. Конференція трудового колективу відповідно до законодавства є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

3. На конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу НМАПО імені П. Л. Шупика. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники НМАПО імені П. Л. Шупика, які працюють в ній на постійній основі,  і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які очне та заочне навчання проходять в НМАПО імені П. Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, і які ними обираються, шляхом прямих таємних виборів.

Представництво на конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика визначається пропорційно до чисельності працівників підрозділів за квотами:

̶          1 делегат від 6 наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників НМАПО імені П.Л.Шупика, які працюють у ній на постійній основі (квота 1:6);

̶          1 делегат від 90 осіб, які навчаються (квота 1:90) (не менш як 15% осіб  від   кількості   делегатів   конференції     трудового  колективу  НМАПО імені  П. Л. Шупика);

̶          1 делегат від 51 особи інших працівників НМАПО імені П. Л. Шупика, які працюють у ній на постійній основі (квота 1:51).

4. Структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика, на зборах яких обирається делегати на конференцію трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика, є :

1) факультети :

2) АУП;

3) АГЧ;

4) ЦНДЛ та

5. Обрання делегатів конференції з числа наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників та інших категорій працівників НМАПО імені П. Л. Шупика відбувається на зборах (конференції) трудових колективів факультетів (інститутів) та на загальних зборах трудових колективів інших підрозділів відповідно до встановлених норм представництва простою більшістю голосів за присутності не менше 50 відсотків  членів від списочного складу трудового колективу відповідних структурних підрозділів на момент проведення зборів.

Форма голосування (відкрите чи закрите) визначається безпосередньо на цих зборах (конференції) шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.       

Обрання делегатів конференції з числа осіб, які навчаються, відбувається на конференції студентського самоврядування.

Обрання делегатів конференції на зборах трудових колективів структурних підрозділів оформлюється протоколом, який здається у профспілковий комітет НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Термін чинності повноважень делегатів конференції становить п’ять років.

7. Повноваження делегатів конференції підтверджуються посвідченням делегата конференції.    

8. Делегати конференції можуть бути відкликані за рішенням зборів трудових колективів структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика, які їх обирали, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків від статутного складу зборів.

Заміна делегатів у разі вибуття через відкликання або на підставі письмової заяви делегата, або у зв’язку  з неможливістю виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, здійснюється зборами трудового колективу відповідного структурного підрозділу, делегати якого замінюється. Повноваження новообраних делегатів підтверджуються мандатною комісією на черговій конференції.

Повноваження делегатів конференції припиняються одночасно з припиненням повноважень конференції.

9. Конференція трудового колективу  НМАПО імені П. Л. Шупика:

1) погоджує за поданням вченої ради НМАПО імені П.Л.Шупика Статут НМАПО імені П.Л.Шупика чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт ректора НМАПО імені П.Л.Шупика та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) за обґрунтованим поданням наглядової ради або вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора НМАПО імені П.Л.Шупика;

5) порушує клопотання перед МОЗ України про дострокове розірвання контракту із ректором з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту та умов контракту;

6)  затверджує Правила внутрішнього розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика;

7) розглядає, схвалює або відхиляє Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом НМАПО імені П.Л.Шупика та надає повноваження виборному органу первинної профспілкової організації підписувати договір з ректором від імені колективу НМАПО імені П.Л.Шупика;

8) розглядає та вносить пропозиції щодо визначення основних напрямів економічного і соціального розвитку НМАПО імені П.Л.Шупика;

9) обирає відкритим голосуванням виборних представників (членів) вченої ради НМАПО імені П.Л.Шупика за поданням кандидатур підрозділами, в яких вони працюють;

10) затверджує Положення про наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених;

11) затверджує Положення про конференцію трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика.

12) розглядає інші питання діяльності НМАПО імені П.Л.Шупика.

10. У період між конференціями оперативне вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення конференції та ведення діловодства здійснюють голова конференції трудового колективу  і його заступник, які обираються простою більшістю голосів при присутності на конференції не менше 2/3 делегатів від спис очного складу конференції.

Голова конференції:

1)  керує роботою  організаційного комітету та робочих груп (у разі їх створення) при підготовці до чергової конференції;

2)  веде конференцію.

Секретар конференції:

1) здійснює належну підготовку та оформлення всіх документів роботи конференції, в тому числі протоколів та рішень, а також їх зберігання в установленому порядку.

11. Організацію і проведення конференції здійснюють керівництво НМАПО імені П. Л. Шупика та профспілковий комітет, як представник трудового колективу. Конференція працює відповідно до цього Положення по затвердженому плану.   

Конференція трудового колективу НМАПО імені П.Л.Шупика скликається не рідше одного разу на рік.

Позачергові засідання конференції можуть скликатися за ініціативою ректорату, профспілкового комітету, не менше 2/3 делегатів конференції, не менше половини статутного складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

12. Не пізніше, ніж за сім днів до початку роботи конференції, в підрозділах НМАПО імені П. Л. Шупика вивішуються оголошення про час проведення та порядок денний конференції. 

13. Для підготовки конференції створюється організаційний комітет, кількісний та персональний склад якого затверджується спільним рішенням ректорату та профспілкового комітету. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд конференції трудового колективу, можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджується також спільним рішенням ректорату  та профспілкового комітету.

12. Робочими  органами конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика при її проведенні є:

1) президія;

2) мандатна комісія;

3) лічильна комісія;

4) секретаріат.

Робочі органи конференції обираються безпосередньо на конференції і є діючими на весь період повноважень делегатів конференції. Порядок обрання, повноваження та форма голосування при виборах робочих органів визначаються конференцією.

У разі вибуття представника робочих органів їх заміна здійснюється на черговому засіданні конференції.

13. Конференція трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів. Рішення конференції трудового колективу приймаються на підставі голосування, простою більшістю голосів.

Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (згідно з рішення конференції) безпосередньо на конференції.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається конференцією і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів конференції.

14. Рішення конференції оформляються протоколом, який підписується головою конференції та секретарем. Текст протоколу складається із вступної, мотивувальної та постановляючої частин.

Вступна частина протоколу містить : кількість обраних делегатів та присутніх з них (кворум); прізвища, ініціали та посади запрошених осіб; прізвища, ініціали голови та секретаря конференції; порядок денний.

Мотивувальна частина протоколу складається з розділів, які відповідають порядку денному з їх мотивуванням.

Постановляюча частина протоколу містить основний постановчий висновок рішення.

Розділи нумеруються і розташовуються за схемою:

Слухали – Виступили – Голосували – Постановили

Якщо постановою конференції затверджується відповідний документ, то він додається до протоколу.

Протокол конференції повинен мати номер, який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань конференції. Сформований у двох екземплярах та підписаний протокол завіряється печаткою НМАПО імені П. Л. Шупика та зберігається у голови конференції протягом трьох років, після чого перший екземпляр передається в архів НМАПО імені П. Л. Шупика.

15. Загальний контроль за виконанням постанов конференцій трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика покладається на ректорат НМАПО імені П. Л. Шупика та  профспілковий комітет.