Search

Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556- VII, Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Положення про організацію освітнього процесу  в НМАПО імені П. Л. Шупика. 

І. Загальні положення

1. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі - НМАПО імені П. Л. Шупика) і підпорядкований безпосередньо ректору НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. У складі НМАПО імені П. Л. Шупика є  навчальні інститути, правовий статус яких рівний статусу факультету.

3. Факультет/інститут об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші підрозділи для забезпечення освітнього процесу, проведення лікувально-діагностичної та науково-дослідної роботи за напрямками  та спеціальностями факультету/інституту.

4. Метою створення факультету/інституту є підготовка слухачів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів із споріднених напрямів та спеціальностей, а також концентрація навчально-методичних, наукових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів для виконання освітніх, науково-дослідних, виховних та інших статутних завдань НМАПО імені П. Л. Шупика, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців.

5. Діяльність факультету/інституту спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань.

6. Факультет/інститут створюється рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, за умови, якщо до його складу входить не менш ніж три кафедри.

Створення факультету/інституту, його реорганізація та ліквідація відбувається на підставі рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика за погодженням з МОЗ України, згідно наказу ректора.

7. Факультет/інститут на рівні  структурної одиниці НМАПО імені П. Л. Шупика реалізує функцію організації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти, а також за освітньо-науковим рівнем, а також за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук.

8. Факультет/інститут здійснює діяльність в умовах централізації функцій управління та обслуговування.

9. Об’єктом управління факультету/інституту є процеси:

1) організації навчальної, навчально-методичної,  клінічної, виховної та науково-дослідної роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету/інституту;

2) координації діяльності інших кафедр, які забезпечують виконання навчального плану з відповідних спеціальностей;

3) налагодження  та розвиток міжнародного співробітництва;

4) сприяння створенню необхідних соціально-побутових умов для осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика.

10. У своїй діяльності деканат факультету/дирекція інституту керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,    «Про наукову і науково-технічну діяльність»,  постановами Верховної Ради України,  указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі та галузі охорони здоров’я,  наказами  Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, іншими  законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти та охорони здоров’я,  Політикою в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Колективним договором НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора та цим Положенням.

11. Факультет/інститут  не є юридичною особою.

12. Факультет/інститут  може мати бланки, власну емблему та іншу символіку.

13. Зміст та регламентація роботи факультету/інституту  визначається річними та перспективними планами роботи факультету/інституту.

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності факультету/інституту

1. Основними завданнями факультету є:

1) удосконалення професійної майстерності лікарів (провізорів) за профілем з урахуванням новітніх досягнень медичної (фармацевтичної) науки і практики за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями: магістр, спеціаліст, лікар (провізор) ІІ, І та вищої категорії;

2) підготовка лікарів-інтернів за профілем згідно державного замовлення та індивідуальних контактів;

3) виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;

4) удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу і контроль за роботою підпорядкованих факультету/інституту кафедр; 

5) підготовка клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів для України та іноземних країн у відповідності з затвердженим планом, міждержавними угодами та індивідуальними контрактами на підпорядкованих факультету/інституту кафедрах;

6) організація наукових досліджень, контроль за ними;

7) проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, майстер класів за профілем з метою поширення сучасного досвіду та наукових досягнень в галузі медичної науки і освіти;

8) забезпечення  консультативної, лікувально-консультативної допомоги медичним закладам – клінічним базам кафедр факультету/інституту, на основі сучасних досягнень науки і практики;

9) координація роботи з підготовки та підготовка підручників, навчальних посібників, лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань у галузях медичної науки і освіти; 

10) співробітництво з підприємствами, організаціями та  установами для забезпечення змісту підготовки фахівців із напрямів підготовки спеціальностей факультету/інституту;

11)  організація, координація і контроль навчальної, методичної, наукової, лікувально-діагностичної та організаційної роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету/інституту;

12) поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально-технічної бази факультету/інституту;

13) періодичне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету/інституту та їх атестація;

14) організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства;

15) здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, пов’язаної з метою та функціональними завданнями факультету/інституту і НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Основними напрямами діяльності факультету/інституту є:

1) реалізація Державних стандартів освіти;

2) планування, організація та методичне забезпечення освітнього процесу;

3) забезпечення ефективної діяльності кафедр факультету/інституту;

4) забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на факультеті/інституті, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України, обраної професії;

5) організація і проведення виховної, культурної спортивно-масової роботи з особами, які навчаються на факультеті/інституті;

6) дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками факультету/інституту та особами, які навчаються на факультеті/інституті;

7) забезпечення соціального захисту осіб, які навчаються на  факультеті/інституті, та безпечних умов проведення освітньої діяльності.

ІІІ. Функції факультету/інституту за напрямами діяльності

З навчальної роботи:

1) організація та проведення освітнього процесу на  очній (денній), вечірній, заочній  (дистанційній) формах навчання  за видами навчальних занять з дисциплін кафедр відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців;

2) забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів;

3) участь у складанні розкладів навчальних занять, підсумкової атестації, контрольних заходів, контроль за якістю їх проведення;

4) затвердження індивідуальних навчальних планів та графіків навчальної роботи осіб, які навчаються на факультеті/інституті;

5) контроль за виконанням навчальних планів і програм підготовки;

6) організація обліку успішності та відвідування навчальних занять особами, які навчаються на факультеті/інституті;

7) моніторинг ведення електронних журналів, аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання і зміцнення навчальної дисципліни осіб, які навчаються на факультеті/інституті;

8) організація проведення підсумкового модульного контролю;

9) удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;

10) організація та контроль обліку і звітності з питань успішності та якості навчання осіб, які навчаються на факультеті/інституті;

11) внесення пропозицій ректору НМАПО імені П. Л. Шупика про переведення осіб, які навчаються на факультеті/інституті, на наступний рік навчання, відрахування або поновлення, про надання академічних відпусток;

12) впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості).

З методичної роботи:

1) участь в організації розроблення та впровадження освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм за ліцензованими напрямами підготовки фахівців та спеціальностями з урахуванням спеціалізації;

2) участь в організації розроблення, узгодження та затвердження робочих навчальних планів з дисциплін, закріплених за кафедрами факультету/інституту;

3) участь в організації розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін кафедр;

4) удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та організації операційної діяльності;

5) забезпечення впровадження прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання;

6) координація навчально-методичного й інформаційного забезпечення освітнього процесу та програм підготовки обов’язковою та додатковою навчальною і навчально-методичною літературою, контроль за ним;

7) участь у загальному керівництві підготовки монографій, підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів з дисциплін кафедр, підпорядкованих факультету/інституту;

8) участь у контролі видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання;

9) участь в організації розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові завдання, завдання для модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та систем оцінювання рівня знань;

10) участь у плануванні заходів щодо підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників та контроль за ними.

З наукової та інноваційної роботи:

1) участь в організації підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантів, докторантів), контроль за термінами захисту кандидатських і докторських дисертацій;

2) участь в розгляді пропозицій кафедр щодо кандидатів для вступу до аспірантури та докторантури;

3) участь в обговоренні та подання кандидатів для отримання вчених і почесних звань;

4) участь в організації та створення умов для проведення науково-дослідних робіт (НДР) за профілями кафедр на основі бюджетного, госпдоговірного та грантового фінансування;

5) участь в упровадженні результатів НДР у практичну діяльність та в освітній процес;

6) участь у висуванні матеріалів робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки;

7) участь в організації, проведення наукових семінарів, конференцій, виставок тощо;

8) створення умов для залучення осіб, які навчаються на факультеті/інституті, до наукової роботи;

9) участь у керівництві особами, які навчаються на факультеті/інституті, які беруть участь у: виконанні НДР, наукових конференціях, семінарах;

10) участь в організації розроблення, упровадження та проведення експертизи інноваційних проектів вітчизняних та зарубіжних підприємств, державних та регіональних органів управління при взаємодії з  науково-дослідними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика.

З організаційної роботи:

1) розроблення пропозицій щодо оптимізації структури факультету/інституту в цілому та його структурних підрозділів;

2) участь в організації комплектування штатів науково-педагогічних працівників, наукового і навчально-допоміжного персоналу із залученням до цієї роботи завідувачів кафедр і керівників громадських організацій;

3) участь у комплектуванні й підготовці керівних кадрів підрозділів факультету/інституту;

4) організація роботи стипендіальної комісії факультету/інституту;

5) підготовка пропозицій щодо матеріального стимулювання успішного навчання і зразкової поведінки осіб, які навчаються на факультеті/інституті, та їх соціального забезпечення;

6) участь в контролі за стажуванням та підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр факультету/інституту;

7) проведення організаційної та індивідуальної роботи з науково-педагогічними працівниками,  клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами факультету/інституту, спрямованої на їх активну участь в освітньому процесі, розвиток професійної культури, дотримання етичних норм, правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика, забезпечення атмосфери вимогливості, доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між  працівниками, викладачами і  особами, які навчаються  на факультеті/інституті;

8) організація співпраці з кафедрами, які викладають навчальні дисципліни і забезпечують навчальний процес на факультеті/інституті;

9) організація підготовки ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами підготовки та спеціальностями факультету/інституту;

10) організація  функціонування і супроводження веб-сайту  факультету/ інституту, деканату факультету/дирекції інституту;

11) висвітлення результатів діяльності факультету/інституту на інформаційних стендах і в засобах масової інформації;

12) участь науково-педагогічних працівників кафедр у роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, інших органів забезпечення якості освіти, спеціалізованих радах із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та/або доктора філософії;

13) визначення разом із громадськими органами самоврядування факультету/інституту рейтингів кафедр та їх науково-педагогічних працівників;

14) організація діяльності з поширення платних освітніх послуг відповідно до законодавства України та нормативних документів НМАПО імені П. Л. Шупика;

15) впровадження іншої, не забороненої законодавством України діяльності, пов’язаної із завданнями факультету/інституту та НМАПО імені П. Л. Шупика.

 З виховної роботи:

1) здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

2) участь в розробленні і затвердженні у встановленому порядку планів виховної роботи, зокрема виховні заходи в гуртожитках, та вдосконалення навчально-виховного процесу на факультеті/інституті;

3) організація разом із громадськими організаціями та органами студентського самоврядування, виховної роботи серед осіб, які навчаються на факультеті/інституті, і навчально-допоміжного персоналу;

4) забезпечення контролю за створенням необхідних соціальних та санітарно-побутових умов для осіб, які навчаються на факультеті/інституті, при поселенні та проживанні у гуртожитках разом з органами студентського самоврядування;

5) підготовка  необхідних документів щодо поселення осіб, які навчаються на факультеті/інституті,  у гуртожиток;

6) призначення за поданням кафедр кураторів навчальних циклів, організація їх роботи та контроль за нею;

7) розроблення та проведення заходів щодо впровадження в студентському середовищі здорового способу життя разом з органами студентського самоврядування;

8) проведення заходів щодо дотримання особами, які навчаються на факультеті/інституті, законодавства України, морально-етичних норм поведінки як у НМАПО імені П. Л. Шупика, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна НМАПО імені П. Л. Шупика;

9) аналіз надзвичайних випадків, порушень трудової дисципліни та громадського порядку та здійснення їх профілактики в межах чинного законодавства;

10) планування та організація патріотично-виховної роботи серед осіб, які навчаються на факультеті/інституті, і співробітників факультету/інституту;

11) організація забезпечення участі осіб, які навчаються на факультеті/інституті, в загальноакадемічних культурно-масових та спортивних заходах;

12) координація  громадської  діяльності осіб, які навчаються на факультеті/інституті, та співробітників факультету/інституту;

13) організація контролю, обліку і звітності з виховної роботи.

З міжнародної діяльності:

1) участь у розробленні та реалізація комплексу заходів щодо інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

2) здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах наданих повноважень з юридичними особами  на підставі угод, укладених НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедр факультету/інституту та використання його в навчальному процесі;

4) участь у виконанні міжнародних освітніх проектів, програм;

5) організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках тощо;

6) організація сприяння та контроль за розвитком міжнародного співробітництва кафедр факультету/інституту;

7) презентація діяльності та досягнень на міжнародному рівні, зокрема за допомогою веб-сайту факультету/інституту мережі «Інтернет».

ІІІ. Права і повноваження факультету/інституту

1. Сприяння формуванню кадрового складу та штатного розпису кафедр факультету/інституту.

2. Організація роботи з ліцензування й акредитації напрямів підготовки, спеціальностей факультету/інституту.

3. Схвалення навчальних планів, розробка та контроль виконання робочих навчальних планів за напрямами підготовки, спеціальностями факультету/інституту.

4. Розробка планів видання навчально-методичної літератури та її рекомендація до друку.

5. Представлення  працівників до морального та (або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика щодо накладання стягнень на працівників факультету/інституту.

6. Технічне забезпечення освітнього процесу на факультеті/інституті.

7. Підвищення кваліфікації спеціалістів.

8. Організація виховної роботи з особами, які навчаються на факультеті/інституті, зокрема, в закріплених за факультетом/інститутом гуртожитках.

9. Координація наукової роботи факультету/інституту.

10. Ініціювання проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

11. Інформаційно-рекламна діяльність.

12. Участь в оперативному управлінні майновим комплексом факультету/інституту, утримання його в належному технічному та санітарному стані.

13. Забезпечення діловодства та документообігу факультету/інституту.

14. Ведення діловодства та навчально-методичної документації у відповідності до затвердженої номенклатури справ на  факультеті/ інституті.

IV. Організаційна структура та управління факультетом/інститутом

1. Структура факультету/інституту затверджується відповідним наказом ректора НМАПО імені П.Л. Шупика.

2. Штати факультету/інституту затверджуються у штатному розписі НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Управління факультетом/інститутом здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. До складу факультету/інституту НМАПО імені П. Л. Шупика входять спеціальні кафедри, які обслуговують напрямки та спеціальності факультету/інституту, або за змістом своєї роботи близькі профілю факультету/інституту.

5. Колегіальним органом управління факультету/інституту є вчена рада факультету/інституту, склад якої формується відповідно до Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика і затверджується ректором НМАПО імені П.Л. Шупика.

6. З метою удосконалення та поліпшення стану методичної роботи на факультеті/інституті, впровадження нових навчальних технологій та контролю виконання навчально-методичних заходів на факультеті/інституті створюється методична комісія з числа найдосвідченіших науково-педагогічних працівників, яка затверджується вченою радою факультету/інституту.

7. З метою удосконалення та організації клінічної та наукової роботи на факультеті/інституті створюються комісії з лікувальної та наукової роботи, які співпрацюють з відповідними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Безпосереднє керівництво діяльністю факультету/інституту у межах своєї компетенції на постійній основі здійснює декан факультету/директор інституту, який повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання  відповідно до профілю факультету/інституту і обирається на цю посаду  за конкурсом таємним голосуванням  вченою радою НМАПО імені  П. Л. Шупика.

9. Декан факультету/директор інституту призначається на посаду ректором НМАПО імені П. Л. Шупика на підставі рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика строком на п’ять років але не може перебувати на цій посаді більш як два строки. Декан факультету/директор інституту виконує свої повноваження на постійній основі за контрактом, укладеним з ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

Декан факультету/директор інституту здійснює свою роботу під керівництвом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика та його заступників (проректорів) за напрямами роботи.

10. Декан факультету/директор інституту може бути звільнений з посади наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика або  органу громадського самоврядування факультету/інституту з підстав, визначених чинним законодавством, за порушення Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, умов контракту, посадової інструкції декана факультету/ директора інституту.

11. У разі відсутності декана факультету/директора інституту його функції виконує заступник, який призначається наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

12. Декан факультету/директор інституту може делегувати частину своїх повноважень заступнику.

13. Декан факультету/директор інституту здійснює керівництво навчальною, науковою, лікувально-діагностичною, науково-методичною та виховною роботою факультету/інституту на основі чинного законодавства, Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика, а також обов’язків покладених на нього ректором.

14. Декан факультету/директор інституту видає розпорядження, що стосуються діяльності відповідного факультету/інституту. Розпорядження є обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету/інституту і особами, які навчаються на факультеті/інституті, і можуть бути скасовані ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

15. Декан факультету/ директор інституту несе особисту відповідальність за результатами своєї роботи.

16. На декана факультету/директора інституту покладаються завдання, визначені посадовою інструкцією, зокрема:

1) безпосереднє керівництво деканатом/дирекцією задля організації та здійснення навчальної, наукової, лікувально-діагностичної, методичної та виховної роботи;

2) організація виконання розпоряджень адміністрації НМАПО імені         П. Л. Шупика та контроль за їх виконанням;

3) проведення засідань вченої ради факультету/інституту, контроль за виконанням її рішень;

4) організація підготовки й реалізації навчальних планів та навчальних програм, контроль за їх виконанням викладачами та особами, які навчаються на факультеті/інституті;

5) контроль за складанням і виконанням розкладу навчальних занять та екзаменів;

6) контроль за виконанням графіку навчального процесу;

7) підготовка подання на призначення кураторів навчальних циклів;

8) організація виховного процесу на факультеті/інституті, контроль за виконання планів виховної роботи кафедр, кураторів  навчальних циклів;

9) контроль і аналіз стану навчальної і трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять особами, які навчаються на факультеті/інституті;

10) контроль за складанням і виконанням планів роботи факультету/інституту та кафедр, які входять до складу факультету/інституту;

11) підготовка й подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету/інституту;

12) контроль за дотриманням трудової дисципліни науково-педагогічними працівниками факультету/інституту;

13) контроль за виконанням працівниками і особами, які навчаються на факультеті/інституті, Правил внутрішнього  розпорядку;

14) контроль за умовами проживання осіб, які навчаються на факультеті/інституті, в гуртожитках НМАПО імені П. Л. Шупика, сприяння адміністрації гуртожитків у підтриманні порядку;

15) відповідальність за збереження майна факультету/інституту;

16) здійснення кадрової політики  на факультеті/інституті;

17) контроль та вжиття всіх необхідних заходів по охороні праці, забезпеченні санітарного стану та протипожежної безпеки на факультеті/інституті;

18) організація діловодства факультету/інституту; контроль за веденням документації факультету/інституту згідно номенклатури справ факультету/інституту;

19) проведення моніторингу нормативно-правової бази факультету/інституту;

20) підписування довідок про навчання;

21) затвердження:

- функціональних обов’язків заступника декана/директора, завідуючих кафедрами та іншими структурними підрозділами факультету/інституту;

- планів та обсягів видання (поширення) навчально-методичних матеріалів, надання дозволів на друкування таких матеріалів;

- індивідуальних графіків навчання осіб, які навчаються на  факультеті/інституті та здійснення контролю за їх виконанням;

- педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників кафедр;

- розкладу занять, проведення іспитів;

- графіків навчального процесу факультету/інституту відповідно до графіка організації навчального процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика;

22) вирішення інших питань відповідно до законодавства України та Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика.

18. У разі відсутності декана/директора його обов’язки виконує заступник декана факультету/директора інституту, який є членом вченої ради факультету/інституту і який підпорядковується декану факультету/ директору інституту.

Заступник декана факультету/директора інституту призначається ректором на строк повноважень декана факультету/директора інституту.

19. Основні функції заступника декана факультету/директора інституту:

1) відповідає за планово-звітну документацію факультету/інституту;

2) виконує обов’язки голови методичної комісії факультету/інституту;

3) організовує проведення зарахування слухачів на відповідні цикли;

4) контролює виконавчу дисципліну кафедр факультету/інституту;

5) контролює виконання робочих планів;

6) веде прийом слухачів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів  та перевіряє умови їх проживання в гуртожитках;

7) допомагає декану факультету/директору інституту в здійсненні всіх видів діяльності, що покладені на факультет/інститут;

8) сприяє впровадженню новітніх технологій в навчально-методичний, науковий і лікувальний процеси;

 9) організовує проведення наукових конференцій, конкурсів тощо.

20. Діловодство на факультеті/інституті здійснює особа, призначена у встановленому прядку, яка набуває відповідних прав і яка керується посадовою інструкцією.

21. Організація діяльності факультету/інституту та керування нею здійснюється на підставі основної документації, затвердженої НМАПО імені   П. Л. Шупика.

V. Організація освітнього процесу.

1. Порядок проходження циклів, одержання відповідних посвідчень визначаються:

- наказом МОЗ України від 19.12.1997 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»;

- наказом МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» (із змінами та доповненнями);

-  наказом МОЗ України від 22.07.1993 № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)» (із змінами та доповненнями).

2. Навчання на факультеті/інституті проводиться за навчальними планами та програмами, які розробляються профільними та опорними кафедрами, обговорюються на засіданнях методичної та вченої ради факультету/інституту, затверджуються вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

В окремих випадках навчання проводиться за індивідуальними планами, затвердженими деканом факультету/директором інституту.

3. Заняття на факультеті/інституті проводиться з використанням найновітніших методів навчання і включають лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття,  тематичні дискусії, обмін досвідом, науково-практичні та методичні конференції  і самостійну роботу на кафедрах.

4. На факультеті/інституті здійснюються такі види контролю: базисний (тестування); поточний (контрольні роботи, реферати); підсумковий (іспити, заліки, захист курсової роботи, здача іспиту з практичних навиків, комп’ютерного тестового іспиту).

VI. Слухачі факультету/інституту

1. Прийом слухачів на факультет/інститут здійснюється на основі держаних замовлень   за  направленнями  органів  і  закладів  охорони здоров’я згідно з  планом, затвердженим МОЗ України, а також за прямими угодами (договорами)  з іншими юридичними і фізичними особами.

Міждержавні  стосунки з названих угод  (договорів) вирішуються на договірній основі відповідно до міждержавних угод (договорів).

2. Зарахування лікарів (провізорів) на навчання проводиться наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням декана факультету/ директора інституту.

3. Слухачі мають право:

1. Користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотекою, та іншими навчальними та навчально-допоміжними підрозділами.

2. Брати участь через виробничі наради кафедри факультету/інституту в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням і побутом.

4. Слухачі зобов’язані:

1. Вдосконалювати і поглиблювати професійні знання, вміння і навики.

2. В повному обсязі виконати  навчальний план і програму циклу спеціалізації або  підвищення кваліфікації.

3. Виконувати правила  внутрішнього розпорядку в навчальних приміщеннях і гуртожитках НМАПО імені П.Л. Шупика.

4. Слухачі, які  виконали всі вимоги навчального плану і програми, допускаються до складання іспитів.

5. Слухачам, які склали іспити, видається документ встановленого зразка.

VII. Майно та кошти факультету/інституту

1.  За факультетом/інститутом для забезпечення освітньої діяльності закріплюється приміщення, комп'ютери, комп'ютерні мережі, оргтехніка, лабораторії та їх обладнання, засоби зв'язку та телекомунікації.

2. Факультет/інститут несе відповідальність за збереження майна та дотримання порядку в закріплених за ним приміщеннях.

3. Фінансування факультету/інституту здійснюється:

1) за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

2) коштів отриманих, як добровільні, благодійні, добродійні внески від підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб;

3) матеріальної та іншої допомоги, отриманої від благодійних організацій, підприємств, установ та громадян;

4) грантів, дарунків та інших форм здійснення благодійної діяльності, не забороненої законом.

VIII. Контроль за діяльністю факультету/інституту

1. Контроль за діяльністю факультету/інституту здійснює ректор НМАПО імені П.Л. Шупика та його заступники (проректори).

2. Декан  факультету/інституту  звітує  про  свою  діяльність  на  вченій раді факультету/інституту, ректораті.

3. Контроль за діяльністю факультету/інституту та перевірка певних видів роботи факультету/інституту може здійснюватися за рішенням ректора НМАПО імені П. Л. Шупика або його заступників (проректорів), іншими посадовими особами та структурними підрозділами НМАПО імені  П. Л. Шупика.

IX. Взаємовідносини з іншими підрозділами

1. Виконуючи свої функції факультет/інститут взаємодіє:

1) з підпорядкованими факультету/інституту кафедрами – з питань організації усіх напрямків діяльності та контролю за ними;

2) з іншими кафедрами НМАПО імені П. Л. Шупика – з питань забезпечення їх науково-педагогічними працівниками навчально-виховного процесу на відповідному факультеті/інституті;

3) з іншими факультетами/інститутами – з питань вивчення досвіду роботи, обміну досвідом, здійснення міжфакультетських наукових досліджень, спільних виховних, культурно-масових та інших заходів;

4) з відділом інформаційно-аналітичного забезпечення – з питань автоматизації документообігу освітнього процесу, його інформаційно-аналітичної підтримки та звітності, оновлення інформаційних сайтів факультету/інституту та НМАПО імені П. Л. Шупика;

5) з навчальним, адміністративно-господарськими відділами, бібліотекою та іншими службами у зв’язку з виконанням покладених на факультет/інститут функцій.

2. Факультет/інститут взаємодіє та регулює свої відносини з іншими підрозділами згідно з організаційно-розпорядчими, нормативними документами та Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. У взаємовідносинах із вказаними підрозділами деканат факультету/дирекція інституту одержує та надає інформацію, передбачену регламентом роботи факультету/інституту та графіком виконання постійних доручень.

X. Реорганізація та ліквідація факультету/інституту

1. Припинення діяльності факультету/інституту здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.

2. Факультет/інститут  реорганізується або ліквідується наказом  ректора НМАПО імені П. Л. Шупика на підставі рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика за погодженням з МОЗ України.

3. При реорганізації факультету/інституту документи, які знаходяться на факультеті/інституті, передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації - до архіву НМАПО імені П. Л. Шупика.

XІ. Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає  юридичну силу.

Типове положення про факультет/інститут (Переглянути та завантажити в PDF)

Типове положення про факультет/інститут (Завантажити в DOC)