Search

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проведення виїзних циклів НМАПО імені  П. Л. Шупика

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика Протокол 15.03.2017  №  3 

І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає основні засади планування, організації та проведення виїзних циклів кафедрами Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі - НМАПО імені П. Л. Шупика). 

2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», до наказу  МОЗ України від 22.07.1993 № 166 «Положення про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», до Положення про організацію освітнього процесу в НМАПО імені  П. Л. Шупика, затверджене рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол  № 10  від 12.10.2016 р.), до стандарту ISO 9001:2015. 

3. Виїзний цикл – це одна з активних ефективних форм навчання лікарів (провізорів), науково-педагогічних працівників (НПП), яка здійснюється шляхом виїзду співробітників кафедри, що запрошується на місцеві бази за заявками обласних (міських) закладів охорони здоров’я. 

4. Метою виїзного циклу є  підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та професійної майстерності фахівців для галузі охорони здоров’я з використанням інноваційних технологій навчання та з урахуванням належної сучасної матеріально-технічної бази установи (закладу), яка забезпечує проведення циклу в певному регіоні України. 

5. У форматі виїзного циклу можуть проводитись цикли: тематичного удосконалення, інформації та стажування, передатестаційні цикли, в т.ч. з елементами дистанційного навчання. 

6. Тривалість навчання та контингент слухачів, що мають право на той чи інший вид навчання на виїзному циклі, визначаються відповідними навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку. 

ІІ. Планування та організація виїзних циклів 

1. Департаменти охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій, заклади, підпорядковані іншим міністерствам і відомствам, (далі замовник) направляють до НМАПО імені П. Л. Шупика заявки-клопотання про  проведення виїзних циклів. 

2. Термін подання заявок-клопотань на наступний рік - до 1 травня поточного року. 

3. У заявці-клопотанні вказується вид та назва циклу, кафедра НМАПО імені П. Л. Шупика, яка запрошується для проведення занять, кількість слухачів, що навчатимуться, терміни проведення і підтвердження оплати фінансових витрат,  пов’язаних з проведенням циклу. 

4. До заявки-клопотання додаються: 

- список фахівців, які передбачаються навчатися на певних циклах (держ. замовлення чи на умовах оплати за навчання), з зазначенням  наявної кваліфікаційної категорії, стажу роботи за спеціальністю та займаної посади; 

- характеристика бази, на якій планується проведення циклу: наявність аудиторії чи актового залу, навчальних кімнат, обладнаних сучасними технічними засобами навчання (комп'ютери, мультимедійний проектор, кодоскоп,  діапроектор, і т.ін.), клінічна /лабораторна/аптечна база з сучасним обладнанням для проведення практичних занять та оволодіння відповідних навичок. 

5. Заявка-клопотання про  проведення виїзного  циклу розглядається навчальним відділом, погоджується з завідувачем кафедри, що запрошується для проведення циклу, і в разі позитивного рішення навчальний відділ та деканат факультету/дирекції навчально-наукового інституту НМАПО імені        П. Л. Шупика вносять відповідні зміни щодо проведення виїзного циклу в навчально-виробничий план. 

6.  Про результати розгляду заявки-клопотання кафедра, що запрошується для проведення циклу, повідомляє замовнику. 

7. Між замовником та  НМАПО імені П. Л. Шупика (далі – виконавець) укладається договір про  проведення виїзного  циклу – 2 примірники (додаток 1). 

8.  В разі перевищення кількості слухачів, зазначених у заявці-клопотанні, і тих, що регламентовано планом комплектування на наступний рік, укладається додатковий договір про надання освітніх послуг на виїзному циклі на умовах оплати за освітянські послуги - 2 примірники (додаток 2). 

9.  В разі організації виїзного циклу для лікарів (провізорів) закладів, які підпорядковані іншим міністерствам і відомствам, укладається договір про проведення навчання на виїзному циклі на контрактних умовах – 2 примірники (додаток 2). 

10.  Після підписання договору обома сторонами виконавець видає наказ про проведення виїзного циклу з переліком фахівців, які передбачаються навчатися на циклі. Затверджений наказ про проведення виїзного циклу з додатком списку слухачів куратором подається до відділу інформаційно-аналітичного забезпечення і є підставою для реєстрації даного виїзного циклу в базі даних НМАПО імені П. Л. Шупика. 

11.  Не пізніше як за 3 дні до початку виїзного циклу на підставі рапорту завідувача кафедри на ім’я ректора НМАПО імені П. Л. Шупика та з візою начальника навчального відділу видається наказ ректора НМАПО імені П. Л. Шупика про відрядження науково-педагогічних працівників кафедри (при необхідності – допоміжного персоналу), залучених до проведення занять. Відповідно до наказу оформлюються посвідчення про відрядження для кожного співробітника кафедри. 

12. В разі проведення  виїзного передатестаційного циклу на підставі наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика про відрядження науково-педагогічних працівників кафедри для проведення виїзного циклу представник кафедри (куратор) отримує у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика інсталяційний диск з екзаменаційною програмою Elex та проходить інструктаж на робочому місці щодо використання отриманої програми та оформлення  відповідних документів. 

ІІІ. Проведення виїзних циклів 

1. Не пізніше як за 5 днів до початку виїзного циклу куратор здійснює планування проведення циклу та подає до відповідного сектору навчального відділу затверджений деканом факультету/директором навчально-наукового інституту НМАПО імені П. Л. Шупика робочий план виїзного циклу та педагогічне навантаження науково-педагогічних працівників кафедри.   

2. Куратор отримує у відповідному секторі навчального відділу всі необхідні бланки реєстраційної та звітної документації по циклу: картки слухачів, табель відвідування занять слухачами, журнали обліку відвідування та виконання навчальних завдань слухачами, звіт куратора, протокол заключної конференції слухачів циклу, відомість про отримання посвідчень та свідоцтв (сертифікатів) про закінчення циклу. 

3. Протягом трьох днів після початку виїзного циклу куратор повинен подати до деканату/дирекції навчально-наукового інституту та відділу інформаційно-аналітичного забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика реєстраційні документи слухачів, необхідні для зарахування на цикл. 

4. За час проведення виїзного циклу відповідні навчальний план і програма мають бути виконані в повному обсязі з дотриманням розподілу навчальних годин (лекції, практичні, семінарські заняття, можливо з використанням елементів дистанційного навчання) згідно з затвердженим робочим планом. 

5. Лекційну частину навчальної програми слід проводити з використанням сучасних технічних засобів навчання. 

6. Практичні/лабораторні заняття мають забезпечити оволодіння в повному обсязі відповідних навичок та вмінь. 

7. В кінці проведення виїзного циклу куратор проводить обов’язкове анонімне анкетування слухачів з використанням затверджених анкет. 

IV. Контрольні заходи 

  1. На виїзних циклах тематичного удосконалення, інформації та стажування підсумковий контроль проводиться у формі: 

-         на циклах тривалістю 1 та 2 тижні - заліку (згідно з переліком 

питань до заліку та переліком практичних навиків, передбачених навчальним планом та програмою циклу); 

-         на циклах тематичного удосконалення тривалістю 1 місяць  і 

більше -  іспиту. 

  1.  В разі проведення виїзного передатестаційного циклу заключний  іспит  проводиться  в  порядку, встановленому Положенням про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженим наказом МОЗ України від  18.05.94 р № 73. 

Іспит складається з трьох частин: 

а)  комп'ютерний контроль рівня знань, який визначає рівень теоретичної підготовки слухача згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста відповідної кваліфікаційної категорії, затвердженої МОЗ України, оцінювання проводиться за рейтинговою системою. Для  проведення  комп'ютерного  контролю  рівня  знань на навчальній базі виїзних циклів екзаменаційна програма Elex за допомогою інсталяційного диску тимчасово інсталюється на наявних комп’ютерах, які використовуються у навчальному процесі. Кожен   лікар  (провізор)  повинен  відповісти   на  150  питань   із загальної кількості питань атестаційної тестової програми відповідної кваліфікаційної категорії  за 1 годину 40 хвилин (з розрахунку 40 секунд на одне питання); іспит вважається складеним, якщо лікар (провізор) набирає або перевищує затверджений відсоток правильних відповідей: 

- лікар (провізор) II категорії - 80 %; 

- лікар (провізор) I категорії - 85 %; 

 - лікар (провізор) вищої категорії - 90 %. 

При негативних результатах комп'ютерного тестового контролю знань  лікар (провізор) вважається таким, що не витримав іспиту відповідно до певного кваліфікаційного рівня. 

         Результати комп'ютерного тестового контролю копіюються відповідальним за проведення тестування на електронний  носій та  подаються до відділу інформаційно-аналітичного забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика  для контролю достовірності і занесення до єдиної бази даних; 

б) оцінка  вмінь  та  оволодіння  професійними  практичними 
навичками, передбаченими  програмою  передатестаційного  циклу для 
відповідної кваліфікаційної категорії, яка визначає рівень практичної підготовки слухача згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря (провізора)-спеціаліста  відповідної кваліфікаційної категорії, затвердженої МОЗ України, проводиться з використанням ситуаційних задач, оцінювання проводиться за п’ятибальною системою; 

в) заключна   співбесіда   для   підсумкової  оцінки  рівня 
засвоєння навчальної програми, яка є вирішальним етапом підсумкового контролю, враховує усні відповіді за екзаменаційними білетами та результати попередніх етапів; оцінювання проводиться за п’ятибальною системою.   

3. Поточний контроль на всіх виїзних циклах післядипломного удосконалення проводиться під час семінарських та практичних/лабораторних занять у форматі тестування, оцінки виконання практичних робіт та участі у семінарах (дискусіях), ділових іграх тощо. Оцінювання проводиться за п’ятибальною системою, оцінки заносяться до журналу обліку відвідування та успішності слухачів. 

V. Оформлення результатів іспитів (заліків) та заключних документів про проведення виїзного циклу 

1. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика  в кінці циклу ТУ, інформації та стажування, ПАЦ шляхом анонімного анкетування обов’язково проводиться оцінка якості викладання на циклі. Результати анкетування оформлює  куратор циклу після аналізу анкет слухачів та обговорення на кафедральному засіданні; зберігаються на кафедрі. 

2. При проведенні  циклу тематичного удосконалення (інформації та стажування) оформлення результатів іспитів (заліків) та заключних документів про проведення виїзного циклу здійснюється у встановленому порядку, а саме: 

- табель відвідування занять слухачами оформлює  куратор циклу за підписом завідувача кафедри  та подає у відповідний сектор в термін до 3 днів після закінчення циклу; 

- журнали обліку відвідування та виконання навчальних завдань слухачами після заповнення в повному обсязі зберігаються на кафедрі; 

-  звіт куратора оформлює  куратор циклу та подає у відповідний сектор після закінчення циклу в термін до 3 днів; 

- виконання робочого плану та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників кафедри складає куратор циклу у двох примірниках за підписом завідувача кафедри, після затвердження у декана факультету/директора навчально-наукового інституту 1примірник подається у відповідний сектор в термін до 3 днів після закінчення циклу, а 2-ий  примірник зберігається на кафедрі в папці циклу, що закінчився; 

- протокол заключної конференції слухачів циклу оформлює куратор циклу після проведення заключної конференції, зберігається на кафедрі в папці циклу, що закінчився; 

- протокол засідання екзаменаційної комісії зі складання іспиту з оволодіння практичними навичками оформлює куратор циклу після проведення іспиту за підписом всіх членів екзаменаційної комісії, зберігається на кафедрі в папці циклу, що закінчився; 

- протокол засідання екзаменаційної комісії зі складання теоретичного іспиту (заліку – на короткотривалих циклах)  оформлює куратор циклу після проведення іспиту/ заліку за підписом всіх членів екзаменаційної комісії; зберігається на кафедрі в папці циклу, що закінчився; 

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації оформлює куратор циклу після проведення іспиту/ заліку; 

- відомість про отримання посвідчень з підписами слухачів формує куратор циклу і подає у відповідний сектор після закінчення циклу в термін до 3 днів. 

Слухачі після закінчення циклу, отримують посвідчення про проходження підвищення кваліфікації встановленого зразку. 

3. При проведенні  передатестаційного циклу результати іспитів оформляються куратором за підписом всіх членів екзаменаційної комісії протоколами засідання екзаменаційної  комісії у двох примірниках: 

-   зі  складання  іспиту з оволодіння практичними навичками; 

-   зі складання  теоретичного іспиту (співбесіда); 

-   протокол  комп'ютерного контролю  рівня знань  роздруковується  у відділі  інформаційно-аналітичного забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика  після надання куратором результатів  комп'ютерного тестового контролю на електронному носії; 

- зі складання заключного іспиту (після здачі тестового контролю знань, проведення іспиту з оволодіння практичними навичками та заключної співбесіди) для підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми. 

Слухачам, які успішно склали іспит, після закінчення передатестаційного циклу в разі відповідності наданих відомостей до сектору передатестаційної підготовки навчального відділу видаються: 

- свідоцтво   про складання   іспиту  зі   спеціальності  з   рекомендацією  

про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії, яке роздруковується у відділі  інформаційно-аналітичного забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика  після надання куратором результатів  комп'ютерного тестового контролю на електронному носії та занесення результатів до єдиної бази даних; 

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації. 

Слухачі, які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію з певної спеціальності, після закінчення передатестаційного циклу, отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу тільки через рік. 

     Оформлення решти заключних документів про проведення виїзного циклу ПАЦ здійснюється так само, як і на стаціонарних циклах. 

VI. Прикінцеві положення 

1. Це   Положення   затверджується    вченою    радою     НМАПО  імені П. Л. Шупика і вводиться  в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика. 

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції. 

3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає юридичну силу. 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор                                                                  Ю. П. Вдовиченко 

«___»________ 2017 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи                                                                                     О. К. Толстанов 

«___»________ 2017 

Начальник навчального відділу                                            О. М. Вернер 

«___»________ 2017 

Начальник юридичного відділу 

«___»________ 2017                                                              Т. І. Вознюк

Додаток 1 до Положення про організацію та порядок проведення виїзних циклів НМАПО імені П. Л. Шупика

Договір

про навчання лікарів (провізорів) на виїзному циклі

_________________________________________________________в особі

_________, який діє на підставі_______________________________________

            (П.І.Б. керівника)                                                                              (статуту, положення, довіреності)

(далі – Замовник), з одного боку,  і Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в особі першого проректора Вдовиченка Юрія Петровича, який діє на підставі довіреності від 20.01.2017 р. № 12/106-143 (далі – Виконавець), з другого боку, уклали цей договір про навчання лікарів (провізорів) на виїзному циклі «____________________________________» з ___________ по ______________ на базі ________________________________.

      Кількість слухачів:_____________ осіб (поіменний список додається).

      Замовник зобов’язується створити необхідні умови для здійснення освітнього процесу науково-педагогічними працівниками кафедри ______________________________НМАПО імені П. Л. Шупика.

      Виконавець зобов'язується виконати програму навчання, видати слухачам, які відвідували заняття та засвоїли теоретичні знання та практичні навички, передбачені програмою циклу ________________________, посвідчення (свідоцтва) встановленого зразку.

      Розірвання договору, у  зв’язку з його короткотривалістю, не передбачено.

      Договір укладений в двох примірниках, один зберігається в бухгалтерії ___________________, а другий у планово-фінансовому відділі НМАПО імені             П. Л. Шупика, який  є підставою на зарахування на цикл____________________.

 

Додаток 2 до Положення про організацію та порядок проведення виїзних циклів НМАПО імені П. Л. Шупика

ДОГОВІР № _______ про надання освітніх послуг між НМАПО імені П. Л. Шупика та фізичною (юридичною) особою

м. Київ                                                                                                             «___»______________ 201__ р. 

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика) в особі першого проректора Вдовиченка Ю. П.                    , що діє на підставі

                                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)                                      

довіреності №12/106-143 від 20.01.2017 р.

                                                                                   (статуту, довіреності тощо)                                                                                                              

(далі - виконавець), та ______________________________________________________________

                                          (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка замовляє освітню послугу)

______________________________________________________________ (далі - замовник), для

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

_________________________________________(далі - одержувач), уклали цей договір про таке:

 

Предмет договору

1. Предметом договору є надання освітньої послуги.

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу освітньої послуги, а саме:__________________________________________________        

                                                                                  (освітня послуга, форма навчання, місце та строк надання освітньої послуги, ступінь

________________________________________________________________________________________________________________________ вищої освіти, назва спеціальності, обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах Європейської кредитної

трансферно-накопичувальної системи) 

Обов’язки та права виконавця

2. Виконавець зобов’язаний:

1) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);

2) забезпечити дотримання прав замовника та одержувача;

3) видати одержувачу документ про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;

4) інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги,         її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

3. Виконавець має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором. 

Обов’язки та права замовника

4. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.

5. Замовник має право вимагати від виконавця:

1) надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);

2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача;

3) видачі одержувачу документа про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;

4) інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги. 

Обов’язки та права одержувача освітньої послуги

6. Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”.

7. Одержувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”. 

Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

8. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік                       з обов’язковим інформуванням про це замовника.

9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить __________________ ___________________________________________________ гривень без ПДВ.

                                      (сума цифрами і словами)

9.1. Вартість освітньої послуги, яка надається протягом кількох років для здобувачів вищої освіти (магістрантів, аспірантів, докторантів) та інтернів і клінічних ординаторів/кількох місяців для слухачів, за кожен календарний рік/місяць становить:

________________________________________________________________________ гривень.

(календарний рік/місяць навчання, сума цифрами і словами)

10. Замовник вносить плату ______________________________________________________

                                                                             (одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) із зазначенням способу оплати  (безготівково)

не пізніше ніж за/після _____________________________________________________________.

(зазначається день, місяць, рік)

11. Надані освітні послуги по цьому договору приймаються на підставі акту здачі-прийняття наданих освітніх послуг. 

Відповідальність сторін за невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань

12. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.

13. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,1% несплаченої суми за кожний день прострочення.

14. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків, коли одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”) кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору.

15. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних зобов’язань або невиконанням одержувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”, кошти, що були внесені замовником, залишаються у виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань. 

Розірвання договору

16. Договір розривається:

1) за згодою сторін;

2) у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги,             і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;

3) у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений правонаступник;

4) у разі відрахування з НМАПО імені П. Л. Шупика одержувача згідно із законодавством;

5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору.

17. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання одержувачу освітньої послуги академічної відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до договору.

18. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє  до «___»__________ 201__ р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

Місцезнаходження та реквізити сторін:

 

Замовник

Виконавець

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика         

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

Код ЄДРПОУ 01896702

р/р 31253255115607

Код банку 820172

Банк платника - ДКСУ

 

Перший проректор                    _______ Вдовиченко Ю. П.                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові  (підпис)

                керівника)

М.П.

 

 

 

 

__тел.______________________________

 

М.П.    ______________          _______________________  

                     (підпис)

 

 

З договором ознайомлений (а)

 

___________  

(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові одержувача)

 

 

 

Переглянути у (PDF)