Search

1. Загальні положення

1. Положення про лічильну комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Положення про вчену раду та Регламенту підготовки та проведення засідань вченої ради  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Положення визначає порядок формування та склад, повноваження, організацію роботи і відповідальність лічильної комісії.

3. Положення затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика та вводиться в дію наказом ректора.

2. Порядок формування та склад лічильної комісії

1. Лічильна комісія обирається на засіданні  вченої ради НМАПО  імені П. Л. Шупика (відповідно до питань порядку денного), більшістю голосів від присутніх на засіданні членів вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, шляхом відкритого голосування.

2. Кількісний і персональний склад лічильної комісії визначається вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика і обирається із числа її членів у складі не менше 3-х осіб, але не більше 7-ми осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною.

3.  Членом лічильної комісії може бути лише член вченої ради НМАПО  імені П. Л. Шупика, присутній на засіданні.

До складу лічильної комісії не обираються особи, чиї кандидатури внесені до бюлетенів таємного голосування.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь особи, які не входять до її складу.

5. За роботою лічильної комісії можуть спостерігати інші члени вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Голова лічильної комісії організує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

7. Секретар лічильної комісії організує оформлення та ведення протоколів комісії, передачу їх на зберігання ученому секретарю НМАПО імені П. Л. Шупика.  

8. Повноваження членів лічильної комісії діють з моменту їх обрання до завершення оголошення результатів голосування та ухвалення їх вченою радою.  

3. Повноваження лічильної комісії

1. Лічильна комісія створюється на засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з метою організації проведення процедури голосування, підрахунку голосів на поточному засіданні вченої ради.

2. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організовує голосування на засіданні вченої ради;

- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

- розглядає звернення членів вченої ради та осіб, кандидатури яких внесені до бюлетенів для таємного голосування, пов’язані з порушенням процедури голосування чи перешкодами для проведення голосування;

- складає протокол голосування;

- оголошує результати голосування.

4. Організація роботи лічильної комісії

1. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення для своєї роботи, обладнаних спеціально відведених місць (кабін) для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та  забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування і вільного, особистого волевиявлення членами вченої ради.

2. Лічильна комісія, після обрання її вченою радою, проводить перше засідання, на якому обирає голову та секретаря, про що заповнюється  відповідний протокол за № 1.

3. Голова лічильної комісії отримує від ученого секретаря НМАПО імені П. Л. Шупика виготовлені за дорученням постійно діючих комісій вченої ради (кадрової, з навчально-методичної роботи) бюлетені з внесеними кандидатурами, по яких проводитиметься таємне голосування, та відомості реєстрації членів вченої ради, присутніх на засіданні.

Бюлетені передаються у спеціальних конвертах, куди складаються за критерієм причини таємного голосування (обрання на посаду, присвоєння вченого звання, висунення на здобуття Державної премії України тощо) в кількості, що відповідає затвердженій чисельності складу  вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Передача бюлетенів та відомостей оформлюється «Актом приймання-передачі відомості про реєстрацію присутності членів вченої ради та видачі бюлетенів для таємного голосування на засіданні вченої ради НМАПО  імені  П. Л. Шупика».

Бюлетені передаються після ухвалення та затвердження їх змісту вченою радою шляхом відкритого голосування щодо кандидатур, по яких проводитиметься таємне голосування, та інструктажу членів вченої ради по заповненню бюлетенів. Інструктаж проводиться представником юридичної служби  НМАПО імені П. Л. Шупика перед початком роботи лічильної комісії.

4. У разі внесення змін до змісту бюлетенів, ухвалених більшістю голосів членів вченої ради, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування, учений секретар вносить відповідні зміни та передає бюлетені з внесеними змінами голові лічильної комісії.

5. Бюлетені для таємного голосування перевіряються лічильною комісією на відповідність затвердженому зразку, кількості членів вченої ради та на наявність відповідної інформації про кандидатури, по яких проводитиметься таємне голосування.

6. Бюлетень для голосування повинен містити:

- на лицьовій стороні:

1) повне найменування НМАПО імені П. Л. Шупика;

2) дату проведення засідання вченої ради, номер протоколу засідання;

3) П.І.Б. кандидатури / кандидатур, винесених на голосування, причину, з якої проводиться голосування;

4) варіанти голосування (написи «за», «проти» в разі внесення однієї кандидатури; «за» в разі внесення декількох кандидатур);

5) коротку інструкцію щодо правил внесення членом вченої ради позначки з метою свого волевиявлення до бюлетеня;

- на зворотній стороні:

1) підпис одного з заступників голови вченої ради та ученого секретаря вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, місце для підпису голови лічильної комісії, печатку НМАПО імені П. Л. Шупика «Для довідок».

7. У разі відповідності бюлетенів встановленим критеріям та перевірки умов для голосування голова лічильної комісії передає членам лічильної комісії бюлетені для  видачі їх членам вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, присутнім на засіданні, безпосередньо перед початком процедури голосування, для таємного голосування.

8. Кожному члену вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, присутньому на засіданні, лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування з кожного питання, після пред’явлення ним документа, що засвідчує особу, та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня (відомість видачі бюлетенів).

Член вченої ради після отримання бюлетеня переходить до кабіни для голосування, де вносить у бюлетень позначку, що відповідає його волевиявленню, після чого опускає заповнений бюлетень у скриньку для голосування у присутності членів лічильної комісії.

9. По завершенні голосування лічильна комісія вилучає бюлетені зі скриньки і здійснює підрахунок голосів у спеціально відведеній кімнаті.

Підрахунок голосів відбувається у присутності спостерігачів, обраних вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

Під час підрахунку голосів у кімнату, де працює лічильна комісія, інші особи не допускаються.

Членам лічильної комісії під час підрахунку голосів забороняється приймати або здійснювати телефонні дзвінки та здійснювати інші зовнішні комунікації.

10. Перед початком підрахунку голосів бюлетені, які залишились невикористаними, підраховуються та погашаються шляхом відрізання правого нижнього кута, про що складається акт про погашення невикористаних бюлетенів, та упаковуються разом з актом в окремий конверт. Інформація про кількість невикористаних бюлетенів вноситься до протоколу результатів голосування.

11. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких зроблено більш як одну позначку напроти прізвищ кандидатів, не встановлено жодної позначки, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення члена вченої ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

12. Після  завершення підрахунку голосів секретар лічильної комісії заповнює протоколи лічильної комісії з відповідними результатами голосування. Протоколи підписуються головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

13. Після оформлення протоколів (складання, підписання) бюлетені для таємного голосування упаковуються в конверти, які підписуються всіма членами лічильної комісії. 

14. Протокол лічильної комісії  є підставою для внесення результатів голосування до протоколу вченої  ради  НМАПО імені П. Л. Шупика.     Протокол лічильної комісії приєднується до протоколу вченої ради.

15. Голова лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика про результати таємного голосування за протоколами результатів голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів вченої ради.

16. Протоколи роботи лічильної комісії затверджуються вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика шляхом відкритого голосування більшістю голосів від присутніх на її засіданні членів.

17. Протоколи разом з упакованими в конверти бюлетенями та відомостями реєстрації видачі бюлетенів передаються лічильною комісією ученому секретарю для подальшого їх  зберігання  в установленому порядку (термін зберігання три роки). Передача протоколів оформлюється актом прийому-передачі.

18. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів вченої ради, які отримали бюлетені, та достовірність результатів голосування.

19.    Лічильна комісія припиняє свою роботу після завершення оголошення результатів голосування та ухвалення їх вченою радою.  

20. При порушенні умов голосування рішення вченої ради є недійсним.

5. Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджене вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 13 квітня 2016 року (протокол № 5).

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться і затверджуються в тому порядку, що й саме Положення.

Положення про лічильну комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (Переглянути у PDF)

Положення про лічильну комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (Завантажити у DOCX)