Search

  Положення про навчальний відділ

I Загальні положення

1. Це положення визначає мету, основні завдання, функції, права і відповідальність навчального відділу Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика).

2. Навчальний відділ є структурним, навчальним та навчально-методичним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика і підпорядковується  першому проректору та проректору з науково-педагогічної роботи НМАПО імені  П. Л. Шупика.

3. Метою створення навчального відділу є планування  та організація  управління освітньою діяльністю, здійснення контролю за якістю й ефективністю освітнього процесу, а також ведення обліку та звітності з питань навчально-методичної роботи.

4. Навчальний відділ утворюється та ліквідується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

5. Штатна чисельність навчального відділу визначається штатним розписом НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України  "Про освіту", "Про вищу освіту", «Про засади державної мовної політики», законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, положеннями, наказами  та інформаційними  листами МОН  і МОЗ України  стосовно вищої та вищої медичної освіти, Політикою в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, Статутом  НМАПО імені  П. Л. Шупика, наказами ректора НМАПО імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

7. Робота  навчального  відділу  здійснюється  відповідно  до  плану   роботи,   який щорічно затверджується  до початку навчального (календарного) року.

8. За результатами діяльності за навчальний рік  навчальний відділ складає звіт про роботу,  який   подає  першому проректору  на   кінець навчального року.

9.  Безпосереднє керівництво роботою навчального відділу  здійснює начальник навчального відділу, який призначається на посаду  та звільняється з посади  наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

10. На період відсутності начальника навчального відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

11. Навчальному відділу підпорядковані: навчально-методичний кабінет, сектор інтернатури, сектор спеціалізації та стажування, сектор передатестаційної підготовки, сектор тематичного удосконалення, сектор підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, сектор моніторингу якості освіти.

12. Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика  зобов’язана створити умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити відповідною матеріально-технічної базою, в т.ч. комп’ютерами та сучасною оргтехнікою, можливістю користування системою Internet, електронною поштою.

13. Зміни й доповнення до цього Положення узгоджуються з начальником навчального відділу і вносяться в Положення на підставі наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика. 

II. Основні завдання навчального відділу

1. Забезпечення на високому рівні освітнього процесу у НМАПО імені П. Л. Шупика, здійснення заходів, спрямованих на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями  висококваліфікованих фахівців  для сфери охорони здоров’я;

2. Вивчення вітчизняного та світового досвіду післядипломної освіти лікарів  (провізорів) – інтернів, розробка рекомендацій з його впровадження.

3. Розробка стратегії навчальної роботи у  НМАПО імені  П. Л. Шупика.

4. Організація роботи навчального відділу по впровадженню системи  забезпечення якості освітньої діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

5. Створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації освітнього процесу.

6. Участь у розробці перспективних планів розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. Розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань організації освітнього процесу.

8. Внесення пропозицій ректору та вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика пов’язаних з організацією і проведенням  освітнього процесу, організацією  необхідних перевірок і їх аналізу, підготовки  відповідних даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та удосконалення освітнього процесу відповідно перспективних планів роботи НМАПО імені П. Л. Шупика.

9. Здійснення ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та формування на цій основі  рекомендацій щодо покращення освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика.

10. Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчальний процес  факультетів (інститутів) НМАПО імені П. Л. Шупика.

11. Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів НМАПО імені П. Л. Шупика навчально-методичного спрямування: деканатів факультетів (інститутів), кафедр, методичного кабінету, комісії вченої ради з навчально-методичної роботи,координаційної навчально-методичної  ради, навчально-методичних комісій факультетів (інститутів).

12. Участь у створенні Комплексного календарного плану діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика.

13. Участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціальностей.

14. Участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій.

15. Підготовка та якісне ведення навчально-методичної документації згідно з переліком номенклатури справ відділу і підготовка звітних даних про діяльність у НМАПО імені  П. Л. Шупика  за встановленими формами.

16.  Не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. 

III. Функції навчального відділу

1. Планування та організація освітньогопроцесу:

1) Організаційне забезпечення розробки і впровадження науково-методичних заходів, що стосуються системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  висококваліфікованих фахівців.

2) Розробка спільно з деканами факультетів та директорами інститутів  навчальних планів і програм за спеціальностями, доведення їх до відома кафедр.

3) Розробка, складання графіку розкладу занять на суміжних кафедрах, доведення його до  відома кафедр та контроль за його виконанням.

4) Складання проекту навчально-виробничого плану НМАПО імені П. Л. Шупика, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів і направлення  його в обласні, міські відділи охорони здоров’я та відомства.

5) Складання навчально-виробничого та календарного планів НМАПО імені П. Л. Шупика, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації та інтернатури лікарів  (провізорів) – інтернів.

6)  Планування і розрахунок педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацького складу НМАПО імені П. Л. Шупика та контроль за його виконанням.

7)  Участь у плануванні фонду погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю  з цього питання.

8) Проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчально-методичної роботи з директорами інститутів, деканами факультетів (інститутів), завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика.

9) Систематичне інформування  деканів факультетів (інститутів) та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з навчальної роботи.

10) Координація  раціонального використання навчальних приміщень.

11) Участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

12) Участь у складанні та реалізації планів підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу НМАПО імені П. Л. Шупика та контроль за їх виконанням.

13) Складання плану та здійснення заходів щодо підготовки та готовності кафедр до нового навчального року.

2.Контроль ефективності та якості освітнього процесу:

1) Контроль за відповідністю навчальних планів державним стандартам.

2) Контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на кафедрах.

3) Контроль за виконанням кафедрами плану проведення навчально-методичних засідань, графіку взаємних відвідувань, читання відкритих лекцій  тощо.

4) Контроль за ходом  освітнього процесу у НМАПО імені П. Л. Шупика та аналіз результатів  поточного контролю, оформлення звітів з цих питань.

5) Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, що стосуються  освітнього процесу у НМАПО імені П. Л. Шупика.

6) Контроль за виконанням графіку освітнього процесу деканатами факультету та дирекціями інституту.

7) Контроль за своєчасною розробкою  факультетами (інститутами)  планової навчально-звітної документації  та подання звітності за встановленою формою.

8) Контроль за розподілом та виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика.

3.  Впровадження   в  діяльність  навчальних  підрозділів  НМАПО імені П. Л. Шупика нових підходів до організації освітнього  процесу:

1) Участь у роботі НМАПО імені П. Л. Шупика з впровадження новітніх технологій освітнього процесу.

2) Координація створення кафедрами комп'ютерних навчальних та
атестаційних програм.

3) Участь в організації роботи семінарів з підвищення педагогічної та професійної майстерності науково-педагогічних працівників із запровадження нових навчальних та інформаційних технологій.

4.Запровадження сучасних вимог до діловодства (відповідно до додатку):

1) Запровадження в навчальних підрозділах НМАПО імені П. Л. Шупика уніфікованих форм документів МОЗ України з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

2) Підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів з навчальної і навчально-методичної роботи. 

3) Створення інструктивних документів для  деканів факультетів (інститутів) з питань ведення діловодства відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції  України 18.06.2015 № 1000/5.

4) Отримання, видача та реєстрація довідок, сертифікатів та посвідчень.

5) Забезпечення  деканатів факультетів (інститутів) і кафедр бланками навчальної  документації.

5. Координація   роботи   підрозділів  НМАПО імені П. Л. Шупика  з   ліцензування  нових спеціальностей та акредитації:

1) Здійснюється відповідно до нормативних вимог з ліцензування та акредитації  НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Робота з підготовки статистичних та інших звітів, звітних доповідей ректора, першого проректора та проректора з науково-педагогічної роботи:

1) Ведення Паспорта  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2) Складання щорічного статистичного звіту за  відповідною формою.

3) Щомісячний збір, обробка та складання зведених даних щодо руху контингенту осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика.

4) Щоквартальний зведений звіт про рух контингенту осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, у планово-фінансовий відділ.

5) Ведення щорічної статистики основних показників діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика.

6) Аналіз і узагальнення даних з навчальної, навчально-методичної
роботи кафедр, деканів факультетів (інститутів)  і кадрового забезпечення освітнього процесу на підставі щорічних звітів кафедр, дирекції інститутів і деканатів.

7)  Участь у підготовці щорічного статистичного звіту до МОЗ України для проведення рейтингу вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.

8) Складання довідок, пов’язаних з навчальною та навчально-
методичною роботою.

9) Підготовка відповідей на листи з питань навчальної та методичної роботи.

7. Організаційне та  загальне  методичне забезпечення   освітнього процесу:

1) Визначення потреби і контроль забезпечення бібліотекою осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, навчальною і навчально-методичною літературою.

2)  Участь  у  складанні  оперативного   плану   видання   навчальної  та навчально-методичної літератури.

3) Функції навчального відділу можуть змінюватися у зв'язку з підвищенням   вимог  до  якості  підготовки  спеціалістів   та   вдосконаленням

освітнього  процесу. 

IV. Права та обов’язки навчального відділу

1. Права та обов’язки працівників  навчального відділу  визначаються посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Працівники навчального відділу мають право:

1) Вивчати стан навчальної роботи кафедр,  факультетів (інститутів), використовуючи при цьому  необхідну  документацію.

2) Мати вільний  доступ  до інформації, пов’язаної з функціональними обов’язками навчального відділу.

3) Користуватися відомчими та академічними  нормативними документами з навчально-методичної роботи.

4) Перевіряти виконання кафедрами,  факультетами (інститутами) планів навчальної роботи та заходів щодо її організації.

5) Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика  стосовно організації діяльності відділу.

6) Вносити на розгляд керівництву НМАПО  імені П. Л. Шупика пропозиції щодо вдосконалення роботи навчального відділу.

7) Представляти навчальний відділ з питань навчальної роботи на конференціях, семінарах тощо.

8) Одержувати від структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед відділом завдань.

9) На оплату праці згідно з чинним законодавством. 

V. Керівництво навчальним  відділом

1. Навчальний відділ очолює начальник, який є  науково-педагогічним  працівником і призначається та звільняється з посади в порядку, передбаченому  чинним законодавством.

 На цю посаду призначається особа з повною вищою освітою, бажано за напрямом «Медицина» або «Фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр), має науковий ступінь кандидата медичних наук з досвідом науково-педагогічної роботи у вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти  III-VI рівнів акредитації не менше 5 років.

2. Начальник відділу у своїй роботі підпорядковується першому проректору та проректору з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Начальник відділу, керуючись науково-методичними  підходами, здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі та консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції, затвердженої ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Начальник відділу за наказом ректора входить до складу вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та ректорату.

5. Начальник навчального відділу:

1) здійснює керівництво навчальним відділом, забезпечує раціональний добір кадрів;

2) створює належні умови для організації освітнього процесу;

3) проводить моніторинг  нормативно-правової бази в межах посадових повноважень;

4) здійснює контроль за веденням документації навчального відділу.

5) вирішує питання діяльності навчального відділу відповідно до цього Положення;

6) забезпечує виконання рішень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика  та надає звіти про їх виконання;        

7) готує проекти наказів і локальних нормативних документів, що стосуються діяльності навчального відділу і подає їх на затвердження ректору;

8) готує подання на зарахування на посади та звільнення з посади працівників навчального відділу;

9)  розподіляє обов’язки між працівниками навчального відділу;

10)  застосовує  заходи щодо заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників навчального відділу;

11)  контролює виконання планів роботи навчального відділу;

12) щорічно звітує на ректораті НМАПО імені П. Л. Шупика про результати діяльності  НМАПО імені П. Л. Шупика.

13) вирішує інші питання діяльності навчального відділу відповідно до цього Положення та в межах повноважень, делегованих ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Начальник навчального відділу несе відповідальність за:

1) своєчасність і якість покладених на навчальний відділ завдань та функцій, наказів ректора  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2) своєчасність  надання  інформації  та опрацювання документів  на навчальний  рік;

3) об’єктивність, достовірність наданої інформації та звітності;

4) своєчасність введення нових планів і програм, методів  та форм контролю;

5)  якісне ведення документації навчального відділу.

6) організацію безпеки праці та трудової дисципліни працівників навчального відділу.

7. Начальник навчального відділу додержується вимог чинного законодавства, загальнодержавної та внутрішньоакадемічної нормативної бази, зокрема Закону України «Про запобігання корупції», Політики в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика,  посадової інструкції, наказів та розпоряджень ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, вказівок першого проректора та проректора  з науково-педагогічної роботи. 

VI. Структура навчального відділу

1. Структура навчального відділу узгоджується з першим проректором, проректором з науково-педагогічної роботи і затверджується ректором  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. До структури навчального відділу входять:

1) навчально-методичний кабінет;

2) сектор інтернатури;

3) сектор спеціалізації та стажування;

4) сектор передатестаційної підготовки;

5) сектор тематичного удосконалення;

6) сектор підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів;

7) сектор моніторингу якості освіти.

3. У разі необхідності у навчальному  відділі можуть створюватися й інші підрозділи. 

VII. Взаємовідносини з іншими підрозділами

1. Навчальний відділ НМАПО імені П. Л. Шупика взаємодіє з усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика з питань, що стосуються його  діяльності.        

VIII. Відповідальність

1. Навчальний відділ несе колективну відповідальність за:

1) Якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на відділ, а також за повну реалізацію прав, наданих відділу.

2)  Дотримання вимог нормативних правових документів, що стосуються діяльності відділу.

3) Достовірність та повноту інформації, що подається до керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика, вищестоящих державних органів, контролюючих та ревізуючих організацій.

2. Начальник  навчального відділу несе персональну відповідальність за: 

1) Дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва відділом.

2) Проведення моніторингу нормативно-правової бази в  межах посадових повноважень.

3) Своєчасне виконання наказів і розпоряджень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика.

3) Надання своєчасної та достовірної інформації про роботу відділу.

3. Персональна відповідальність інших працівників відділу встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

4. Працівники навчального відділу несуть відповідальність за  розголошення  у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. 

IX Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться і  затверджуються в тому порядку, що й саме Положення.

3. Попереднє Положення втрачає чинність після затвердження нової редакції Положення.

Положення про навчальний відділ (Переглянути та завантажити у PDF)

Положення про навчальний відділ (Завантажити у DOC)

  Положення про центр симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика

Загальні положення

1. Центр симуляційних методів навчання Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – ЦЕСИМЕН) створено відповідно до пункту 6.10 наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 62 «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року та затвердження складу робочих груп щодо його виконання»,  п. 9.9 наказу МОЗ України від 25.09.2013 № 831 «Про впровадження Рішення наради ректорів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань підсумків проведення вступної кампанії та результатів навчально-методичної діяльності від 02 вересня 2013 року», рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 20.01.2016 р. та листа МОЗ України від 16.02.2016 р. № 08.02-10/22/-52-16/170/3724.

2. Це положення визначає мету, основні завдання, функції, права і відповідальність центру стимуляційних методів навчання (далі – Центр та/або ЦЕСИМЕН), а також взаємовідносини Центру з іншими структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Центр є самостійним структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика.  

4. Центр  створюється з метою є впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

5. Головним завданням Центру є організація та забезпечення навчальної, навчально-методичної роботи з післядипломної підготовки медичних кадрів, лікарів-інтернів і молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів протягом їх безперервного професійного розвитку, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та соціальних служб, впровадження інноваційних освітніх технологій в медичне навчання з метою оволодіння та відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів.

6. Центр утворюється та ліквідується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. Центр у своїй діяльності підпорядковується першому проректору НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Функціональна координація роботи Центру здійснюється проректором з науково-педагогічної  роботи.

9. Штатна чисельність Центру визначається штатним розписом НМАПО імені П.Л. Шупика.

10. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ та МОН України, іншими нормативними документами, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Правилами внутрішнього трудового розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора НМАПО імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

11. Безпосереднє керівництво роботою Центру  здійснює  директор  Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням проректора з науково-педагогічної роботи.

12. На період відсутності директора Центру (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

13. Зміни й доповнення до цього Положення узгоджуються із директором  Центру, а також із керівниками тих підрозділів, із якими взаємодіє Центр, і вноситься в Положення на підставі наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика. 

2. Мета та основні завдання Центру

1. Основною метою діяльності Центру є підвищення якості післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою, інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та представників соціальних служб, відпрацювання ними практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу на підставі використання симуляційних методів навчання і впровадження інноваційних освітніх технологій.

2. Для досягнення поставленої мети Центру здійснює такі завдання:

1) впроваджує нові конкурентоспроможні технології для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців  інноваційного типу;

2) забезпечує і контролює оволодіння практичними навичками пов’язаними із безпосереднім контактом з пацієнтами, інвазивними та неінвазивними втручаннями, що можуть призвести до виникнення небезпеки для здоров’я пацієнтів і медичних працівників, лікарями-інтернами та молодшими спеціалістами з медичною освітою;

3) здійснює підвищення кваліфікації лікарів та сприяє їх безперервному професійному розвитку, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та соціальних служб, зокрема щодо набуття сучасних теоретичних знань і практичних навичок, засвоєння принципів командної роботи, відпрацювання діючих протоколів і стандартів надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу;

4) сприяє формуванню, оволодінню, оцінюванню та підтримці на належному рівні професійних навичок роботи з сучасним високотехнологічним лікувально-діагностичним і лабораторним обладнанням у медичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я залежно від фаху з використанням симуляційного обладнання, медичних манекенів,  біологічних   і

віртуальних моделей, сучасного програмного забезпечення, комп’ютерного моделювання та інноваційних освітніх технологій;

5) бере участь в наукових дослідженнях, апробації новітніх лікувально-діагностичних методик, медичного обладнання та матеріалів, розробці навчально-методичної літератури;

6) організовує роботу Центру по впровадженню системи забезпечення якості освітньої діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015;

7) приймає участь в організації та здійсненні у співпраці з іншими структурними підрозділами післядипломної підготовки лікарів, лікарів-інтернів та молодших спеціалістів з медичною освітою на всіх формах навчання, що проводяться в НМАПО імені П. Л. Шупика;

8) співпрацює з іншими структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика та центрами симуляційного медичного навчання в Україні та за її межами щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес на основі вивчення і адаптації передового міжнародного досвіду.

3. Працівники Центру зобов’язуються  не розголошувати у будь-який спосіб персональні  дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

3. Напрямки діяльності Центру

Основні напрямки діяльності Центру:

1. Бере участь у розробці та вдосконаленні інноваційних методів засвоєння теоретичних знань та оволодіння практичними навичками, їх інтеграції у освітній процес НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Реалізаціє програми заходів і поетапного плану впровадження симуляційного навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Розробляє і формує навчальні модулі (програми, сценарії) з використанням сучасних технічних засобів (медичні тренажери та фантоми, симуляційне обладнання різного ступеню складності, манекени-імітатори, штучні і біологічні анатомічні моделі, віртуальні симулятори, компютерні моделі та тощо) для практичної підготовки медичних кадрів, лікарів-інтернів і молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів та інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків і соціальних служб на післядипломному рівні.

4. Організовує теоретичну та практичну підготовку науково-педагогічних працівників щодо використання симуляційного обладнання в медичному навчанні (методики викладання, правила використання, підходи до оцінювання).

5. Організовує та здійснює методичне і технічне забезпечення практичних занять з використанням симуляційних технологій і інноваційних методів навчання в післядипломній медичній освіті.

6. Здійснює організаційне, методичне і технічне супроводження оцінки рівня професійної підготовки (практичних навиків і вмінь) та атестації медичних кадрів, лікарів-інтернів і молодших спеціалістів з медичною освітою, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів тощо.

7. Аналізує рівень практичної підготовки лікарів-інтернів, слухачів циклів тематичного удосконалення НМАПО імені П. Л. Шупика (інших медичних лікувальних і навчальних закладів за згодою) та надає пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу.

8. Розробляє методичні та інформаційні матеріали щодо використання симуляційного обладнання та інноваційних навчальних методів у післядипломній медичній освіті та безперервному професійному розвитку медичних кадрів.

9. Здійснює пошук партнерів, встановлює і підтримує співробітництво з центрами (інститутами) симуляційного медичного навчання в Україні та за її межами, приймає участь в наукових форумах, з’їздах, конгресах, конференціях, майстер-класах, виставках та інших заходах міжнародного, міждержавного, національного та місцевого рівня з метою залучення найкращого досвіду медичної освіти, впровадження його в навчальний процес, проведення спільних наукових досліджень, презентації та популяризації діяльності Центру і НМАПО імені П. Л. Шупика.

10. Організовує та проводить навчальні семінари, майстер-класи, науково-практичні конференції для лікарів-інтернів і молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та представників соціальних служб, науковців та науково-педагогічних працівників медичних навчальних закладів з використанням сучасних високотехнологічних засобів (медичні тренажери та фантоми, симуляційне обладнання різного ступеню складності, манекени-імітатори, штучні і біологічні анатомічні моделі, віртуальні симулятори, комп’ютерні моделі тощо).

4. Порядок діяльності Центру

1. Режим щоденної роботи Центру визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік ректором НМАПО імені П. Л. Шупика, правилами внутрішнього розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика та колективним договором НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Навчання в Центрі здійснюють працівники, які мають вищу медичну та/або вищу технічну і гуманітарну освіту, науково-педагогічні працівники профільних кафедр НМАПО імені  П. Л. Шупика, які були відібрані та пройшли курс навчання з використання симуляційного обладнання, запрошені фахівці з інших навчальних, наукових закладів та закладів охорони здоров’я.

3. Складання, ведення та зберігання документації Центру здійснюється відповідно до номенклатури справ Центру. Номенклатура справ затверджується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Центр взаємодіє з усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика, а також з іншими установами, в межах забезпечення виконання покладених на нього завдань.

5. Контроль і перевірку діяльності Центру здійснює ректор або перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика. Перевірка проводиться особисто або спеціально призначеними особами (комісіями) за дорученням  ректора НМАПО імені П. Л. Шупика. 

5. Керівництво діяльністю Центру

1. Безпосереднє керівництво роботою Центру здійснює директор Центру, який призначається на посаду та звільнюється з посади наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням проректора з науково-педагогічної роботи.

2. Директор Центру:

1) здійснює керівництво Центру, забезпечує раціональний добір кадрів;

2) створює належні умови для організації навчального процесу Центру;  

3) вирішує питання діяльності Центру відповідно до даного Положення в межах повноважень, делегованих ректором НМАПО імені П. Л.Шупика;

4) за дорученням ректора НМАПО імені П. Л. Шупика діє від імені Центру представляє його в усіх установах, закладах і підприємствах як на території України так і за кордоном;

5)  забезпечує виконання поточних і перспективних планів Центру;

6) забезпечує виконання рішень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика  та надає звіти про їх виконання;

7) готує проекти наказів і локальних нормативних документів, що стосуються діяльності Центру і подає їх на затвердження ректору НМАПО імені П. Л. Шупика;

8) готує подання на зарахування на посади та звільнення з посади працівників Центру;

9)  розподіляє обов’язки між працівниками Центру;

10) застосовує заходи щодо заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

11)  контролює виконання планів роботи Центру;

12) несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань та результати діяльності перед ректором НМАПО імені П. Л. Шупика;
13) несе персональну відповідальність за додержання правил техніки безпеки, санітарних норм і пожежного захисту;

14) додержується вимог чинного законодавства, загальнодержавної та внутрішньоакадемічної нормативної бази, зокрема Закону України «Про запобігання корупції», Політики в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика,   посадової інструкції, наказів та розпоряджень ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, вказівок першого проректора та проректора  з науково-педагогічної та лікувальної роботи;

15) вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до цього Положення та в межах повноважень, делегованих ректором НМАПО імені  П. Л. Шупика;

16) щорічно звітує на ректораті НМАПО імені П. Л. Шупика про результати діяльності Центру. 

6. Права Центру

1.  Центр має право:

1) планувати та здійснювати свою діяльність відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням;

2) збирати інформацію в межах своєї компетенції щодо діяльності Центру і навчально-тренінгових класів інститутів/факультетів НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) подавати запити до інших структурних підрозділів і отримувати документи, матеріали інформацію, необхідні для роботи Центру;

4) вимагати, отримувати від усіх структурних підрозділів  НМАПО імені П. Л. Шупика інформацію, необхідну для виконання покладених на Центр завдань;

5) з метою реалізації покладених на Центр завдань залучати до роботи Центру працівників інших структурних підрозділів, у тому числі кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, за погодженням з їх безпосередніми керівниками;

6) вести переписку з питань, що входять у компетенцію Центру і не потребують узгодження з керівництвом НМАПО імені П. Л. Шупика;

7) брати участь в нарадах, конференціях, інших заходах навчально-інформаційного та організаційного характеру НМАПО імені П. Л. Шупика стосовно питань, що належать до компетенції Центру;

8) вносити на розгляд ректору НМАПО імені П. Л. Шупика пропозиції  щодо вдосконалення роботи Центру та організації освітнього процесу у НМАПО імені П. Л. Шупика;

9) брати участь у навчально-методичній та науковій роботі, що виконується НМАПО імені П. Л. Шупика;

10) за погодженням з ректором НМАПО імені П. Л. Шупика має право здійснювати партнерські контакти з іншими центрами та інститутами симуляційного навчання в медицині, організаціями та компаніями, юридичними та фізичними особами  як на Україні так і за кордоном з метою реалізації покладених на Центр завдань, вдосконалення роботи Центру і отримання матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення для своєї діяльності. 

7. Відповідальність Центру

1. Центр несе колективну відповідальність  за:

1) якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на Центр, а також за повну реалізацію  прав, наданих Центру;

2) дотримання вимог чинного законодавства та локальних нормативних актів при здійсненні завдань, покладених на нього;

3) дотримання державних стандартів освіти;

4) забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

5) достовірність та повноту інформації, що подається до керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика;

6) дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна.

2.  Директор Центру несе персональну відповідальність за:

1) дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва Центру;

2) своєчасне виконання  наказів і розпоряджень  керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) надання своєчасної та достовірної інформації про роботу Центру;

4) виконання покладених на Центр завдань, напрямки та результати діяльності Центру;

5) дотримання працівниками Центру чинного законодавства України, статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, правил внутрішнього розпорядку, вимог посадових інструкцій та цього Положення.

3. Персональна відповідальність інших працівників Центру встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

4. Працівники Центру несуть відповідальність за розголошення  у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням  професійних  обов’язків, - в межах, визначених чинним законодавством. 

8. Прикінцеві положення

1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.

2. Центр реорганізується або ліквідується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика за рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться і затверджуються  в тому порядку, що й саме Положення.

Положення про центр симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика (Переглянути та завантажити у PDF)

Положення про центр симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика (Завантажити у DOC)

Положення про центр симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика (Завантажити у DOC)

  Положення про відділ науки

  Положення про науково-дослідний центр

Переглянути у PDF 

  Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає мету, основні завдання, функції, права й відповідальність Центральної науково-дослідної лабораторії Національної медичної академії післядипломної імені П. Л. Шупика, а також взаємовідносини з підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Центральна науково-дослідна лабораторія (далі – ЦНДЛ), є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика, що підпорядковується безпосередньо ректору.

3. Метою створення ЦНДЛ є проведення науково-дослідних робіт по пріоритетним напрямкам, а також підтримка інноваційних проектів, направлених на впровадження результатів наукових досліджень в систему охорони здоров’я. 

4. ЦНДЛ утворюється та ліквідується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

5. Штатна чисельність визначається штатним розписом НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. У своїй діяльності ЦНДЛ керується Конституцією України, законами України, в т.ч. Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ і МОН України, іншими  нормативно-правовими актами, Політикою  в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, Статутом НМАПО імен П. Л. Шупика, Колективним договором НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора НМАПО імені  П. Л. Шупика та цим Положенням.

7. Діяльність ЦНДЛ тісно пов’язана з науковою та навчальною роботою НМАПО імені П. Л. Шупика та здійснюється за затвердженими МОЗ України та іншими інноваційними науковими напрямами.

8. ЦНДЛ має відповідні приміщення, засоби вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням, що мають діючі свідоцтва про повірку та метрологічну атестацію.

9. ЦНДЛ взаємодіє з закладами охорони здоров’я, науково-дослідними інститутами НАМН та НАН України, університетами, іншими закладами відповідно до науково-дослідної та науково-практичної тематики.

10. Безпосереднє керівництво роботою ЦНДЛ здійснює завідувач, який обирається на посаду за конкурсом, має відповідну вищу освіту, науковий ступінь доктора (кандидата) наук і стаж наукової роботи не менше 5 років.

11. На період відсутності завідувача ЦНДЛ (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

ІІ.  Основні  завдання ЦНДЛ

1. Основними завданнями ЦНДЛ є:

1) створення необхідних умов для проведення науково-дослідної роботи професорсько-викладацьким складом НМАПО імені П. Л. Шупика, аспірантам (докторантам),  які закріплені для роботи в ЦНДЛ, а також співробітниками інших установ за укладеними договорами про науково-технічну кооперацію;

2) організація робочого місця, навчання постановкам методик, консультативна робота, технічна допомога, участь в плануванні експериментальних досліджень та контроль за їх проведенням;

3) проведення розробок актуальних клінічних, загальнотеоретичних проблем згідно основних наукових напрямків діяльності ЦНДЛ відповідно НДР на замовлення МОЗ та інших державних програм;

4) впровадження прогресивних форм роботи, нових  методів   лабораторних досліджень, рекомендованих МОЗ України та в наукових виданнях світового рівня;

5) проведення внутрішньо-лабораторного контролю якості лабораторних досліджень;

6) проведення робіт за замовленими тематиками та грантами в кооперації з підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика, закладами охорони здоров’я, науково-дослідними інститутами НАМН та НАН України, університетами та іншими закладами;

7) підготовка та якісне ведення документації згідно з переліком номенклатури справ ЦНДЛ;

8) не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

III. Права  та обов’язки  ЦНДЛ

1. Права та обов’язки працівників ЦНДЛ визначаються посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Працівники  ЦНДЛ мають право:

1) мати вільний доступ  до інформації, пов’язаної з функціональними обов’язками  ЦНДЛ.

2) ознайомлюватися з проектами рішень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика  стосовно організації діяльності  ЦНДЛ.

3) вносити на розгляд керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика пропозиції щодо вдосконалення роботи ЦНДЛ.

4) Одержувати від структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед  ЦНДЛ завдань.

5) На оплату праці згідно з чинним законодавством.

IV. Керівництво ЦНДЛ

1. ЦНДЛ очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади в порядку, передбаченому  чинним законодавством.

2. Завідувач ЦНДЛ здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі та консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції, затвердженої ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Завідувач ЦНДЛ:

1) здійснює керівництво ЦНДЛ, забезпечує раціональний добір кадрів;

2) проводить моніторинг  нормативно-правової бази в межах посадових повноважень;

3) здійснює контроль за веденням документації ЦНДЛ.

4) забезпечує виконання рішень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика;

5) готує проекти наказів і локальних нормативних документів, що стосуються діяльності ЦНДЛ.

6) готує подання на зарахування на посади та звільнення з посади працівників ЦНДЛ;

7)  розподіляє обов’язки між працівниками ЦНДЛ;

8)  застосовує  заходи щодо заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників ЦНДЛ;

9)  контролює виконання планів роботи ЦНДЛ;

10) вирішує інші питання діяльності ЦНДЛ відповідно до цього Положення та в межах повноважень, делегованих ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

4.Завідувач ЦНДЛ несе відповідальність за:

1) своєчасність і якість покладених на НЦДЛ завдань та функцій, наказів ректора  НМАПО імені П. Л. Шупика.

2) своєчасність  надання  інформації  та опрацювання документів;

3) об’єктивність, достовірність наданої інформації та звітності;

4)  якісне ведення документації ЦНДЛ.

5) організацію безпеки праці та трудової дисципліни працівників ЦНДЛ.

5. Завідувач ЦНДЛ додержується вимог чинного законодавства, загальнодержавної та внутрішньоакадемічної нормативної бази, зокрема Закону України «Про запобігання корупції», Політики в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика, посадової інструкції, наказів та розпоряджень ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, вказівок проректора з наукової роботи.

V. Відповідальність ЦНДЛ

1. ЦНДЛ несе колективну відповідальність за:

1) якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на відділ, а також за повну реалізацію прав, наданих ЦНДЛ;

2) дотримання вимог нормативних правових документів, що стосуються діяльності ЦНДЛ;

3) за повноту і правильність проведення досліджень, оюбєктивність, точність і вірогідність результатів досліджень;

4) за виконання встановлених термінів проведення досліджень, забезпечення конфіденційності результатів досліджень;

5) достовірність та своєчасність обліку, збереження та передачі зібраної в результаті своєї діяльності інформації;

6) достовірність та повноту інформації, що подається до керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика, вищестоящих державних органів, контролюючих та ревізуючих організацій;

7) своєчасність та правильність внесення змін та доповнень у документацію або статистичні дані ЦНДЛ;

8)  правопорушення, які здійснюються в процесі своєї діяльності;

9)  заподіяння матеріальної шкоди;

2. Завідувач  ЦНДЛ несе персональну відповідальність за: 

1) дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва ЦНДЛ;

2) проведення моніторингу нормативно-правової бази в межах посадових повноважень;

3) організацію та забезпечення  функціонування в ЦНДЛ системи контролю якості лабораторних досліджень;

4) своєчасне виконання наказів і розпоряджень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика;

5) надання своєчасної та достовірної інформації про роботу ЦНДЛ.

3. Персональна відповідальність інших працівників ЦНДЛ встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

4. Працівники ЦНДЛ несуть відповідальність за  розголошення у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

VI. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Центральна науково-дослідна лабораторія взаємодіє з усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика, а також з іншими установами, в межах забезпечення виконання покладених на нього завдань.

VII. Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає  юридичну силу.

Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію  (Переглянути та завантажити у PDF)

Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію  (Завантажити у DOC)

  Положення про відділ наукової медичної інформації

  Положення про планово-фінансовий відділ

Положення про планово-фінансовий відділ (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ патентно-ліцензійної роботи.

Положення про відділ патентно-ліцензійної роботи. (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про стоматологічний практично-навчальний медичний центр

Положення про стоматологічний практично-навчальний медичний центр (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про факультети

- положення про педіатричний факультет. (Переглянути та завантажити у PDF)

- положеня про хірургічний факультет. (Переглянути та завантажити у PDF)

- положення про терапевтичний факультет. (Переглянути та завантажити у PDF)

- положення про медико-профілактичний і фармацевтичний факультет. (Переглянути та завантажити у PDF)

- положення про факультет підвищення кваліфікації викладачів. (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про сектор з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами

Положення про сектор з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про Інститут стоматології

Положення про Інститут стоматології (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ кадрів

Положення про відділ кадрів (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ комунікацій

Положення про відділ комунікацій (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ аспірантри та клінічної ординатури

Положення про відділ аспірантри та клінічної ординатури (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ докторантури та організації наукової діяльності

Положення про  відділ докторантури та організації наукової діяльності (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про УДІР

Положення про УДІР (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про клініку репродуктивних технологій УДІР

Положення про клініку репродуктивних технологій УДІР (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про Інститут сімейної медицини

Положення про Інститут сімейної медицини (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про канцелярію та архів

Положення про канцелярію та архів (Переглянути та завантажити у PDF)

  Відділ моніторингу якості діяльності

Відділ моніторингу якості діяльності (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про навчально-методичний кабінет (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ інформаційного забезпечення

Положення про відділ інформаційного забезпечення (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про науково-організаційний відділ Інституту сімейної медицини

Положення про науково-організаційний відділ Інституту сімейної медицини (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділ міжнародного співробітництва

Положення про відділ міжнародного співробітництва (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про деканат по роботі з іноземцями

Положення про деканат по роботі з іноземцями (Переглянути та завантажити у PDF)

  Положення про відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Ш упика

Положення про відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Ш упика (Переглянути та завантажити у PDF)