Search

 
 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2018 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2017 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2017 РОЦІ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2016 РОЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ (переглянути у PDF)

За результатами виконання фундаментальної НДР «Визначення комплексу чинників формування клітинного резерву для оптимізації діагностики, профілактики та лікування захворювань» (завершеної у 2016 році):

- розроблена оригінальна  програма автоматичної обробки та аналізу цифрових зображень в мікроскопії живих клітинних систем, як інструмент оцінки клітинного резерву;

- вивчено дію L-аргініну аспартату, ранолазіну, дигідрохлоридутриметазидіну при ішемічній хворобі серця на клітинному рівні;

-встановлена прогностична значимість показників функціонального резерву клітин організму для визначення вихідного стану здоров'я людини (в тому числі з найбільш поширеними неінфекційними загальносоматичними захворю-ваннями) та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів і засобів;

- обґрунтована стратегія персоніфікації лікування соціально-значимих захворювань людини та створення здоров’язберігаючих технологій.

Запропоноване нове рішення актуальної проблеми сучасної гінекології – відновлення імплантаційної здатності ендометрію, покращення його рецептивності та підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій  у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя. Розроблені медичні заходи з профілактики порушень репродуктивного здоров’я чоловіків та запропонована нова модель організації первинної медичної допомоги парам з безплідним шлюбом.

Створені нові підходи до діагностики, профілактики та лікування:

- уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»;

- інструментальні критерії диференційної діагностики між реактивними артропатіями та ювенільним ревматоїдним артритом;

- нові способи діагностики та методи лікування захворювань органів грудної клітки (дивертикулів стравоходу та доброякісних утворів межистіння);

- схеми вакцинації протибактеріальних інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію, рекомендації по проведенню додаткової ревакцинації проти дифтерії і правцю ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію, які не мають доказів імунного захисту проти цих збудників;

- методологія встановлення групи високого ризику туберкульозу у ВІЛ-інфікованої вагітної, алгоритм прогнозування високого ризику акушерських і перинатальних ускладнень з метою своєчасного проведення лікувально-профілактичних заходів по їх запобіганню;.

         - пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази застосування лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині;

-                     методику вдосконалення оптичних властивостей офтальмо-логічного приладдя на основі модифікованих призм Френеля.

Розроблені та впроваджені нові способи:

-       лікування - безопераційного комбінованого лицьового лістингу; діагностики алергічних захворювань у дітей; карієсу зубів з використанням лазерних технологій;діагностики фіброматозу ясен;хірургічного лікування фіброматозу ясен; металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини; лікування трофічних виразок при варикозній хворобі нижніх кінцівок; варикозно розширених вен нижніх кінцівок; тонкокишкових кровотеч; хронічного парапроктиту з використанням колагенової плівки;діагностики та ускладнень гострого деструктивного панкреатиту; пошкоджень дванадцятипалої кишки; плоско епітеліальної ендоцервікальної дисплазії епітелію шийки матки; хронічного гіпертрофічного риніту; радіонуклідно-медикаментозної терапії хворих на рак передміхурової залози з множинними метастазами в скелет; радіонуклідно-медикаментозного лікування хворих на рак молочної залози з множинними метастазами в скелет в період менопаузи; облітерації великої підшкірної вени; хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою ІІІ-ІV стадій;

-       профілактики троакарної параумбілікальної грижі;

-       діагностики когнітивних порушень у хворих на гіпертензивну енцефалопатію з використанням змін перфузії; первинного імунодефіциту у пацієнтів із рецидивним шкірно-слизовим кандидозом; нейрогенних пухлин межистіння; стану недуг мошонки у дітей; оцінки ризику наявності цукрового діабету; тонкокишкових кровотеч; функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт;

-       відтворення карієсу зубів та гінгівіту на експериментальній моделі у щурів; патоморфологічних змін, що супроводжують порушення функцій аноректальної ділянки та безпосередньо прямої кишки, які викликані патологією органів нервової системи при spinabifida (в експерименті);

-       медичної реабілітації дисциркуляторноїенцефалопатії;

-       модифіковані пристрої для комбінованої тракції хребта; біполярний аденотом; універсальну розбірну пародонтологічну шина;

-       матричні терапевтичні системи з пролонгованим вивільненням активних фармацевтичних інгредієнтів; таблетки жувальні, що містять сухий екстракт вівса та кверцетин, з триметазидином дигідрохлоридом;

-       прогнозування виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів без дисліпідемії; асимптомного стенозуючого атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на цукровий діабет 2 типу.

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2016 РОЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

Наука – складова загальнолюдської культури в Україні. Вона регламентується законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту». Медична наука в академії виконується згідно існуючих нормативно-правових актів: законів України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», Порядком формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.

Наукові напрямки діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика:

 1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань розробки та впровадження високоефективних медичних технологій і методів надання медичної допомоги;

 2. Проведення науково-дослідної роботи, пов'язаної з удосконаленням форм i методів органiзацiї надання медичної допомоги населенню;

 3. Наукове обґрунтування нормативно-правової бази (документації) щодо створення законодавчої бази функціонування медичної допомоги;

 4. Наукове обґрунтування та розробка питань організації та управління охороною здоров'я, формування та супроводження державних галузевих програм розвитку охорони здоров'я;

 5. Впровадження сімейної медицини в охорону здоров'я, реструктуризація медичної допомоги;

 6. Наукова розробка проблем стандартизації охорони здоров'я, обґрунтування та створення стандартів медичних технологій, державних соціальних стандартів в охороні здоров'я;

 7. Наукове обґрунтування розвитку нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я та його інтеграція з міжнародним законодавством;

 8. Розробка методів профілактики, діагностики і корекції імунних та генетичних порушень при різних патологічних станах;

 9. Створення стандартів і технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування;

 10. Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;

 11. Обґрунтування і розробка нових лікарських препаратів, розробка технології і методів контролю якості лікарських засобів;

 12. Розробка і впровадження в практику охорони здоров’я новітніх технологій і методів діагностики, лікування та реабілітації хворих та постраждалих з захворюваннями органів грудної клітки;

 13. Розробка нових методів діагностики та лікування порушень оптичної системи, судинних та дистрофічних змін органа зору;

 14. Профілактика та лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, шкірно-венеричних хвороб;

 15. Науково-інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності та дистанційне навчання.

У 2016 році науково-дослідна робота колективу Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проводилась відповідно до Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2016 рік, затвердженого вченою радою 20 січня 2016 р. (протокол № 1).

Протягом звітного року в академії виконувалося 129 науково-дослідних робіт, у тому числі з них 9 – за кошти Державного бюджету України, 75 – ініціативно-пошукових, 35 – виконувались в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, 10 - що фінансувались на підставі господарських договорів.

Структура науково-дослідних робіт в НМАПО імені П. Л. Шупика
у 2016 році
 

Бюджетне фінансування отримували наукові теми під керівництвом провідних вчених академії: завідувача кафедри сімейної медицини професора Хіміон Л. В.; професора кафедри педіатрії № 2 професора Бережного В. В.; завідувача кафедри торакальної хірургії і пульмонології професора Гетьмана В. Г.; професора кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Чернишової Л. І.; завідувача кафедри акушерства, гінекології та репродуктології чл.-кор. НАМН України професора Камінського В. В.; завідувача кафедри паліативної та хоспісної медицини чл.-кор. НАМН України професора Губського Ю. І.; завідувача кафедри офтальмології професора Рикова С. О.; директора УДІР доцента Суслікової Л. В. та фундаментальна тема, що виконувалась Центральною науково-дослідною лабораторією під керівництвом завідувача кафедри медичної та лабораторної генетики чл.-кор. НАМН України професора Горовенко Н. Г. 

Фінансування і виконання НДР у 2016 році 

НДР

Кількість

Тис. грн.

НДР, що мали бюджетне фінансування:

9

1038,3

 • фундаментальні дослідження

1

880,33

 • прикладні наукові розробки

8

157,97

Грант ЄОДД програми «Нові перспективи»

1

134,68

Ініціативно-пошукова тематика, що не фінансувалася

75

-

НДР з клінічних випробувань лікарських засобів

45

1 503,3

Всього

129

2 676,28

 

Розподіл бюджетних та ініціативно-пошукових НДР за навчально-науковими інститутами та факультетами, що виконувались у 2016 році

Навчально-наукові інститути/факультети

НДР з бюджетним фінансуванням

Ініціативно-пошукові НДР

Разом

Інститут сімейної медицини

3

12

15

Інститут стоматології

-

6

6

УДІР

2

3

5

Хірургічний факультет

2

13

15

Терапевтичний факультет

-

13

13

Педіатричний факультет

1

9

10

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

1

10

11

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

-

9

9

ВСЬОГО:

9

75

84

 Динаміка фінансування і виконання НДР з бюджетним фінансуванням

Проведений порівняльний аналіз фінансування НДР з пріоритетних напрямків в динаміці показав, що в 2012 році обсяг фінансування на виконання бюджетних НДР складав 2323,8 тис. грн.

В 2013-2014 роках показники фінансування були значно нижчими порівняно з 2012 роком та склали – 1734,4 тис. грн. та 1732,1 тис. грн. відповідно.

За останні 2 роки (2015-2016 рр.) фінансування науково-дослідних робіт суттєво погіршилось і в порівнянні з 2012 роком зменшилось вдвічі – 1034,4 тис. грн.

Завершені у 2016 році НДР, що фінансувались з Державного бюджету України

У 2016 році було завершено 2 науково-дослідні роботи з бюджетним фінансуванням.

Під керівництвом доцента Суслікової Л. В. в Українському державному інституті репродуктології впродовж 3 років виконувалася прикладна робота на тему «Відновлення репродуктивної функції безплідних пар шляхом розробки та впровадження сучасних алгоритмів в діагностиці та лікуванні жіночого та чоловічого безпліддя», яка завершилася в 2016 році.

Також під керівництвом професора Горовенко Н. Г. Центральна науково-дослідна лабораторія виконувала фундаментальні дослідження на тему «Визначення комплексу чинників формування клітинного резерву для оптимізації діагностики, профілактики та лікування захворювань», яка також завершилася в 2016 році.  

Завершені у 2016 році НДР, що фінансувались за рахунок грантів

У 2016 році завершилися наукові дослідження Гранту Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету NEW HORIZONS «Мозковий кровообіг, когнітивна дисфункція та розлади МРТ у хворих на цукровий діабет 2 типу». Наукові дослідження зі сторони України проводилися кафедрою діабетології НМАПО імені П. Л. Шупика під керівництвом член-кор. НАМН України професора Маньковського Б. М. Виконавець проекту зі сторони Європейського союзу завідувач відділенням неврології Утрехтського медичного університету, Інституту нейронаук Рудольфа Магнуса  професор Г. Я. Бисселс. 

Найбільш вагомі наукові результати НМАПО імені П. Л. Шупика за 2016 рік

За результатами виконання фундаментальної НДР «Визначення комплексу чинників формування клітинного резерву для оптимізації діагностики, профілактики та лікування захворювань» отримані наступні результати:

- розроблена оригінальна програма автоматичної обробки та аналізу цифрових зображень в мікроскопії живих клітинних систем, як інструмент оцінки клітинного резерву;

- вивчено дію L-аргініну аспартату, ранолазіну, дигідрохлориду триметазидіну при ішемічній хворобі серця на клітинному рівні;

- встановлена прогностична значимість показників функціонального резерву клітин організму для визначення вихідного стану здоров'я людини (в тому числі з найбільш поширеними неінфекційними загальносоматичними захворюваннями) та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів і засобів;

- обґрунтована стратегія персоніфікації лікування соціально-значимих захворювань людини та створення здоров’я зберігаючих технологій.

Запропоноване нове рішення актуальної проблеми сучасної гінекології – підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя. Розроблені медичні заходи з профілактики порушень репродуктивного здоров’я чоловіків та запропонована нова модель організації первинної медичної допомоги парам з безплідним шлюбом.

Створені нові підходи до діагностики, профілактики та лікування:

- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця»;

- інструментальні критерії диференційної діагностики між реактивними артропатіями та ювенільним ревматоїдним артритом;

- нові способи діагностики та лікування захворювань органів грудної клітки (дивертикулів стравоходу та доброякісних утворів межистіння);

- схеми вакцинації проти бактеріальних інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію;

- методологія встановлення групи високого ризику туберкульозу у ВІЛ-інфікованої вагітної, алгоритм прогнозування високого ризику акушерських і перинатальних ускладнень з метою своєчасного проведення лікувально-профілактичних заходів по їх запобіганню;.

- пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази застосування лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині;

- методику вдосконалення оптичних властивостей офтальмологічного приладдя на основі модифікованих призм Френеля. 

Ініціативно-пошукові НДР, що виконувались у 2016 році 

Навчально-науковий

інститут/ факультет

Виконувалось всього

Затверджено у 2016 р.

Закінчуються у 2017 р.

Інститут сімейної медицини

12

2

3

Інститут стоматології

6

3

1

УДІР

3

1

1

Хірургічний факультет

13

1

1

Терапевтичний факультет

13

1

1

Педіатричний факультет

9

1

5

Медико – профілактичний і фармацевтичний факультет

10

4

1

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

9

4

1

Всього

75

17

14

 У 2016 році завершені 16 НДР ініціативно-пошукової тематики на наступних кафедрах:оториноларингології; ортопедичної стоматології; терапевтичної стоматології;  фармацевтичної технології і біофармації; акушерства, гінекології і медицини плода; медичної інформатики; гігієни харчування і ГДП; хірургії серця та магістральних судин; діабетології; онкології; стоматології; хірургії та судинної хірургії; щелепно-лицевої хірургії; неврології №2; гастроентерології, дієтології та ендоскопії; мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю. 

Науково-дослідні роботи з клінічних випробувань лікарських засобів у 2016 році 

Навчально-науковий

інститут / факультет

НДР, що виконувались в рамках господарських договорів

НДР, що виконувались в рамках міжнародного науко-во-технічного співробітництва

Проміжні

Заплановано

у 2016 р.

Проміжні

Заплановано
у 2016 р.

Інститут сімейної медицини

2

1

7

6

Інститут стоматології

-

1

-

-

Хірургічний факультет

 

1

 

2

Терапевтичний факультет

-

-

6

12

Педіатричний факультет

-

-

-

-

Медико – профілактичний і фармацевтичний факультет

1

6

-

-

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

-

-

-

-

Всього

3

9

13

20

 
Виконання науково-дослідних робіт з клінічних випробувань лікарських засобів у 2016 році, розподіл за головними дослідниками 

№ з/п

П. І. Б.  відповідальних дослідників

Кількість робіт

1

Член-кор. НАМН України професор  Харченко Н. В.

11

2

Член-кор. НАМН України професор Маньковський Б. М.

7

3

Професор Долженко М. М.

6

4

Професор Хіміон Л. В.

6

5

Професор Дзюблик І. В.

5

6

Професор Головченко Ю. І.

4

7

Член-кор. НАМН України професор Проданчук М. Г.

1

8

Професор Калюжна Л. Д.

1

9

Професор Зозуля І. С.

1

10

Доцент Пилипенко М. М.

1

11

Професор Павленко О. В.

1

12

Професор Козинець Г. П.

1

Найбільша кількість НДР виконувалась на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії під керівництвом член-кор. НАМН України професора Харченко Н. В. (11). Також активну участь у проведенні клінічних досліджень приймають кафедри Інституту сімейної медицини та терапевтичного факультету, серед них кафедра діабетології під керівництвом член-кор. НАМН України професора Маньковського Б. М. (7), кафедра сімейної медицини під керівництвом професора Хіміон Л. В. (6), кафедра кардіології під керівництвом професора Долженко М. М. (6). Кафедрою вірусології під керівництвом професора Дзюблик І. В. заключено 5 договорів на виконання клінічних досліджень, а кафедрою неврології № 1 під керівництвом професор Головченка Ю. І. – 4. Також у міжнародному співробітництві приймали участь кафедри гігієни і екології людини; дерматовенерології; медицини невідкладних станів; анестезіології та інтенсивної терапії; стоматології; комбустіології та пластичної хірургії, які теж у 2016 році заключили договори.

Виконання фінансового плану клінічного випробування лікарських засобів у 2016 році 

В 2016 році:

-         заплановано отримання коштів - 1437,2 тис. грн.,

-         фактично отримано 1503,3 тис. грн. 

Наукові школи НМАПО імені П. Л. Шупика

В НМАПО імені П. Л. Шупика існує 25 наукових шкіл та 4 наукові школи, що розвиваються. Наукові школи вносять свій вклад у розвиток науки за спеціальностями «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» та «Біологія».

№ з/п

Назва наукової школи

Керівник

1

2

3

1

наукова школа з теорії і практики управління охороною здоров’я, медичною освітою

академік НАМН України професор Ю. В. Вороненко

2

наукова школа з медичної та біологічної інформатики і кібернетики

професор О. П. Мінцер

3

наукова школа з акушерства, гінекології та перинатології

чл.-кор. НАМН України професор Ю. П. Вдовиченко

4

наукова школа з наукових основ організації медичної допомоги матерям та дітям

професор Н. Г. Гойда

5

наукова школа з неврології 

професор Ю. І. Головченко

6

наукова школа з медичної біохімії, фармакології

чл.-кор. НАМН України професор Ю. І. Губський

7

наукова школа з питань акушерства, гінекології та медицини плода

професор С. І. Жук

8

наукова школа з неврології, медицини невідкладних станів

професор І. С. Зозуля

9

наукова школа з дерматовенерології

професор Л. Д. Калюжна

10

наукова школа з терапії, кардіології та ревматології

академіка НАМН України професор В. М. Коваленко

11

наукова школа з клінічної, лабораторної імунології та алергології

професор Л. В. Кузнєцова

12

наукова школа з хірургії та проктології

професор В. І. Мамчич

13

 наукова школа з ендокринології та діабетології

чл.-кор. НАМН України професор Б. М. Маньковський

14

наукова школа зі стоматології

професор О. В. Павленко

15

наукова школа з нефрології

академік НАМН України професор Л. А. Пиріг

16

наукова школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу

професор М. С. Пономаренко

17

наукова школа зі щелепно-лицевої хірургії

професор О. О. Тимофєєв

18

наукова школа з ендокринології

академік НАМН України,

чл.-кор. НАН України, професор М. Д. Тронько

19

наукова школа з фтизіатрії та пульмонології

академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко

20

наукова школа з дитячих та інфекційних хвороб

професор Л. І. Чернишова

21

наукова школа з неонатології

професор Є. Є. Шунько

22

наукова школа з хірургії серця та магістральних судин імені акад. Г. В. Книшова

академік НАМН України та НАН України Г. В. Книшов

23

наукова школа з анестезіології та інтенсивної терапії імені І. П. Шлапака

професор О. А. Лоскутов

24

наукова школа з нейрохірургії

чл.-кор. НАМН України професор М. Є. Поліщук

25

наукова школа з управління здоров’я людини

професор Г. Л. Апанасенко

Наукові школи, що розвиваються

1

наукова школа з акушерства, гінекології та репродуктології

чл.-кор. НАМН України професор В. В. Камінський

2

наукова школа з судової медицини

професор В. Д. Мішалов

3

наукова школа з офтальмології

чл.-кор. НАН та НАМН України професор М. М. Сергієнко

4

наукова школа з гастроентерології

чл.-кор. НАН та НАМН України професор Н. В. Харченко

 Створення наукометричних портретів вчених НМАПО імені П. Л. Шупика 

Інститути / факультети

Кількість портретів

Google Академія

Research Gatе

Інститут сімейної медицини

111

83

Інститут стоматології

69

40

УДІР

33

13

Факультет медико-профілактичний і фармацевтичний

65

53

Факультет педіатричний

65

48

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

72

58

Факультет терапевтичний

114

80

Факультет хірургічний

114

86

Всього

643

461

 Питома вага науково-педагогічних працівників, які створили наукометричні портрети у Googleакадемії станом на 01 січня 2017 року за інститутами/факультетами 

Наукова продукція НМАПО імені П. Л. Шупика у 2016 році

Отримані дані наукових та науково-експериментальних досліджень у 2016 році лягли в основу створення наукової літератури: 24 монографій,  атласу, енциклопедії, 4 національних керівництв, 31 довідника, 6 збірників,
6 матеріалів наукових форумів.

Видання наукової літератури за три останніх роки

Назва видання

Роки

Всього

2014

2015

2016

Монографії

36

37

24

97

Довідники

12

11

31

54

Збірники

6

10

6

22

Енциклопедії

1

1

1

3

Атласи

1

1

1

3

Матеріали наукових форумів

5

8

6

19

У 2016 році вийшло з друку 1434 наукових праці, з яких 724 надруковані в наукометричних виданнях та 234 - в міжнародних. Опубліковано 787 тез, з яких 215 в міжнародних виданнях. Вивчено кількість наукових праць за 2016 рік по факультетам/навчально-науковим інститутам.

Наукові праці, опубліковані науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика у 2016 році

Навчально-наукові

інститути/

факультети

Наукові статті

Всього статей

Тези

Всього тез

Разом (5+8)

держ. рівень

науко-метричні

міжнар. рівень

держ. рівень

міжнар. рівень

Інститут сімейної медицини

119

121

24

264

82

33

115

379

Інститут стоматології

41

54

16

111

25

7

32

143

Український Державний інститут репродуктології

38

41

35

114

11

18

29

143

Хірургічний факультет

26

140

9

175

162

49

211

386

Терапевтичний факультет

129

116

37

282

61

21

82

364

Педіатричний факультет

22

104

43

169

58

25

83

252

Медико-профілактич-ний і фармацевтичний факультет

65

54

34

153

65

25

90

243

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

36

94

36

166

108

37

145

311

Всього

476

724

234

1434

572

215

787

2221

У 2016 році науковцями НМАПО імені П. Л. Шупика було подано 58 заявок на отримання патентів: 12 заявок на винахід і 46 заявок на корисну модель. За Держбюджетними темами у 2016 році подано 8 заявок на видачу патентів на корисну модель. Також отримано 34 патенти: 31 на корисну модель (4 із яких, розроблені за бюджетні кошти) і 3 патенти на винахід.

Результати патентно-ліцензійної діяльності у 2016 році

Навчально-наукові інститути/факультети

Отримано

патентів

Отримано позитивних рішень

Подано заявок

на винахід

на корисну модель

на винахід

на корисну модель

на винахід

на корисну модель

Інститут сімейної медицини

1

8

 

11

3

12

Інститут стоматології

1

5

2

6

4

5

Український Державний інститут репродуктології

 

1

 

1

 

2

Хірургічний факультет

1

5

1

6

1

4

Терапевтичний факультет

 

3

 

2

1

2

Педіатричний факультет

 

7

 

6

1

14

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

 

 

 

 

 

1

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

 

2

 

3

 

3

Патентно-ліцензійний відділ

 

 

 

1

2

2

Науково- методичний кабінет

 

 

 

 

 

1

Всього

3

31

3

36

12

46

 Впровадження результатів наукової діяльності. Нововведення, опубліковані у 2016 році

У 2016 році подано до Укрмедпатентінформ 93 заявки (нововведення) для включення до Переліку наукової продукції призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я МОЗ України. 

Кількість заявок, розроблених науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика за факультетами та навчально-науковими

Інститутами

Інститути/факультети

2016

Інститут сімейної медицини

26

Інститут стоматології

6

Український Державний інститут репродуктології

7

Хірургічний факультет

20

Терапевтичний факультет

5

Педіатричний факультет

13

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

11

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

5

Всього

93

 Впровадження системи запобігання академічному плагіату

За 2016 рік проведено перевірку 78 наукових та навчальних (навчально-методичних праць) на академічний плагіат:

ü  магістерських/дисертаційних робіт – 65;

ü  наукових статей, що подавались до наукових фахових журналів та збірників – 2;

ü  матеріалів навчального та навчально-методичного характеру (підручник, посібник) – 11.

Репозитарій НМАПО імені П. Л. Шупика

Одним із стратегічних напрямків діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика є розвиток наукової та інноваційної діяльності, підвищення якості навчання на інноваційній основі. До розвитку інформатизації академії залучена бібліотека з метою підвищення доступності її традиційних і електронних фондів та інформаційних ресурсів науково-педагогічних працівників і осіб, що навчаються в створенні ними колекцій електронних повнотекстових документів.

Сьогодні всесвітня мережа Інтернет надає не тільки можливість вільного доступу до світових наукових ресурсів, але і для створення власних інституційних репозитаріїв.

Інституційний репозитарій НМАПО імені П. Л. Шупика, який за рішенням вченої ради розпочав роботу у жовтні 2016 року, підтримує політику руху відкритого доступу. Розміщення творів науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками академії у репозитарії зумовлено копіткою тривалою роботою всього колективу: керівництва академії, деканів, директорів, кафедр, відділу науки, бібліотеки.

У 2016 році розміщено в репозитарії 4042 наукові праці 3568 авторів/співавторів. 

Діяльність наукових та науково-практичних періодичних видань
у 2016 році

НМАПО імені П. Л. Шупика є засновником та співзасновником 43 друкованих засобів масової інформації, з яких:

- 1 видання, засновником якого є лише академія;

- 39 видань, у яких академія є співзасновником, з яких:

 - 6 видань є міжнародними за складом організаторів;

 - 23 видання входять до Переліку наукових фахових видань України;

 - 7 видань входять до інших каталогів та баз;

 - 3 видання подані на реєстрацію;

- 4 видання виходять за наукової підтримки академії. 

У 2016 році вийшли з друку 2 книги 25 та 26 випуск «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика».

Гордістю академії є те, що міжнародний науково-практичний журнал «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология» індексується міжнародною наукометричною базою Scopus з 2016 року.

З 2016 року 6 науково-практичних журналів почали індексуватися міжнародною наукометричною базою Index Copernicus.

У минулому році академія стала співзасновником 5 нових наукових журналів: «Diagnostics and treatment of oral maxillofacial pathology», «Лабораторна діагностика»; міжнародних журналів «Антибіотики та пробіотики»; «Дерматовенерология Косметология», «Стоматология Эстетика Инновации». 

Наукові форуми, організовані та проведені у 2016 році

У 2016 році НМАПО імені П. Л. Шупика була установою-організатором та співорганізатором 36 наукових медичних форумів:

-           2 з’їздів, 5 конгресів, 3 симпозіумів

-           26 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, які були включені до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році.

Діяльність наукового товариства молодих вчених у 2016 році

20 травня 2016 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулась всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, присвячена Дню науки: «Діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку». 

15-17 січня 2016 року в с. Ізки, Закарпатської області, відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Біль – сучасні аспекти діагностики та лікування».