Кошторис на 2020 рік

Кошторис та план асигнувань (НАУКА 2019)

Кошторис та план асигнувань (ОСВІТА 2019)

Кошторис та план асигнувань (СПНМЦ 2019)

Кошторис та план асигнувань (УДІР 2019)