Вас вітає відділ патентно-ліцензійної роботи
Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Працює згідно з Положенням про патентно-ліцензійний відділ, яке розроблено відповідно до Положення про патентно-ліцензійну службу (вищого медичного навчального закладу) Міністерства охорони здоров'я України, N 88 від 16.04.99.

Положення про відділ перезатверджено 02 січня 2013 року.

Патентно-ліцензійний відділ НМАПО імені П.Л. Шупика складається з 2 осіб:

Кравчук Лариса Григорівна – завідувач патентно-ліцензійним відділом;

Алфьорова Олена Миколаївна – фахівець II категорії патентно-ліцензійного відділу.

Відділ патентно-ліцензійної роботи академії відповідно до покладених на нього завдань:

1. Контролює розробників науково-дослідних робіт і визначає можливість захисту окремих рішень охоронними.

2. При виявленні рішень, які можуть бути кваліфіковані, як винахід, разом з авторами складає формулу винаходу, а по окремих та найбільш важливих із них проводить експертизу на новизну з уточненням аналогів прототипів.

3. Надає методичну допомогу при складанні авторами опису винаходу і інших необхідних для заявки документів та контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про внесення змін в Закон України», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід…» від 27.02.2001 р.

4. Приймає заявки на винахід і передає їх в Український інститут промислової власності для експертизи, веде облік і разом з авторами, листування по них.

5. Організовує і контролює сплату Держпатенту необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

6. Веде облік позитивних рішень, одержаних патентів, і впроваджених винаходів і звітує про стан патентної роботи перед вченою радою академії та МОЗ України.

7. Консультує розробників НДР з питань патентно-ліцензійної роботи, винахідництва.

8. Контролює виконані кафедрами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.

9. Бере участь в експертизі підготовлених для публікації матеріалів на можливість їх опублікування у відкритій печаті.

10. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

 

1. Надає методичну допомогу при складанні авторами формули, опису винаходу та інших необхідних для заявки документів; контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід…» від 27.02.2001р.

2. Приймає заявки на винахід і передає їх в ДП «Український інститут промислової власності» для експертизи, веде облік, листування з авторами по них.

3. Організовує і контролює сплату ДП «Українському інституту промислової власності» необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

4. Веде облік позитивних рішень, одержаних патентів, звітує про стан патентної роботи перед вченою радою академії та МОЗ України.

5. Консультує розробників НДР з питань патентно-ліцензійної роботи.

6. Контролює виконані кафедрами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.

7. Бере участь в експертизі підготовлених для публікації матеріалів на можливість їх опублікування у відкритій печаті.

8. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

 

Нормативно правова база

 Закони України

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

Відомчі нормативно-правові акти

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи

Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи

Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід,  об'єктом якого є засіб,  використання якого потребує дозволу компетентного органу

Інструкція про подання,  розгляд,   публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (кориснумодель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисноїмоделі)

Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)  та клопотання про її відкликання

Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи,   які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності

Патентно-ліценційний відділ НМАПО імені П.Л. Шупика приймає заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель) співробітників кафедр, аспірантів для реєстрації, подальшого діловодства по ним і відправки до «ДУ Український інститут промислової власності». Всі збори щодо заявок оплачує фінансово-економічний відділ академії.  В кінці року всі науковці, які отримали патенти будуть премійовані.

 Важливо! Доводимо до відома співробітників, аспірантів, кафедри яких знаходяться в інших медичних закладах, подаючи заявки на патент і вказуючи власником даний медичний заклад, обов’язково співвласником вказувати НМАПО імені П.Л. Шупика і подавати копію заявки до патентно-ліцензійного відділу академії імені П.Л. Шупика для реєстрації.

З 2013 року патентно-ліцензійний відділ пропонує платні послуги на договірній основі згідно п. 2, підп. 7 “Проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування” Постанови КМУ № 939 від 12.10.10 для співробітників інших медичних закладів. 

За I–ІІІ квартали 2016 року зареєстровано 58 «Завдання на проведення патентних досліджень» та «Звітів про патентні дослідження» при плануванні докторських, кандидатських дисертацій, НДР кафедр академії.

За I – ІІІ квартали 2016 року науковцями Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика подано 43 заявки на отримання патенту (10 - на винахід і 33 - на корисну модель).

Перелік кафедр, науковці яких подали заявки:

неврології та рефлексотерапії;

стоматології;

хірургії та проктології;

акушерства, гінекології та репродуктології (бюджетна НДР);

дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії;

радіології;

ортопедичної стоматології;

дитячої хірургії;

медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини;

сімейної медицини (бюджетна НДР);

медицини невідкладних станів;

хірургії та судинної хірургії;

ортодонтії,

офтальмонології,

педіатрії № 2.

За І – ІІІ квартали 2016 року було отримано 2 патенти на винахід і 21 - на корисну модель на інноваційні розробки науковців Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ І РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТЕНЗИВНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗМІН ПЕРФУЗІЇ

Номер патенту:110666

Дата, з якої є чинними права: 25.01.2016

Патент опубліковано 25.01.2016, бюл. № 2/2016

Винахідник:             Залісна Юліанна Дмитрівна (UA ); Ніколов Микола Олександрович (UA ); Мурашко Наталля Констянтінивна (UA ); Макеєв Сергій Сергійович (UA ); Ярошенко Ольга Дмитрієвна (UA ); Супрунюк Дмитро Олександрович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат: Об'єкт винаходу: кількісна оцінка помірних когнітивних порушень за даними однофотонної емісійної комп'ютерної томографії. Галузь застосування: медична діагностика, зокрема радіонуклідна діагностика патології головного мозку.

Суть винаходу: Розроблено спосіб кількісної оцінка помірних когнітивних порушень за даними однофотонної емісійної комп'ютерної томографії шляхом інтегрального текстурного аналізу сцинтиграфічних зображень головного мозку.

Технічний результат: запропонований спосіб дає можливість підвищити ефективність діагностики помірних когнітивних порушень та перфузії головного мозку та надає можливість на кількісному рівні проводити моніторингові спостереження, оцінювати динаміку патологічних процесів під час лікування.

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗОПЕРАЦІЙНОГО КОМБІНОВАНОГО ЛИЦЬОВОГО ЛІФТИНГУ

Номер патенту: 109039

Дата, з якої є чинними права: 10.08.2016

Патент опубліковано 10.08.2016, бюл. № 15/2016

Винахідник: Рубаніста Марина Євгенівна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. 1. Спосіб проведення безопераційного комбінованого лицьового ліфтингу, який включає введення акупунктурних голок, який відрізняється тим, що на введені в меридіональні та позамеридіональні біоактивні точки, а саме на VB13, VB14, Т24, iG18, Е3, Е4, Gi20, PC 16, PC 17, PC 18, PC 25 акупунктурні голки накладають електроди апарату для електроміостимуляції з поетапною експозицією 30 хвилин на зону лоба та періорбітальну зону, та 30 хвилин на періоральну зону та нижній контур, режим - змінний струм.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по нижньому контуру вводять довгу голку розмірами 30×50 або 30×75 вздовж нижнього краю тіла нижньощелепної кістки, до неї також підключають апарат для електроміостимуляції.

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ №1

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

 Номер патенту:104424

Дата, з якої є чинними права: 25.01.2016

Патент опубліковано 25.01.2016, бюл. № 2/2016

Винахідник: Шарікадзе Олена Вікторівна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат: Спосіб діагностики алергічних захворювань у дітей включає виявлення рівня сенсибілізації до інгаляційних алергенів, для визначення яких у дітей з 6-місячного віку на ділянці в області спини виконують шкірні прик-тести з інгаляційними алергенами при обов'язковому контролі з гістаміном у розведенні 1:10000 та тест-контрольною рідиною. Через 15 хвилин вимірюють розмір папули та зони гіперемії і, якщо діаметр папули складає на 2 мм більше, ніж діаметр контролю, або зона гіперемії становить 10 мм/більше, діагностують алергічне захворювання.

КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ДИТЯЧОЇ ІМУНОЛОГІЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПЕРВИННОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕЦИДИВНИМ ШКІРНО-СЛИЗОВИМ КАНДИДОЗОМ

Номер патенту:104709

Дата, з якої є чинними права: 10.02.2016

Патент опубліковано 10.02.2016, бюл. № 3/2016

Винахідник: Чернишова Людмила Іванівна (UA ); Бондаренко Анастасія Валеріївна (UA ); Чернишов Віктор Павлович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат: Спосіб діагностики первинного імунодефіциту у пацієнтів із рецидивним шкірно-слизовим кандидозом включає застосування скринінгових імунологічних методів: загальний аналіз крові з формулою, кількісне визначення сироваткових імуноглобулінів, тестування на ВІЛ, визначення субпопуляцій лімфоцитів, тест з дигідрородаміном загальновідомими способами шляхом застосування алгоритму обстеження. Додатково спосіб включає функціональні методи визначення продукції IL-17A, IL-17F та IL-22, що дозволяють виявити ланку ураження імунної системи у пацієнтів, при рутинному імунологічному обстеженні яких не виявлено відхилень.

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Номер патенту:104493

Дата, з якої є чинними права: 10.02.2016

Патент опубліковано 10.02.2016, бюл. № 3/2016

Винахідник: Бургонський Валерій Георгійович (UA ); Миколайчик Святослав Ігорович (UA ); Холін Володимир Вікторович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA ); БУРГОНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (UA ); МИКОЛАЙЧИК СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ (UA ); ХОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ (UA )

Реферат. Спосіб оптимізації лікування карієсу зубів з використанням лазерних технологій, що включає процедуру висічення міжзубного сосочка, що вріс, препарування та медикаментозну обробку і власне пломбування. Також виконують лазерну абляцію сосочка лазерним коагулятором ''Лика хирург М", після чого, з метою забезпечення медикаментозного етапу лікування, проводять сеанс фотодинамічної терапії з використанням метиленового синього та лазерного терапевтичного апарата "Лика терапевт М".

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФІБРОМАТОЗУ ЯСЕН

Номер патенту:106656

Дата, з якої є чинними права: 25.04.2016

Патент опубліковано 25.04.2016, бюл. № 8/2016

Винахідник: Бернадська Галина Петрівна (UA ); Данько Віта Вілеріївна (UA ); Сільченко Валерій Петрович (UA ); Заріцька Валентина Іванівна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA)

Реферат. Спосіб діагностики фіброматозу ясен шляхом проведення гістологічного дослідження, при якому проводять хірургічне висікання патологічних розростань, видалені тканини фіксують у 10 % розчині формаліну, виготовляють парафінові препарати, які фарбують гематоксилін-еозином та по ван Гізону, вивчають їх під мікроскопом, який відрізняється тим, що гістологічно, поряд з змінами багатошарового плоского епітелію, які підтверджують фіброматоз ясен, виявляють клітини з великими гіперхромними ядрами неправильної форми, навколо яких в цитоплазмі наявна оптично світла зона з нерівними контурами, цитоплазма збережена лише у вигляді вузької смужки по периферії-койлоцити, та клітини невеликих розмірів з гіперхромними ядрами різної величини з еозинофільною цитоплазмою - дискератотичні клітини, що дозволяє вказувати на зв'язок фіброматозу ясен з вірусом папіломи людини.

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФІБРОМАТОЗУ ЯСЕН

Номер патенту: 107246

Дата, з якої є чинними права: 25.05.2016

Патент опубліковано 25.05.2016, бюл. № 10/2016

Винахідник: Бернадська Галина Петрівна (UA ); Бакшутова Наталля Олексіївна (UA ); Данько Віта Валеріївна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA)

Реферат. Спосіб хірургічного лікування фіброматозу ясен, який включає проведення клінічної діагностики захворювання, пародонтологічного лікування з наступним висіканням патологічно змінених фіброматозом тканин ясен, який відрізняється тим, що додатково проводять перекриття операційної ранової поверхні слизово-окістним клаптем з ушиванням його та призначають протизапальну терапію, знеболюючу, десенсибілізуючу, вітамінотерапію.

КАФЕДРА ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ № 1

СПОСІБ МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗУ ПЕРИПРОТЕЗНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА В УМОВАХ ЗНИЖЕНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

 Номер патенту:105496

Дата, з якої є чинними права: 25.03.2016

Патент опубліковано 25.03.2016, бюл. № 6/2016

Винахідник: Герцен Генріх Іванович (UA ); Штонда Дмитро Володимирович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини при якому остеосинтез виконується за допомогою металевої пластина та гвинтів, який відрізняється тим, що у створений канал у кортикальному шарі кістки та цементній мантії ендопротеза (після цементного едопротезування) перед фіксацією в ньому гвинта, вводиться поліметилметакрилатний цемент, що дає змогу прикладати значно меншу силу під час фіксації гвинта в кістковому каналі та досягати його стабільність не за рахунок збільшення напруги на його різьбі, а за рахунок фізико-хімічних властивостей поліметилметакрилатного цементу.

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ ТА ГІНГІВІТУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ У ЩУРІВ

Номер патенту:105495

Дата, з якої є чинними права: 25.03.2016

Патент опубліковано 25.03.2016, бюл. № 6/2016

Винахідник: Трубка Ірина Олександрівна (UA ); Савичук Наталія Олегівна (UA ); Бабов Костянтин Дмитрович (UA ); Нікіпелова Олена Михайлівна (UA ); Гуща Сергій Геннадійович (UA ); Олешко Олексій Якович (UA ); Насібуллін Борис Абдулайович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб відтворення карієсу зубів та гінгівіту на експериментальній моделі у щурів включає перебування тварин обох статей віком 30 днів на карієсогенній дієті Стефана впродовж наступних 40 днів життя, який відрізняється тим, що у складі щоденного раціону з розрахунку на одну тварину на добу збільшують кількість леофілізованої печінки крупної рогатої худоби до 2 гр, зменшують кількість цукру до 10 гр та сухого знежиреного молока жирністю 1,5 % до 4 гр, додатково включають 2 гр сухарів з білого пшеничного хлібу вищого ґатунку та 4 гр казеїну кислотного харчового вищого ґатунку та додатково з питною водою дають антибіотик лінкоміцін з розрахунку 60 мг/кг живої ваги за добу впродовж 25, 26, 27, 28, 29 днів від початку експерименту, з 30 дня експерименту щури отримували звичайну питну воду і на 40 день після початку експерименту були піддані евтаназії під наркозом.

СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ КАРІЄСУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ У ЩУРІВ

Номер патенту:112012

Дата, з якої є чинними права: 22.12.2014

Патент опубліковано 11.07.2016, бюл. № 13/2016

Винахідник: Трубка Ірина Олександрівна (UA ); Савичук Наталія Олегівна (UA ); Бабов Костянтин Дмитрович (UA ); Нікіпелова Олена Михайлівна (UA ); Гуща Сергій Геннадійович (UA ); Олешко Олексій Якович (UA ); Насібуллін Борис Абдулайович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Винахід відноситься до медицини, а саме до стоматології, і може бути використаний у експериментальній медицині для вивчення етіології та патогенезу карієсу зубів, також для розробки та вивчення дії методів і засобів профілактики та лікування карієсу зубів.

Поставлене завдання вирішується тим, що спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі у щурів лінії Вістар включає перебування тварин обох статей віком 30 днів на карієсогенній дієті Стефана впродовж наступних 40 днів життя, який відрізняється тим, що у складі щоденного раціону з розрахунку на одну тварину на добу збільшують кількість леофілізованої печінки крупної рогатої худоби до 2 гр., зменшують кількість цукру до 10 гр. та сухого знежиреного молока жирністю 1,5 % до 4 гр., додатково включають 2 гр. сухарів з білого пшеничного хлібу вищого ґатунку та 4 гр. казеїну кислотного харчового вищого ґатунку та додатково з питною водою дають антибіотик гентаміцин з розрахунку 6 мг/кг живої ваги тварини на добу впродовж 25, 26, 27, 28, 29 днів від початку експерименту.

Відмінною особливістю способу, що заявляється, є моделювання експериментального карієсу зубів з урахування основних етіопато-генетичних факторів розвитку цього захворювання, шляхом застосування збалансованої карієсогенної дієти, та застосуванням антибіотика аміногликозидного ряду - гентаміцину у низьких концентраціях, для створення надлишкового росту карієсогенних мікроорганізмів групи стрептококів. При здійснені запропонованого способу у 100 % щурів 2 місячного віку виникає карієс зубів, що проявляється демінералізацію емалі і дентину зубів та наявністю каріозних уражень за відсутності клініко-лабораторних ознак цукрового діабету і морфологічних змін у нирках та печінці, меншим відсотком (10 %) втрати щурів під час експерименту.

КАФЕДРА ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇЇ

СПОСІБ СКРИНІНГОВОЇ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕЙРОГЕННИХ ПУХЛИН МЕЖИСТІННЯ

 Номер патенту:106981

Дата, з якої є чинними права: 10.05.2016

Патент опубліковано 10.05.2016, бюл. № 9/2016

Винахідник: Кравчук Борис Олексійович (UA ); Котовський Віталій Йосипович (UA ); Сокур Петро Павлович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. 1. Спосіб скринінгової ранньої діагностики нейрогенних пухлин межистіння, що включає виявлення та оцінку термоаномалій температурного поля пацієнта, який відрізняється тим, що для виявлення та оцінки термоаномалій використовують візуалізоване температурне поле пацієнта, яке одержують безконтактним методом за допомогою інфрачервоної термографії у спектральному діапазоні 7-13 мкм, при цьому термоаномалія являє собою термоасиметрію правої та лівої половини тулуба пацієнта.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що візуалізоване температурне поле пацієнта являє собою термограму.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що термограму піддають подальшій обробці для складання персональної термографічної картки пацієнта.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ; ХІРУРГІЇ ТА СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК ПРИ ВАРИКОЗНІЙ ХВОРОБІ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Номер патенту:106890

Дата, з якої є чинними права: 10.05.2016

Патент опубліковано 25.03.2016, бюл. № 6/2016

Винахідник: Однорог Сергій Іванович (UA ); Вільгаш Анатолій Михайлович (UA ); Шуляренко Олег Володимирович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб лікування трофічних виразок при варикозній хворобі нижніх кінцівок шляхом проведення комплексного медикаментозного лікування, який відрізняється тим, що додатково використовують мазь комплексної дії "Бактробан", яка має як антибактеріальний, так і антимікотичний лікувальним ефект.

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНО РОЗШИРЕНИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК

Номер патенту:106891

Дата, з якої є чинними права: 10.05.2016

Патент опубліковано 10.05.2016, бюл. № 9/2016

Винахідник: Однорог Сергій Іванович (UA ); Вільгаш Анатолій Михайлович (UA ); Шуляренко Олег Володимирович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб хірургічного лікування варикозно розширених вен нижніх кінцівок шляхом застосування методу кросектомії, що включає перевя'зку між затискачами як великої підшкірної вени, так і її припливів, який відрізняється тим, що припливи обробляють методом клипіювання останніх за допомогою ендовідеохірургічної техніки з обох боків та наступним пересіканням, а також додатково за кліпсою проводиться літування культі венозного припливу шовком задля уникнення можливості зісковзування кліпси.

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ АНОРЕКТАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРЯМОЇ КИШКИ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ SPINA BIFIDA (В ЕКСПЕРИМЕНТІ)

Номер патенту:107573

Дата, з якої є чинними права: 10.06.2016

Патент опубліковано 10.06.2016, бюл. № 11/2016

Винахідник: Гончар Володимир Володимирович (UA ); Корсак Аліна Вадимівна (UA ); Данилов Олександр Андрійович (UA ); Грабовий Олександр Миколаєвич (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб моделювання патоморфологічних змін, що супроводжують порушення функцій аноректальної ділянки та безпосередньо прямої кишки, які викликані патологією органів нервової системи при Spina bifida (в експерименті), який включає перерізання корінців спинномозкових нервів, з яких формується nervus pudendus з правої або лівої сторін при моделюванні однобічного ураження, та двобічне перерізання корінців виконують при моделюванні повного ушкодження іннервації аноректальної ділянки, далі аналізують морфологічні зміни стінки прямої кишки.

СПОСІБ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ НЕДУГ МОШОНКИ У ДІТЕЙ

Номер патенту: 108090

Дата, з якої є чинними права: 24.06.2016

Патент опубліковано 24.06.2016, бюл. № 12/2016

Винахідник: Рибальченко Інна Геннадіївна (UA ); Притула Василь Петрович (UA ); Рибальченко Василь Федорович (UA ); Поп Василь Юрійович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб бальної оцінки стану недуг калитки у дітей шляхом проведення клініко-інструментальної оцінки стану хворого з присвоєнням відповідного балу, який відрізняється тим, що виконують бальну оцінку клінічних ознак уражень калитки та бальну оцінку діафаноскопії, ультразвукового і дуплексного сканування з кольоровим доплерівським картуванням калитки присвоюючи в залежності від важкості прояву відповідного балу від 1 до 6, з подальшою сумацією та діленням на кількість ознак та виведенням середньої оцінки стану хворого на певний час дослідження.

КАФЕДРА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ НАЯВНОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Номер патенту:105926

Дата, з якої є чинними права: 11.04.2016

Патент опубліковано 11.04.2016, бюл. № 7/2016

Винахідник: Халангот Микола Дмитрович (UA ); Кравченко Віктор Іванович (UA ); Охріменко Надія Василівна (UA ); Ковтун Володимир Анатолійович (UA )

Власник: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" (UA ); НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA ); НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (UA )

Реферат. Спосіб додаткової категоризації осіб, що підлягають першочерговому дослідженню з метою виявлення цукрового діабету, заснований на оцінці антропометричного показника з урахуванням точки поділу, оціненої за результатами ROC - аналізу, який відрізняється тим, що вимірюється окружність шиї та відбувається подальше уточнення групи ризику наявності хронічної гіперглікемії.

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ФІЗІОТЕРАПІЇ І СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

Номер патенту: 108838

Дата, з якої є чинними права:        25.07.2016

Патент опубліковано 25.07.2016, бюл. № 14/2016

Винахідник:Федоров Сергій Миколайович (UA); Федорова Вікторія Володимирівна (UA)

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб медичної реабілітації дисциркуляторної енцефалопатії шляхом проведення стандартних фізіотерапевтичних процедур, а саме магнітотолазерної терапії та хлоридно-натрієвих ванн малої мінералізації у складі санаторно-курортної реабілітації, який відрізняється від вищезазначеного тим, що хворому призначають краніосакральну терапію, обов'язково супроводжуючи терапевтичним діалогом із пацієнтом про його тілесні відчуття, чергуючи з низькоінтенсивною багаторівневою системною фотомагнітотерапією.

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ТОНКОКИШКОВИХ КРОВОТЕЧ

Номер патенту: 109155

Дата, з якої є чинними права: 10.08.2016

Патент опубліковано 10.08.2016, бюл. № 15/2016

Винахідник: Фелештинський Ярослав Петрович (UA ); Гречана Уляна Ігорівна (UA ); Пироговський Володимир Юрійович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб діагностики та лікування тонкокишкових кровотеч, який включає збір скарг хворого, анамнезу захворювання, оцінку даних фізикального обстеження та лабораторних досліджень, пальцеве дослідження прямої кишки з визначенням її вмісту, езофагогастродуоденоскопію, консервативну гемостатичну терапію, ендоскопічний гемостаз та хірургічне лікування, який відрізняється тим, що за відсутності джерела кровотечі при езофагогастродуоденоскопії хворим з явними клінічними ознаками кровотечі виконують двобалонну ентероскопію, ендоскопічний гемостаз, а хворим без явних клінічних ознак - відеокапсульну ентероскопію, консервативну гемостатичну терапію, хірургічне лікування з ліквідацією джерела кровотечі.

СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАРАПРОКТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛАГЕНОВОЇ ПЛІВКИ

Номер патенту: 109214

Дата, з якої є чинними права: 10.08.2016

Патент опубліковано 10.08.2016, бюл. № 15/2016

Винахідник: Фелештинський Ярослав Петрович (UA ); Борн Євген Євгенович (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб хірургічного лікування хронічного парапроктиту з використанням колагенової плівки, що включає інтраопераційну діагностику параректального норицевого ходу зондом, висічення зовнішнього отвору нориці на шкірі двома дугоподібними розрізами, висічення розгалужень нориці, виділення та розрізання внутрішнього отвору нориці, закриття дефекту внутрішнього отвору нориці колагеновою пробкою, який відрізняється тим, що після виділення внутрішнього отвору нориці його висікають та закривають висічений дефект тканин колагеновою плівкою Permacol розміром 2,5-3,0 см, яку фіксують по периметру дефекту вузловими швами Vicril 2,0.

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЛОСКОЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ ЕНДОЦЕРВІКАЛЬНОЇ ДИСПЛАЗІЇ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ

Номер патенту: 109156

Дата, з якої є чинними права: 10.08.2016

Патент опубліковано 10.08.2016, бюл. № 15/2016

Винахідник: Камінський В'ячеслав Володимирович (UA ); Суменко Володимир Васильович (UA ); Шалько Мирослава Назарівна (UA ); Гак Ірина Олексіївна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб діагностики та лікування дисплазії епітелію шийки матки папіломавірусного ґенезу, що включає протизапальне та антипапіломавірусне лікування, ряд діагностичних процедур та у випадку, коли діагностичні критерії вказують на негайну оперативну тактику, здійснюють видалення патологічного вогнища інфікованої папіломавірусом людини дисплазії шляхом конусовидної ексцизії слизової оболонки шийки матки в межах вогнища дисплазії, який відрізняється тим, що відразу після видалення проводять інтраопераційну цитодіагностику і у випадку, коли диспластичні клітини не знаходять, рекомендують звичайні післяопераційні процедури для репарації, коли ж атипові клітини винайдено у залишковому матеріалі ендоцервіксу, то відразу ж проводять кріодеструкцію подальшої ділянки цервікального каналу спеціальним ендоцервікальним довгим наконечником до кріоапарата триетапним пульсовим методом: заморожування-розморожування, заморожування-розморожування, заморожування-розморожування по 2-3 хвилини.

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ, АУДІОЛОГІЇ ТА ФОНІАТРІЇ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРТРОФІЧНОГО РИНІТУ

Номер патенту: 109676

Дата, з якої є чинними права: 25.08.2016

Патент опубліковано 25.08.2016, бюл. № 16/2016

Винахідник: Косаковський Анатолій Лук'янович (UA ); Малафійчук Олександр Миколайович (UA ); Косаківська Ілона Анатоліївна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту, що включає часткову резекцію носових раковин, який відрізняється тим, що розтин м'яких тканин раковин виконують за допомогою біполярного пристрою з пропусканням через електроінструмент високочастотного електричного струму, при температурі 40-70 °C в ділянці розтину тканин.

КАФЕДРА РАДІОЛОГІЇ

СПОСІБ РАДІОНУКЛІДНО-МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ З МНОЖИННИМИ МЕТАСТАЗАМИ В СКЕЛЕТ

Номер патенту: 109688

Дата, з якої є чинними права: 25.08.2016

Патент опубліковано 25.08.2016, бюл. № 16/2016

Винахідник: Мечев Дмитро Сергійович (UA ); Щербіна Олег Володимирович (UA ); Северин Юлія Петрівна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб радіонуклідно-медикаментозної терапії хворих на рак передміхурової залози з множинними метастазами в скелет, який включає призначення радіонуклідної терапії, який відрізняється тим, що додатково до радіонуклідного лікування Na2H32PO4 призначають 153Sm-оксабіфор та медикаментозну терапію, причому лікування проводять в два етапи: на першому етапі використовують радіофармпрепарат Na2H32PO4 перорально у два прийоми з інтервалом у 7 днів сумарною активністю 300-400 МБк; а потім, на другому етапі лікування через 3,5 місяці призначають 153Sm-оксабіфор внутрішньовенно активністю 4000-5000 МБк, при цьому на обох етапах лікування призначають гормонотерапію (диферелін, флутамід), препарат з групи бісфосфонатів - зомету (золедронову кислоту)

СПОСІБ РАДІОНУКЛІДНО-МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З МНОЖИННИМИ МЕТАСТАЗАМИ В СКЕЛЕТ В ПЕРІОД МЕНОПАУЗИ

Номер патенту: 109689

Дата, з якої є чинними права: 25.08.2016

Патент опубліковано 25.08.2016, бюл. № 16/2016

Винахідник: Мечев Дмитро Сергійович (UA); Щербіна Олег Володимирович (UA); Северин Юлія Петрівна (UA )

Власник: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA )

Реферат. Спосіб радіонуклідно-медикаментозного лікування хворих на рак молочної залози з множинними метастазами в скелет в період менопаузи, який включає призначення радіонуклідної терапії, який відрізняється тим, що додатково до радіонуклідного лікування Na2H32PО4 призначають 153Sm-оксабіфор та медикаментозну терапію, причому лікування проводять в два етапи: на першому етапі використовують радіофармпрепарат Na2H32PO4 перорально у два прийоми з інтервалом у 7 днів сумарною активністю 300-400 МБк, а потім, на другому етапі лікування через 3,5 місяці призначають 153Sm-оксабіфор внутрішньовенно активністю 4000-6000 МБк, при цьому на обох етапах лікування призначають гормонотерапію (тамоксифен, фемару (летрозол)), препарат з групи бісфосфонатів - зомету (золедронову кислоту).

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
Тел: 205-48-33
Адреса для листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.