ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ (ЦНДЛ)
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Керівник ЦНДЛ Кір'яченко Світлана Петрівна - к. б. н. 

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) є окремим структурним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і підпорядковується ректору академії та проректору з наукової роботи. 

Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію

ІСТОРІЯ
ЦНДЛ створена в 1972р. згідно з Постановою Державного комітету по науці і техніці при Раді Міністрів СРСР та наказом МОЗ СРСР під керівництвом професора В.Т. Антоненка.

У ході виконання наукових досліджень ЦНДЛ НМАПО імені П. Л. Шупика співпрацює з кафедрами академії, науково-дослідними інститутами НАМН України та НАН України, а також з науковими підрозділами різних університетів. Окрім наукової діяльності співробітники ЦНДЛ постійно надають методичну та консультативну допомогу пошукачам та аспірантам кафедр академії та інших навчальних закладів в плануванні та виконанні дисертаційних робіт. 

СПІВРОБІТНИКИ ЦНДЛ

В складі ЦНДЛ працюють висококваліфіковані спеціалісти: 2 доктори медичних наук з них 1 професор, 1 кандидат медичних наук, 4 кандидати біологічних наук з них 4 ст.н.сп. Всі фахівці вдосконалювали свою фахову кваліфікацію. 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні в лабораторії проводяться фундаментальні та прикладні дослідження на рівні стандартів світової медицини:

 •  Вивчення регуляторної ролі імунної системи;
 •  Вивчення механізмів апоптозу клітинного резерву (вихідного стану) організму;
 •  Вивчення механізмів гіпертрофії та проліферації;
 •  Вивчення генетичних детермінант розвитку патології;
 •  Вивчення ролі інфекційних агентів та цитокінів у розвитку серцево-судинної патології;
 •  Вивчення патогенезу стресових реакцій;
 •  Визначення (індивідуально) ролі епігенетичної регуляції у розвитку патології;
 •  Визначення комплексу чинників формування вихідного стану організму;
 •  Роль всіх вище зазначених факторів у розвитку критичних станів та хронічних захворювань. 

На базі фундаментальних досліджень вирішуються питання прикладного призначення для використання в практиці охорони здоров’я. Так, в ЦНДЛ запропоновано оригінальний діагностичний алгоритм для виявлення груп ризику в кардіологічній клініці, онкології та інших клініках за визначенням індексу індукції апоптозу клітин. Запропоновано нові методи індивідуального підбору in vitro фармацевтичних засобів для оптимізації лікування пацієнтів. Розробляються методи визначення ступеню ризику та протекції стресогенної патогенетично-спрямованої патології.

На базі ЦНДЛ проходить планування та координація виконання НДР кафедральними групами ЦНДЛ та кафедр-співвиконавців, збір, статистична обробка, аналіз отриманих результатів, добірка літератури та оформлення загального звіту по НДР.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Загалом за період 2008-2010 років в ЦНДЛ виконувалось 8 госпрозрахункових НДР.

Протягом 2008-2010 р.р. виконувалась бюджетна фундаментальна НДР «Роль генетичних детермінант та імунних механізмів у розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів з метою розробки засобів корекції» фундаментального напрямку із цільовим фінансуванням. У виконанні фрагментів даної НДР приймали участь кафедри академії: медицини невідкладних станів; медичної генетики; вірусології; патологічної та топографічної анатомії; гастроентерології та дієтології; кардіології та функціональної діагностики; терапії та геріатрії; онкології. В клініці проведено вивчення імунологічних та біохімічних маркерів, власної запатентованої методики – індексу індукції апоптозу у 368 хворих на артеріальну гіпертензію та на метаболічний синдром, ішемічну хворобу серця з наявністю діабету ІІ типу, гепатити, виконано більш ніж 10000 досліджень за різними показниками. За результатами виконаної НДР було проведено 2 науково-практичних конференції, надруковано 97 наукових робіт, отримано 1 патент, 2 методичних рекомендації, 3 інформаційних листа.

У 2011-2013 роках виконувалася бюджетна фундаментальна НДР «Епігенетичні, генетичні, біохімічні та імунні фактори регуляції балансу мітозу, постмітотичної гіпертрофії та апоптозу у розвитку патології критичних станів, у тому числі раптової серцевої смерті» фундаментального напрямку із цільовим фінансуванням з бюджету (за рецензіями НАН України, НАМН України, головних спеціалістів МОЗ). У виконанні цієї НДР приймають участь наступні кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика:

 1. невідкладної медичної допомоги,
 2. хірургії серця та магістральних судин,
 3. медичної та лабораторної генетики,
 4. паліативної та хоспісної медицини,
 5. терапії і ревматології,
 6. діабетології,
 7. онкології,
 8. офтальмології,
 9. ендокринології,
 10. кардіології та функціональної діагностики,
 11. терапії і геріатрії,
 12. вірусології,
 13. Патологічної та топографічної анатомії. 

З 2014 р. виконується бюджетна фундаментальна НДР «Визначення комплексу чинників формування клітинного резерву для оптимізації діагностики, профілактики та лікування захворювань».

До виконання залучені співробітники вищенаведених кафедр, які проводять відбір тематичних хворих, забір та доставку матеріалів для дослідження. Співробітники ЦНДЛ проводять розробку експериментального модельного дослідження на тваринах. Було проведено дослідження та апробацію запропонованих методик моделювання раптової серцевої смерті та відібрано для подальшого використання та патентування ті методики, що пройшли успішне випробування. В клініці проведено вивчення імунологічних та біохімічних маркерів у 266 тематичних хворих. Протягом 2011-2013 років було виконано більш ніж 9000 досліджень на проточному цитометрі та більш ніж 10000 біохімічних досліджень, підготовлено більш ніж 500 препаратів для виконання морфологічних досліджень.

Співробітники ЦНДЛ постійно надають науково-методичну та консультативну допомогу пошукачам та аспірантам кафедр академії та інших закладів в плануванні та виконанні дисертаційних робіт, НДР. Так, тільки за 2011-2013 роки проведено консультації 19 аспірантів та пошукачів (кандидатські та докторські дисертації) 19 кафедр академії по плануванню та виконанню дисертаційних робіт: медичної реабілітації та фізіотерапії, загальної та невідкладної хірургії, ортопедичної стоматології, отоларингології, хірургії, дитячих та підліткових захворювань, інфекційних хвороб, педіатрії 2, педіатрії 1, онкології, анестезіології, гастроентерології, дієтології і ендоскопії, хірургії невідкладних станів, геріатрії та терапії, медичної генетики, неврології 2. В ЦНДЛ виконувалася дисертація заочного аспіранта ЦНДЛ Б. Ф. Яковлева.

Окрім того ЦНДЛ має договори про співробітництво з:

-         НДІ геронтології (відділення кардіології),

-         НДІ радіології, експериментальної онкології імені Р.Є. Кавецького,

-         Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України;

-         Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Діагема»

-         Полтавським медичним університетом.

-         НТУУ КПІ;

-         ДУ «НЦРМ НАМН України». 

У 2010 році згідно наказу МОЗ України № 135 від 8.06.2000 р. ЦНДЛ пройшла акредитацію на право проведення клінічних досліджень з імунології, біохімії, генетики та морфології – за результатами атестації, комісією МОЗ з перевірки відповідності критеріям атестації, встановленим щодо проведення робіт з вимірювань (досліджень) у сфері охорони здоров’я, було надано право на проведення вимірювань (досліджень) у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я відповідно до заявленої галузі атестації терміном на 5 років до 2016 року. Отримано Свідоцтво про атестацію №001978 від 17 січня 2011 р.

У 2011-2013 роках за результатами проведеної НДР році було надруковано 16 наукових робіт.

За період існування на базі ЦНДЛ виконано 30 докторських і 40 кандидатських дисертацій. Співробітниками лабораторії опубліковано більше 800 оригінальних статей, на наукових форумах зроблено 87 доповідей, в тому числі 18 за кордоном, одержано 20 авторських свідоцтв на винаходи.

ЦНДЛ НМАПО імені П. Л. Шупика обладнана: 

Проточним цитофлюриметром PASPartec;

 

 

 

 

 

Автоматизованою системою для механічної дезагрегації тканин BDMedimachine;

 

З 2004 року в лабораторії працює проточний цитофлюриметр. Цей прилад має повний пакет програмного забезпечення для проведення цитологічних досліджень, аналізу субпопуляції лімфоцитів (імунофенотипування), аналізу ДНК (клітинного циклу, плоїдності, апоптозу). Визначення плоїдності проходить шляхом визначення ДНК кожного ядра, зі швидкістю в кілька тисяч за секунду. Результат відображається у вигляді гістограми ДНК в реальному часі разом з рівнем плоїдності.

З 2011 лабораторія обладнана механічним дезагрегатором солідних тканин, що дає можливість виконувати цитологічні та біохімічні дослідження на біоптатах.

Дослідження виконують ст.н.с., к.б.н. Ватліцов Д. В. пройшов стажування у Німеччині на заводі по їх виробництву та ст.н.с., к.б.н. Русецька Н. В.

 

Автоматичним біохімічним/імуноферментним аналізатор Labline-100;

 

Новітня автоматизована повністю відкрита система, що не потребує залучення додаткового персоналу та використання специфічних реагентів для виконання повного спектру біохімічних (ензими, субстрати, ліпіди, електроліти, латексна та імунотурбодіметрія білків сироватки), імуноферментних (при інфекційних захворюваннях, пухлинні маркери, гормони щитовидної залози та антитіла, гормони репродуктивних та ендокринних органів, імуноглобуліни, антитіла при системних та аутоімунних та захворюваннях) аналізів, з визначення онкомаркерів, наркотичних препаратів та ліків, функції фертильності. Дослідження виконують ст.н.с., к.б.н. Ватліцов Д. В. та ст.н.с., к.б.н. Русецька Н. В.

Аналізатором агрегації тромбоцитів АР 2110;

Аналізатор агрегації тромбоцитів використовується для вивчення тромбоцитів in vitro, їх агрегаційних властивостей турбідиметричним методом: шляхом безперервного вимірювання змін коефіцієнту світлопропускання, що проходить в змішуваній та термостатуємій суспензії клітин, з виводом результатів на встроєний індикатор чи комп’ютер. Апарат дозволяє проводити послідовні дослідження в одному каналі з різними індукторами агрегації тромбоцитів: АДФ, колаген, ристоміцин, адреналін. Область використання:

 •  АДФ-індукована агрегація (діагностика геморагічного синдрому, претромботичних та тромботичних станів, вроджених тромбоцитопатій);
 •  діагностика спадкових/вроджених аномалій тромбоцитів (вроджених тромбоцитопатій: хворіб Віллебранда, Бернара-Сульє, тощо);
 •  діагностика набутої патології тромбоцитів гіпо- та гіперагрегаційного характеру (діагностика лейкозів, уремії, захворювань печінки, ДВЗ-синдрому);
 •  оцінка антиагрегаційної ефективності фармакологічних препаратів,
 •  Підбір/контроль адекватної анти-агрегантної терапії,
 •  оцінка життєздатності тромбоцитарної маси при переливанні крові.

Дослідження виконує м.н.с. Олешко Ю. М.

Напівавтоматичним біохімічним аналізатором METROLAB 1600DR;

Аналізатор зі стандартною та проточною кюветами використовується для зміни оптичної щільності по наступних показниках: кінцева точка, фіксований час реакції, кінетика, абсорбція, а також для проведення досліджень крові. Дослідження виконує н.с., к.мед.н. Лисенко О. В.

Спектрофотометром СФ-46;

 

Методики дослідження, які неможливо виконувати на біохімічних аналізаторах, виконуються на СФ-46: використовується для вимірювання змін спектральних коефіцієнтів пропускання рідких та твердих речовин в ділянці спектру від 190 до 1100 нм. Визначає концентрацію та швидкість змін оптичної щільності. В 2011 році м.н.с. Аніщуком М. Г. на ньому було виконано більш 1500 досліджень.

Мікроскопами;

 

Наявний люмінесцентний мікроскопи ЛЮМАМ та МБІ-11 які дозволяють проводити дослідження з використанням флуоресцентних міток, фазоконтрасні дослідження, дослідження процесів в динаміці, дозволяють отримувати зображення матеріалу в прохідному, відбитому та комбінованому освітленні (кількість, форма, рухливість), а встановлена цифрова фотокамера з високою розподільною здатністю дозволяє робити цифрові фотографії гістологічних препаратів (зображень) зі збереженням та обробкою на комп’ютері. Мікроскопічні дослідження виконують ст.н.с., к.б.н. Русецька Н. В., м.н.с. Аніщук М. Г.

Цитогенетичний аналіз;

 

Одним з сучасних методів дослідження геному є цитогенетичний та молекулярно-цитогенетичний аналіз. Впровадження новітніх методів діагностики: таких як флуоресцентна (in situ) гібридизація (FISH), дозволяє діагностувати 99% всієї хромосомної патології, в тому числі і на інтерфазних ядрах. FISH-метод є на сьогодні пріоритетним напрямком діагностики у всьому світі. Методи застосовуються для діагностики хромосомної патології у дітей з вродженими вадами розвитку, для виявлення причин порушення репродуктивної функції у подружніх пар та під час проведення пренатальної діагностики.

ПЛР.

Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) відкрив нові можливості для клінічної лабораторної діагностики – детекція генетичних мутацій та виявлення ДНК або РНК інфекційних агентів в периферичній крові, сироватці, плазмі, сечі, спермі, секреті простати, зішкрябах та мазках (цервікальних, вагінальних, уретральних), слині, змивах, бронхоальвеолярному лаважі, мокроті, спино-мозковій рідині, суглобовій рідині, сльозній рідині, грудному молоці, виділеннях з молочних залоз, біоптатах, аутопсійному матеріалі та ін. Використання новітніх технологій дозволяє провести аналіз в дуже короткий термін – практично на протязі одного робочого дня, що має важливе значення при виборі стратегії лікування.

Наша адреса: 

04112, Київ, вул. Дорогожицька 9, 7 поверх лабораторного корпусу,

Центральна науково-дослідна лабораторія НМАПО імені П. Л. Шупика

Тел./факс: (044) 456-67-02, 205-49-47

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.